Konferencja Naukowa-październik 2017

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

Termin: 23-24 października 2017.

 

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Katedra Pedagogiki

 

pod honorowym patronatem

J.M. REKTORA Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

dr Marka LEWANDOWSKIEGO

 

PARTNERZY KONFERENCJI

Klaster B&R&I

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli i wychowawców pracujących na wszystkich poziomach edukacji, zainteresowanych optymalizacją procesu kształcenia i wychowania. Zakładamy, że nasze spotkanie umożliwi nie tylko zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych i koncepcyjnych oraz dobrych praktyk edukacyjnych realizowanych przez krajowe ośrodki akademickie oraz instytucje i publiczne placówki oświatowe, ale także stanie się miejscem wymiany doświadczeń, informacji i poglądów prezentowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki edukacyjnej.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

 • Problemy wychowania i kształcenia w reformowanej szkole.
 • Innowacje w edukacji – miedzy tradycją a współczesnością.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – teoria a praktyka edukacyjna.
 • Nauczyciel jako przewodnik pomiędzy naturą a kulturą.
 • Komunikacja w edukacji.

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI: dr hab. Janusz Czerny, prof. WSZ E – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

dr hab. Helena Ciążela, prof. APSAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Chęcińska Urszula, prof. USUniwersytet Szczeciński

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-MichalskaUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Karcz-Taranowicz Eugenia, prof. UOUniwersytet Opolski

dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. AWFAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

dr hab. Krystyna Leksicka, prof. WSZ EWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

prof. zw. dr hab. Maciej R. ŁukaszewiczWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

prof. zw. dr hab. Bożena MuchackaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Józef Szocki, prof. WSZ EWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APSAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Marta Uberman, prof. URUniwersytet Rzeszowski

dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWrUniwersytet Wrocławski

dr hab. Alicja ŻywczokUniwersytet Śląski

dr Jolanta KowalUniwersytet Wrocławski

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Piotr Jarco – przewodniczący: e-mail: badania@poczta.onet.pl; tel. 604 907 502

dr Krzysztof Dziedzic – sekretarz
dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk
dr Krystyna Ostapiuk
dr Maria Zajączkowska

 

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Zarzadzania „Edukacja”,
ul. Krakowska 56-62, 50 – 425 Wrocław

 

 

 

WAŻNE TERMINY 

 •  do 30.06.2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem pracy
  (+ główne tezy) lub postera;
 • do 01.07.2017 r. - uiszczenie opłaty konferencyjnej;
 • do 15.07.2017 r. – ogłoszenie listy uczestników konferencji (komunikat II);
 • do 30.07.2017 r.przesłanie artykułu do publikacji;

 

Prace będą recenzowane. Najlepsze teksty zostaną zamieszczone w kwartalniku GOSPODARKA-RYNEK-EDUKACJA (punktacja ministerialna: Segment B, punkty 7), a pozostałe opracowania znajdą się w monografii, która zostanie wydana w formie papierowej
w 2017 r.

 

 

OPŁATY 

 • 600 zł – pełny pakiet obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, wyżywienie (pierwszy dzień: obiad, kolacja; drugi dzień: obiad), recenzję i publikację tekstu.
 • Nocleg we własnym zakresie

 

NUMER KONTA

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Bank: PKO BP 11 1020 5226 0000 6702 0019 0918
nr rachunku bankowego: z dopiskiem Konferencja: Tradycja a współczesność myśli pedagogicznej.

 

Zgłoszenie udziału
 

 

W oczekiwaniu na spotkanie i naukową refleksję
przesyłamy wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiamy

 

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

Pierwszy dzień – 23. 10. 2017r.

9:00 – 9:45 rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji.

