Ogłoszenia stypendialne

Stypendia w semestrze letnim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że decyzje stypendialne będą do odbioru:
od 25.03.2017r. w dziale stypendialnym we Wrocławiu pok.112,
od 30.03.2017r. w dziekanacie w Kłodzku,
Stypendia w sem. letnim 2016/2017 zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej przyznawane są na okres 5 miesięcy
(od marca do lipca)
Stypendium specjalne – Wniosek z kserokopią orzeczenia lekarskiego składają tylko nowoprzyjęci studenci. Dla pozostałych studentów niepełnosprawnych decyzja o przyznanym stypendium specjalnym, zostanie wydana na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2016/2017, studenci zobowiązani są jednak uzupełnić aktualne orzeczenie, jeżeli poprzedni dokument utracił ważność.
Stypendium rektora – Wniosek składają nowoprzyjęci studenci oraz studenci ciągów połówkowych (MUP, Ped9, Ped11), pozostali studenci otrzymują decyzje na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2016/2017.
Minimalne średnie ocen umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach wynoszą:
Kierunek i tryb studiów Średnia, od której
można otrzymać stypendium rektora
Zarządzanie I stopnia 4,7
Zarządzanie II stopnia 4,93
Pedagogika I stopnia 4,71
Pedagogika II stopnia 5,0
Informatyka 4,67
Filologia 4,52
Stypendium socjalne – Wniosek z kompletem dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz jej dochody za 2015r. składają nowoprzyjęci studenci oraz studenci którzy w sem. zimowym nie składali wniosku.
Studenci, którzy złożyli wniosek na semestr zimowy 2016/2017 lecz teraz ich sytuacja finansowa uległa zmianie (np.: utrata bądź podjęcie pracy, utrata bądź uzyskanie zasiłku, zmiana w liczbie członków rodziny), składają wniosek jak w semestrze zimowym, lecz tylko z dokumentami potwierdzającymi powstałą zmianę (np.: zaśw. z UP; zaśw. z nowej pracy o wynagrodzeniu; akt urodzenia)
Studenci, których sytuacja finansowa udokumentowana we wniosku na semestr zimowy 2016/2017 nie zmieniła się, zobowiązani są złożyć tylko krótki Wniosek o przyznanie stypendium w semestrze letnim.
Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w przewodniku (pobierz plik)
Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1.043,9zł zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1 975 zł (jest to dochód roczny).
Stypendia w semestrze letnim przyznawane są na okres 5 miesięcy od marca do lipca.
Formularze wniosków stypendialnych oraz załączników dostępne są w zakładce wzory dokumentów
Regulamin pomocy materialnej
Do pobrania: Regulamin stypendialny