Egzamin dyplomowy – informacje

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

oraz terminy egzaminów dyplomowych

1. Złożenie prac dyplomowych ( I i II stopnia) – I termindo 14.06.2019 r.

Egzaminy dyplomowe kończące studia (I i II stopnia) – od 02.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

2. Złożenie prac dyplomowych (I i II stopnia) – II termin - do 13.09.2019 r.

Egzaminy dyplomowe kończące studia (I i II stopnia) – od 20.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wrocław, 1.03.2019 r.

Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów

  I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

(dot. ciągów: MUT, Z1H, PED12, PED2D, ŁI)

Zarządzenie Rektora dotyczące wprowadzenia systemu antyplagiatowego

Zarządzenie Dziekana ws. składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego


 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1Regulaminu Studiów).
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie w dziekanacie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej napisanej na komputerze i oprawionej w miękką okładkę z przeźroczystą stroną przednią (oprawa termiczna) i 1 egz. pracy formatu A-4 – wydruk dwustronny z opcją 2 strony na jednej (tj. na jednej kartce A4 umieścić 4 strony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) oprawiony jak wyżej z wklejonym (na ostatniej stronie pracy) oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD ROM – w kopercie, dopuszczalne formaty: Microsoft Word lub PDF (opisanej pisakiem do płyt CD: nr albumu, imię i nazwisko studenta i promotora, temat pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) wraz z informacją od promotora o dopuszczeniu pracy do obrony, a także złożenie uzupełnionego indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta.
 3. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
 4. Złożenie w dziekanacie wraz z pracą licencjacką/inżynierskiej/magisterską rozliczonej obiegówki, tj. oddanie do biblioteki wszystkich książek i potwierdzenie ich oddania przez bibliotekę na karcie bibliotecznej. Osoby, które wypożyczyły książki z biblioteki poza Uczelnią mają obowiązek również potwierdzić ich zwrot na karcie obiegowej.
 5. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni oraz złożenie czterech zdjęć (zdjęcie w stroju galowym) o wymiarach 45 mm x 65 mm podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr albumu.
 6. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
 7. Terminy egzaminów dyplomowych:
  • I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 wyznaczono: do 14.06.2019 r., egzamin dyplomowy odbędzie się w dniach od 02.07.2019r do 12.07.2019r.
  • II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich wyznaczono do 13.09.2019 r., egzamin dyplomowy odbędzie się w dniach 20.09.2019 do 30.09.2019 r.
 8. Data egzaminu licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego dla poszczególnych grup seminaryjnych zostanie ustalona z prowadzącym seminarium i podana do wiadomości studentów na wirtualnym dziekanacie.
 9. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.Wrocław, dnia 01.03.2019r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dot. odpisów dyplomu w języku obcym

1. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: język angielski, niemiecki.  Do wniosku należy dołączyć dodatkową fotografię (taką samą, jak do dyplomu w języku polskim).
2. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
3. Wnioski, o których mowa wyżej proszę złożyć w dziekanacie do dnia, w którym wyznaczono egzamin dyplomowy oraz okazać dowód wpłaty.
Wrocław, 01.10.2016 r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dla studentów

przystępujących do egzaminu dyplomowego 

W związku z przygotowaniem Suplementu do dyplomu i możliwością umieszczenia informacji o szczególnych osiągnięciach studenta,

proszę o udokumentowanie*) w dziekanacie następujących informacji:

- odbyte praktyki zagraniczne,

- uczestnictwo w kołach naukowych oraz staże naukowe (uzyskane wyróżnienia i inne osiągnięcia),

- nagrody (Ministra, Rektora, inne)

- inne osiągnięcia.

Termin złożenia w/w dokumentów upływa z dniem złożenia pracy dyplomowej.

*)wymienione osiągnięcia należy potwierdzić składając

w dziekanacie kopie dokumentów (oryginał do wglądu)

Wrocław, 01.10.2016 r.