10:30 – 10:50 – Referat wprowadzający:

prof. Janusz Czerny, Katarzyna Rzepka: Wychowanie w dobie ekspansji scjentyzmu

10:50 – 11:10 – przerwa kawowa

11:15 – 11:35 – referat zamówiony

11:40 – 12:00 – referat zamówiony

12:05 – 12:25 – referat zamówiony

12: 30 – 12:50 – referat zamówiony

12:55 – 13:15 – referat zamówiony

13:30 do 14:30 – przerwa obiadowa

14:40 – 15:00 – referat zamówiony

15:05 – 15:25 – referat zamówiony

15:30 – 16:00 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad

16:15 – 18:00 – zakwaterowanie

19:00 – uroczysta kolacja

 

Drugi dzień konferencji 24. 10. 2017r.

  9:00 – 9:15 – rozpoczęcie obrad w panelach tematycznych

  9:20 – 9:35 – referat

  9:40 – 9:55 – referat

10:00 – 10:15 – referat

10:20 – 10 35 – referat

10:35 – 10:50 – przerwa kawowa

10:55 – 11:10 – referat

11:15 – 11:30 – referat

11:35 – 11:50 – referat

11:55 – 12:10 – referat

12:10 – 12:25 – przerwa kawowa

12:30 – 13:30 – dyskusja i podsumowanie konferencji

13:35 – 13 55 – zakończenie konferencji

14:00 – 15:00 – obiad

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 

Teksty powinny być napisane czcionką 12-punktową, z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami, z marginesami o szerokości około 2,5 cm ze wszystkich stron, zapisane w pliku Word. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania merytorycznego oraz językowego i kształtowania artykułów pod względem typograficznym i graficznym.  

 

Prace autorskie muszą zawierać następujące elementy:

1. Autor, tytuł i tekst pracy – praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 0,5 arkusza wydawniczego, czyli ponad 20 000 znaków całego tekstu włącznie ze spacjami.

Praca musi posiadać ponadto następujące informacje:

 • imię i nazwisko każdego autora,
 • jednostka organizacyjna każdego autora (afiliacja, miejsce pracy),
 • e-maile kontaktowe każdego autora,
 • pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
 • 3-6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim,

Ponadto:

 • źródła wsparcia materialnego w postaci grantów oraz dotacji, subwencji, sprzętu, produktów itp., jeżeli takie istnieją.

Praca może być podzielona na części, rozdziały, punkty w sposób odpowiadający zawartości merytorycznej.

 

2. Abstrakty (streszczenia)

Bez względu na język, w którym praca została napisana, powinny jej towarzyszyć abstrakty (streszczenia). Praca powinna mieć 2 abstrakty (streszczenia) – w języku polskim i ten sam merytorycznie abstrakt (streszczenie) w języku angielskim.

 

3. Przypisy i bibliografia

Przypisy powinny być ponumerowane z użyciem cyfr arabskich i wykonane w postaci skróconego opisu bibliograficznego, umieszczone na dole strony.

Przypisy powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego w następujący sposób:

Cytowane dzieło zwarte (książka):

1 J. Kowalski, Nauka na świecie, Wydawnictwo X, Wrocław 2010, s. 58.

Cytowane dzieło zbiorowe (praca zbiorowa, książka wielu autorów, z konkretnym podziałem autorskim):

1 J. Nowak, Rozwój nauki, [w:] Świat i jego historia, Wydawnictwo X, Wrocław 2010, s. 138.

Cytowany artykuł z czasopisma:

1 J. Kolski, Rola nauki w rozwoju cywilizacji, „Kwartalnik Historii Nauki” 2010, nr 2, s. 51.

 

4. Materiały uzupełniające tekst pracy

Tabele powinny posiadać swoją numerację w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście oraz krótki tytuł.

Ilustracje powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście.

Ilustracje mogą być przesyłane w formie zdjęć albo w formie elektronicznej, np. jako format jpg, tiff. Ze względu na jakość reprodukowania poligraficznego, ilustracje powinny być przesyłane w rozdzielczości 300 dpi (ppi) albo o wielkości umożliwiającej zmniejszenie do 300 dpi. Na przykład ilustracja w formacie jpg o rozdzielczości 72 dpi i wielkości 80 cm x 80 cm umożliwia zreprodukowanie do 300 dpi w wielkości docelowej 19 cm x 19 cm.