Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:
mgr Katarzyna Winkowska - doradca zawodowy, coach ICF (ACC) z doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, Biurze Karier oraz Szkolnym Ośrodku Kariery jako doradca zawodowy. Obecnie prowadzi indywidualne sesje coachingowe www.wincoaching.pl oraz współpracuje z innymi podmiotami jako doradca zawodowy, coach kariery. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej oraz Poradnictwo edukacyjno- zawodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” zawodowo związana od 2014r

Wiodący:

mgr Barbara Górka –doradca zawodowy. Właścicielka firmy „Go Ahead Doradztwo i Szkolenia Barbara Górka”. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, pracowała jako szkolny doradca zawodowy w integracyjnym gimnazjum i liceum, doradca osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej, autorka poradników m.in. „Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy”, nauczyciel mianowany, wykładowca akademicki. Pracowała w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, w którym organizowała m.in. usługi asystenckie dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Obecnie współpracuje z fundacją „Imago” we Wrocławiu.

mgr Anna Pukacz- Górnikowska- doradca zawodowy, coach ICF (ACC). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Ukończyła studia podyplomowe Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej i Doradca zawodowy w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. Nauczyciel chemii i doradca zawodowy w gimnazjum. Prowadzi Fundacje „Znajdź cel”, administruje stronę internetową www.kreatorrozwoju.pl. W gimnazjum prowadzi zajęcia z młodzieżą „Klub zawodowca” oraz doradztwo zawodowe w programie Erasmus Plus. Współpracuje z polsko-amerykańską fundacją dzieci i młodzieży „Równać szanse” jako koordynator.

mgr Beata Niedzballa- Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła także Wrocławską Szkołę Trenerów. Od 2014 roku prowadzi pracownię psychologiczną, gdzie pracuje z klientem indywidualnym. Prowadzi głównie life coachingi. We współpracy z innymi podmiotami realizuje projekty z zakresu Assessment oraz Development Center, oceny pracowniczej, wsparcia rekrutacyjnego oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży.

mgr Justyna Miazek, project manager i ekspert HR. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych firmach, w tym m.in. w przemyśle, konsultingu i handlu oraz w sektorze IT, gdzie zajmowała się takimi dziedzinami jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, wdrożeniami systemów informatycznych oraz innymi projektami. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dyplomowany doradca zawodowy, studiowała też na Politechnice Wrocławskiej i L’Ecole Centrale de Lyon.

STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

coachingCzym jest doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Te studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje m in. w nauczaniu przedmiotu doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości i możesz również zostać szkolny doradcą zawodowym. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia prowadzą doświadczeni doradcy zawodowi oraz nauczyciele przedsiębiorczości.

Nasza oferta edukacyjna odpowiada na zapotrzebowania rynku, ale też umożliwia podjęcie pracy w oświacie. Ukończenie tego kierunku jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do pracy, np. jako szkolny doradca zawodowy.

Słuchacze podczas zajęć poznają:

 • profesjonalne doradztwo zawodowe i dowiedzą się jak je prowadzić,
 • rozróżniać indywidualne doradztwo zawodowe od grupowego,
 • tradycyjne metody doradcze
 • psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
 • rolę państwa w gospodarce rynkowej
 • pieniądze i ich funkcje
 • dydaktykę podstaw przedsiębiorczości
 • dydaktykę doradztwa zawodowego

Studia dają możliwość otrzymania kwalifikacji do nauczania przedmiotu „doradztwo zawodowe”, „podstawy przedsiębiorczości”, a także szkolnego doradcy zawodowego. Program został przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą w oświeci , które uzyskują kwalifikacje wymagane w placówkach oświatowych  – nauka trwa 3 semestry, realizując ogółem 420 godzin zajęć, w tym 120 godz.in praktyki.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu „doradztwo zawodowe”, „podstawy przedsiębiorczości” , a także pracy np. jako szkolny doradca zawodowy oraz pogłębianiem wiedzy z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczość. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Z pewnością poszerzysz swoje kompetencje jako nauczyciel zdobywając kwalifikacje do nauczania przedmiotu: ” doradztwo zawodowe”, podstawy przedsiębiorczości”. Zdobędziesz również zawód szkolnego doradcy zawodowego..

