Ogłoszenia stypendialne

Stypendia w semestrze zimowym 2018/2019

Informacje o wysokości wszystkich rodzajów stypendiów i terminach odbioru decyzji stypendialnych będą przedstawione pod koniec listopada br.

Minimalne średnie ocen umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach wynoszą:

Kierunek i tryb studiów Średnia, od której można otrzymać stypendium rektora
w roku 2018/2019
Zarządzanie I stopnia 4,67
Zarządzanie II stopnia 5,00
Pedagogika I stopnia 4,70
Pedagogika II stopnia 4,88
Informatyka 4,57

Decyzję o przyznaniu stypendium student odbiera w dziale stypendialnym we Wrocławiu lub w dziekanacie na wydziale w Kłodzku. Potwierdzenie odbioru decyzji uruchamia procedurę wypłacania stypendium ( w ciągu 7 dni).

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, a stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki.

Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy w danym roku akademickim (w semestrze zimowym przez 5 miesięcy od października do lutego; w semestrze letnim przez 5 miesięcy od marca do lipca).

Decyzja o przyznanym stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, co jest równoznaczne z zaprzestaniem wypłat kolejnych rat stypendiów.

Termin składania wniosków stypendialnych: od 29.09.2018 do 27.10.2018


Uprzejmie informujemy,że druki stypendialne będą do pobrania od 25.09.2018.
Wnioski składamy w dziale stypendialnym pok.112 we Wrocławiu lub w dziekanacie w Kłodzku.


Stypendia socjalne – maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.


Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.


Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.


Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w przewodniku (pobierz plik).


Wniosek o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.


Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:

  1. średnią ocen min. 4.5,
  2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego,
  3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.


Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku.


Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2018-2019 (czytaj)