Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

„WSZ Edukacja ma wielki potencjał, oferując kierunki na wielu różnych specjalizacjach. Dodatkowo ceny są konkurencyjne, co sprzyja pogodzeniu pracy i nauki na uczelni. Wykładowcy są przychylni i mają sporą wiedzę. Jestem absolwentem, niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Polecam kierunek innym, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę!”
- Szymon Winiarczyk, absolwent

O kierunku

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Studia przygotowują nauczycieli i pedagogów do pracy w placówkach edukacyjnych dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz w instytucjach wspierających tę edukację.

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka specjalna
 • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju
 • Elementy pedagogiki leczniczej
 • Podstawy psychologii rewalidacji upośledzonych umysłowo
 • Rewalidacja indywidualna
 • Techniki multimedialne w edukacji
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej
 • Podstawy regulacji  prawnej dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
 • Metodyka rewalidacji głębiej upośledzonych umysłowo

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin ogółem: 360 godzin w tym 120 godzin praktyk

Terminy zajęć: 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.