Absolwent tego kierunku nabędzie kwalifikacje, dzięki którym może:

 • prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego we wszystkich typach szkół/placówek – w szkołach ponadgimnazjalnych i w szkołach dla dorosłych, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zatrudniających doradcę zawodowego (dotyczy się to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i studiów podyplomowych);
 • zajmować stanowisko doradcy zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych (absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych).

Praktyczny charakter studiów

Studia mają charakter warsztatowy, zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z biznesem lub sektorem edukacyjnym.

Cena studiów w roku akademickim 2018/2019

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 3 900 zł  3 raty x 1400 zł 15 rat x 300 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 420 godzin (tym 120 godzin praktyki)

 • Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego  (10 godz.)
 • Poradnictwo zawodowe- teoria a praktyka (10 godz.)
 • Metody pracy doradcy zawodowego (10 godz.)
 • Psychologiczno- pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi i  zagrożonymi utratą pracy
  (10 godz.)
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (10 godz.)
 • Rynek Pracy w Polsce i  w Unii Europejskiej (10 godz.)
 • Prawo Pracy i inne ustawy związane z rynkiem pracy (10 godz.)
 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości (10 godz.)
 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne. Rynek i jego rodzaje. Pieniądz i jego funkcje.(10 godz.)
 • Makroekonomia i jej najważniejsze elementy.Obieg okrężny produktu i dochodu (10h)
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej. (10 godz.)
 • Rejestracja działalności gospodarczej. Prawne i organizacyjne formy przedsiębiorstw. (15 godz.)
 • Potrzeby i dochody gospodarstw domowych. (10 godz.)
 • Polska w międzynarodowych organizacjach gospodarczych. (10 godz.)
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania (15 godz.)
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego (10 godz.)
 • Planowanie edukacyjnej i zawodowej drogi ucznia (10 godz.)
 • Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości (60 godz.)
 • Dydaktyka doradztwa zawodowego (60 godz.)
 • Praktyka- doradztwo zawodowe (60 godzin)
 • Praktyka- przedsiębiorczość (60 godzin)

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia12 marca 2009r.
Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:
mgr Katarzyna Winkowska - doradca zawodowy, coach ICF (ACC) z doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, Biurze Karier oraz Szkolnym Ośrodku Kariery jako doradca zawodowy. Obecnie prowadzi indywidualne sesje coachingowe www.wincoaching.pl oraz współpracuje z innymi podmiotami jako doradca zawodowy, coach kariery. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej oraz Poradnictwo edukacyjno- zawodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” zawodowo związana od 2014r

Wiodący:

mgr Barbara Górka –doradca zawodowy. Właścicielka firmy „Go Ahead Doradztwo i Szkolenia Barbara Górka”. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, pracowała jako szkolny doradca zawodowy w integracyjnym gimnazjum i liceum, doradca osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej, autorka poradników m.in. „Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy”, nauczyciel mianowany, wykładowca akademicki. Pracowała w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, w którym organizowała m.in. usługi asystenckie dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Obecnie współpracuje z fundacją „Imago” we Wrocławiu.

mgr Anna Pukacz- Górnikowska- doradca zawodowy, coach ICF (ACC). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Ukończyła studia podyplomowe Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej i Doradca zawodowy w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. Nauczyciel chemii i doradca zawodowy w gimnazjum. Prowadzi Fundacje „Znajdź cel”, administruje stronę internetową www.kreatorrozwoju.pl. W gimnazjum prowadzi zajęcia z młodzieżą „Klub zawodowca” oraz doradztwo zawodowe w programie Erasmus Plus. Współpracuje z polsko-amerykańską fundacją dzieci i młodzieży „Równać szanse” jako koordynator.

mgr Beata Niedzballa- Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła także Wrocławską Szkołę Trenerów. Od 2014 roku prowadzi pracownię psychologiczną, gdzie pracuje z klientem indywidualnym. Prowadzi głównie life coachingi. We współpracy z innymi podmiotami realizuje projekty z zakresu Assessment oraz Development Center, oceny pracowniczej, wsparcia rekrutacyjnego oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży.

mgr Justyna Miazek, project manager i ekspert HR. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych firmach, w tym m.in. w przemyśle, konsultingu i handlu oraz w sektorze IT, gdzie zajmowała się takimi dziedzinami jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, wdrożeniami systemów informatycznych oraz innymi projektami. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dyplomowany doradca zawodowy, studiowała też na Politechnice Wrocławskiej i L’Ecole Centrale de Lyon.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..