Przygotowanie pedagogiczne

STUDIA PODYPLOMOWE: Przygotowanie pedagogiczne – rekrutacja zakończona

Czym są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne?

Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają wymagane od nauczycieli kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach, placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Studia pedagogiczne zapewniają przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne dają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć oraz wyposażają w wiedzę (teoretyczną i praktyczną) z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, niezbędną do kompleksowej realizacji zadań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Dzięki tym studiom absolwenci nauczą się jak prowadzić zajęcia wychowawcze i przedmiotowe (niezbędne zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej). Po ukończeniu tego kierunku każdy przyszły nauczyciel zostanie przygotowany do korzystania z różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Koszt studiów to 250 złotych miesięcznie (15 rat) lub 3300 zł (opłata jednorazowa).

Dla kogo są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne? Profil kandydata

Zapraszamy osoby zainteresowane uzupełnieniem kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne

Studia te przeznaczone są dla  absolwentów studiów I lub II stopnia , dla studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.)

Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lecz nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Oferta skierowana jest również do osób zainteresowanych podjęciem roli zawodowej nauczyciela. Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich dążących do poszerzenia kompetencji pedagogicznych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Przygotowanie pedagogiczne

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Co więcej, rozpoczęcie studiów umożliwia:
• pozyskanie i wykorzystanie nowatorskich sposobów pracy pedagogicznej,
• praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej, metodycznej umożliwiającej skuteczną pracę,
• możliwość założenia własnej firmy edukacyjnej, przedszkola,
• wzbogacenie kompetencji osobistych,
• tworzenie i ewaluacja autorskich projektów kształcenia, wychowania.

Praktyczny charakter studiów

Studia obejmują 150 godzin praktyk zawodowych, które dają możliwość zweryfikowania teorii w praktyce. Podczas zajęć nasi studenci zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia. Poznają metody prowadzenia zajęć umożliwiające opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz odbędą praktykę pedagogiczną.

STUDIA PODYPLOMOWE: Przygotowanie pedagogiczne – rekrutacja zakończona

Czym są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne?

Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają wymagane od nauczycieli kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach, placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Studia pedagogiczne zapewniają przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne dają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć oraz wyposażają w wiedzę (teoretyczną i praktyczną) z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, niezbędną do kompleksowej realizacji zadań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Dzięki tym studiom absolwenci nauczą się jak prowadzić zajęcia wychowawcze i przedmiotowe (niezbędne zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej). Po ukończeniu tego kierunku każdy przyszły nauczyciel zostanie przygotowany do korzystania z różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Koszt studiów to 250 złotych miesięcznie (15 rat) lub 3300 zł (opłata jednorazowa).

Dla kogo są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne? Profil kandydata

Zapraszamy osoby zainteresowane uzupełnieniem kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne

Studia te przeznaczone są dla  absolwentów studiów I lub II stopnia , dla studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.)

Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lecz nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Oferta skierowana jest również do osób zainteresowanych podjęciem roli zawodowej nauczyciela. Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich dążących do poszerzenia kompetencji pedagogicznych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Przygotowanie pedagogiczne

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Co więcej, rozpoczęcie studiów umożliwia:
• pozyskanie i wykorzystanie nowatorskich sposobów pracy pedagogicznej,
• praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej, metodycznej umożliwiającej skuteczną pracę,
• możliwość założenia własnej firmy edukacyjnej, przedszkola,
• wzbogacenie kompetencji osobistych,
• tworzenie i ewaluacja autorskich projektów kształcenia, wychowania.

Praktyczny charakter studiów

Studia obejmują 150 godzin praktyk zawodowych, które dają możliwość zweryfikowania teorii w praktyce. Podczas zajęć nasi studenci zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia. Poznają metody prowadzenia zajęć umożliwiające opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz odbędą praktykę pedagogiczną.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA 3 000 zł 3 raty x 1100 zł 15 rat x 230 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

Wiodący wykładowcy:
mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Adam Gurba posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie teorii wychowania i psychologii społecznej. Jego zasadniczy dorobek dydaktyczny i naukowo – badawczy odnosi się do psychologii zarządzania, psychologii motywacji, działalności kadrowej i kierowniczej, osobowości menedżera oraz radzenia sobie ze stresem w warunkach środowiska pracy. Ma w tym zakresie bogaty dorobek publicystyczny zawarty w formie monografii, artykułów z konferencji naukowych oraz artykułóww czasopismach – periodykach specjalistycznych .Posiada także znaczące doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w uczelni i poza uczelnią, które bezpośrednio koreluje z wymaganymi kompetencjami na kierunku zarządzanie i pedagogika, potwierdzonymi przez Polską Komisję Akredytacyjną.

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

dr Jolanta Lipińska-Lokś, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..