Egzamin dyplomowy – informacje

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

oraz terminy egzaminów dyplomowych

 1. I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich wyznaczono: 19.01.2020r.
  egzamin dyplomowy odbędzie się w dniach od 27.01.2020r. – 31.01.2020r.
 2. II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich wyznaczono do 31.01.2020 r.,
  egzamin dyplomowy odbędzie się w dniach 10.02.2020r. – 14.02.2020r.

Wrocław, 01.10.2019 r.

Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów

  I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

(dot. ciągów: PED12, PED2C, MI, Z1H, MUW)

Zarządzenie Rektora dotyczące wprowadzenia systemu antyplagiatowego

Zarządzenie Rektora ws. składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego


 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1Regulaminu Studiów).
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie w dziekanacie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej napisanej na komputerze i oprawionej w miękką okładkę z przeźroczystą stroną przednią (oprawa termiczna) i 1 egz. pracy formatu A-4 – wydruk dwustronny z opcją 2 strony na jednej (tj. na jednej kartce A4 umieścić 4 strony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) oprawiony jak wyżej z wklejonym (na ostatniej stronie pracy) oświadczeniem o prawach autorskich oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD ROM – w kopercie, dopuszczalne formaty: Microsoft Word lub PDF (opisanej pisakiem do płyt CD: nr albumu, imię i nazwisko studenta i promotora, temat pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) wraz z wydrukiem z JSA(jednolity system antyplagiatowy) z podpisem promotora, który świadczy o dopuszczeniu pracy do obrony.
 3. Studenci, którzy mają zgodę Prorektora na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
 4. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
 5. Terminy egzaminów dyplomowych:
  • I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 wyznaczono: 19.01.2020r.,
   egzamin dyplomowy odbędzie się w dniach od 27.01.2020 – 31.01.2020
  • II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich wyznaczono 31.01.2020 r.,
   egzamin dyplomowy odbędzie się w dniach 10.02.2020r. – 14.02.2020r.
 6. Data egzaminu licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego dla poszczególnych grup seminaryjnych zostanie ustalona z prowadzącym seminarium i podana do wiadomości studentów na wirtualnym dziekanacie.
 7. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.Wrocław, dnia 01.10.2019r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dot. odpisów dyplomu w języku obcym

1. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: język angielski, niemiecki.
2. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
3. Wnioski, o których mowa wyżej proszę złożyć w dziekanacie do dnia, w którym wyznaczono egzamin dyplomowy oraz okazać dowód wpłaty.
Wrocław, 01.10.2016 r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dla studentów

przystępujących do egzaminu dyplomowego 

W związku z przygotowaniem Suplementu do dyplomu i możliwością umieszczenia informacji o szczególnych osiągnięciach studenta,

proszę o udokumentowanie*) w dziekanacie następujących informacji:

- odbyte praktyki zagraniczne,

- uczestnictwo w kołach naukowych oraz staże naukowe (uzyskane wyróżnienia i inne osiągnięcia),

- nagrody (Ministra, Rektora, inne)

- inne osiągnięcia.

Termin złożenia w/w dokumentów upływa z dniem złożenia pracy dyplomowej.

*)wymienione osiągnięcia należy potwierdzić składając

w dziekanacie kopie dokumentów (oryginał do wglądu)

Wrocław, 01.10.2016 r.