Ogłoszenia stypendialne

Zapomoga w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy o możliwości ubiegania się o jednorazową zapomogę.
Student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii może otrzymać (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego.
Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi

Wnioski o zapomogę wraz dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację należy złożyć do końca kwietnia br. wysyłając komplet dokumentów w postaci skanów na adres mailowy: stypendia@edukacja.wroc.pl

Terminy:

 • Termin składania wniosków upływa z ostatnim dniem kwietnia br.
 • Wnioski zostaną rozpatrzone w maju br. według kolejności wpłynięcia
 • Przyznane zapomogi zostaną wypłacone po podpisaniu przez studenta decyzji stypendialnej
 1. Za trudną sytuację życiową przyjmuje obecnie także utratę lub istotne zmniejszenie przez studenta źródła dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
 2. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.
 3. Dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta mogą być przykładowo:
  - Przedstawienie kopii umowy zlecenia z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego;
  - Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy lub świadectwa pracy
  - Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o istotnym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia;
  - Zaświadczenie z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej działalności.
 4. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu.
 5. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: stypendia@edukacja.wroc.pl

Stypendia w semestrze letnim 2019/2020 – informacje o terminach

Informujemy, że rozpatrywanie wniosków stypendialnych w semestrze letnim 2019/2020 odbywa się według wcześniej przyjętych założeń. Stypendia są kolejno nadawane w e-dziekanacie, decyzje stypendialne będą do Państwa przesyłane elektronicznie najpóźniej w przyszłym tygodniu. Po odesłaniu przez Państwa podpisanych decyzji będziemy realizować wypłaty według harmonogramu.

Stypendia w semestrze letnim 2019/2020


Wnioski o pomoc materialną na semestr letni 2019/2020 przyjmowane będą w terminie od 02.03.2020 r. do 15.03.2020 r. w dziale stypendialnym we Wrocławiu (dziekanat, p. 111) oraz w dziekanacie zamiejscowym w Kłodzku.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Decyzja o przyznanym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zostanie wydana na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2019/2020, studenci zobowiązani są jednak uzupełnić aktualne orzeczenie, jeżeli poprzedni dokument utracił ważność.

Stypendium rektora
Osoby, które otrzymują stypendium rektora od semestru zimowego (października 2019 r.) otrzymują decyzję na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2019/2020.

Wniosek składają studenci z ciągu Ped2G oraz PED16, pozostali studenci otrzymują decyzje na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2019/2020.
Minimalne średnie ocen umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora na poszczególnych kierunkach wynoszą:

kierunek studiów

średnia, od której można otrzymać stypendium rektora

Zarządzanie I stopnia

4,97

Zarządzanie II stopnia

5,02

Pedagogika I stopnia

4,89

Pedagogika II stopnia

4,88

Informatyka

4,88

Stypendium socjalne – Wniosek (zał nr 2) z kompletem dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz jej dochody za 2018r. wraz z oświadczeniem (zał. nr 1) składają studenci którzy w sem. zimowym nie składali wniosku.
Studenci, którzy złożyli wniosek na semestr zimowy 2019/2020 lecz teraz ich sytuacja finansowa uległa zmianie (np.: utrata bądź podjęcie pracy, utrata bądź uzyskanie zasiłku, zmiana w liczbie członków rodziny), składają wniosek jak w sem. zimowym (zał. nr 2), lecz tylko z dokumentami potwierdzającymi powstałą zmianę (np.: zaśw. z UP; zaśw. z nowej pracy o wynagrodzeniu; akt urodzenia)
Studenci, których sytuacja finansowa udokumentowana we wniosku na semestr zimowy 2019/2020 nie zmieniła się, zobowiązani są złożyć tylko krótki wniosek o przyznanie stypendium w sem. letnim. (zał. nr 10).

Z każdym nowym wnioskiem stypendialnym konieczne jest złożenie również oświadczenia – zał. 1.

