Ogłoszenia stypendialne

Stypendia w semestrze zimowym 2019/2020

Termin składania wniosków stypendialnych: od 01.10.2019 do 31.10.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że druki stypendialne będą do pobrania od 01.10.2019 r.

Wnioski składamy w dziale stypendialnym pok.111(dziekanat) we Wrocławiu, w dziekanacie w Kłodzku lub wysyłamy pocztą na adres uczelni we Wrocławiu z dopiskiem „dział stypendialny”

Spis kompletów dokumentów do poszczególnych rodzajów stypendiów:

Stypendium socjalne

  • wniosek o stypendium socjalne – zał. nr 2
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby z gospodarstwa domowego za rok 2018
  • zaświadczenie z zusu o składkach za rok 208 odprowadzonych za każdą osobę uzyskującą dochody w gospodarstwie domowym
  • oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 5 (dla studenta)
  • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 6 (dla rodziny)</li>

Stypendium Rektora

  • wniosek o stypendium Rektora z przeliczoną średnią za ostatnie 2 semestry (lub w przypadku studentów II stopnia kończących inne uczelnie, zaświadczenie z uczelni o średniej uzyskanej na ostatnich 2 semestrach na studiach I stopni – zał. nr 7

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 9
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta

Zapomoga:

  • wniosek o przyznanie zapomogi – zał. nr 8
  • dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta.

Stypendia – warunki

Stypendia socjalne - maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.

Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w regulaminie (plik zostanie zamieszczony 1 października 2019 r.)

Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki

Wniosek o Stypendium Rektora może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:

1. średnią ocen min. 4.5

2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego

3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Osoby z ciągów Z1J, PED2G, PED2E mają kontynuację stypendium rektora i nie składają nowych wniosków. Decyzja o kontynuacji stypendium będzie do odbioru w listopadzie, razem z wszystkimi innymi decyzjami wydawanymi po weryfikacji nowych wniosków. (osoby te dostaną maila z działu stypendialnego jak decyzje będą gotowe do odbioru)

Stypendium Rektora przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.

Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku. Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.