Data odbioru gotowych decyzji zostanie podana w terminie późniejszym.
Stypendia w semestrze letnim przyznawane są na okres 5 miesięcy od marca do lipca.

Stypendia w semestrze zimowym 2019/2020


Uwaga! Informujmy, że decyzje stypendialne są gotowe do odbioru. Osoby, które jeszcze mają donieść dokumenty (do wniosków o stypendium socjalne) będą miały wystawioną decyzję po doniesieniu brakujących dokumentów.

Decyzje można odebrać w dziale stypendialnym lub w dziekanacie. W najbliższy weekend dział stypendialny jest czynny w sobotę w godzinach 8.30-14.00. W niedzielę decyzje będą do odbioru w godzinach pracy dziekanatu.

Poniżej informacja o średniej do stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

kierunek studiów

średnia, od której można otrzymać stypendium rektora

Zarządzanie I stopnia

4,97

Zarządzanie II stopnia

5,02

Pedagogika I stopnia

4,89

Pedagogika II stopnia

4,88

Informatyka

4,88

UWAGA!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi liczenia okresu 6-letniego przez który student może ubiegać się o stypendium zostało wydane zarządzenie Rektora wyjaśniające te kwestie.

Osoby, które złożyły jakiekolwiek wnioski stypendialne w roku akademickim 2019/2020 proszone są o wypełnienie i złożenie w dziale stypendialnym lub w dziekanacie oświadczenia (zał. nr 1).

Oświadczenie te jest konieczne do poprawnego przeliczenia okresu 6 lat.
Oświadczenie jest również do pobrania z wzorów dokumentów na stronie uczelni:

Okres 6-letni będzie na nowo przeliczany dla każdego studenta na podstawie tego załącznika.

Termin złożenia: do 1 grudnia br.
W sobotę 23 i 30 listopada br. dział stypendialny będzie czynny w godzinach 8.30-14.00. W niedzielę oświadczenie to można składać w godzinach pracy dziekanatu.


Termin składania wniosków stypendialnych: od 01.10.2019 do 31.10.2019 r.

Wnioski składamy w dziale stypendialnym pok.111(dziekanat) we Wrocławiu, w dziekanacie w Kłodzku lub wysyłamy pocztą na adres uczelni we Wrocławiu z dopiskiem „dział stypendialny”

Spis kompletów dokumentów do poszczególnych rodzajów stypendiów:

Stypendium socjalne

 • wniosek o stypendium socjalne – zał. nr 2
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby z gospodarstwa domowego za rok 2018
 • zaświadczenie z zusu o składkach za rok 208 odprowadzonych za każdą osobę uzyskującą dochody w gospodarstwie domowym
 • oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 5 (dla studenta)
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 6 (dla rodziny)

Stypendium Rektora

 • wniosek o stypendium Rektora z przeliczoną średnią za ostatnie 2 semestry (lub w przypadku studentów II stopnia kończących inne uczelnie, zaświadczenie z uczelni o średniej uzyskanej na ostatnich 2 semestrach na studiach I stopni – zał. nr 7

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 9
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta

Zapomoga:

 • wniosek o przyznanie zapomogi – zał. nr 8
 • dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta.

Stypendia – warunki

Stypendia socjalne - maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.

Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w regulaminie (plik zostanie zamieszczony 1 października 2019 r.)

Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki

Wniosek o Stypendium Rektora może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:

1. średnią ocen min. 4.5

2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego

3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Osoby z ciągów Z1J, PED2G, PED2E mają kontynuację stypendium rektora i nie składają nowych wniosków. Decyzja o kontynuacji stypendium będzie do odbioru w listopadzie, razem z wszystkimi innymi decyzjami wydawanymi po weryfikacji nowych wniosków. (osoby te dostaną maila z działu stypendialnego jak decyzje będą gotowe do odbioru)

Stypendium Rektora przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.

Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku. Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.