Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

STUDIA PODYPLOMOWE: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

pedagogika Czym jest terapia pedagogiczna z terapią włączającą

Studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą” przygotowują do zawodu nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej uprawnionego do pomocy dzieciom i młodzieży.

Terapeuta pedagogiczny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły. Nauczyciel będący specjalistą terapii pedagogicznej jest w stanie rozpoznać możliwości rozwojowe ucznia i na tej podstawie może przygotować program indywidualnej terapii.

Edukacja włączająca wiąże się z  organizowaniem zajęć adaptacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych, samorealizacyjnych i terapeutycznych dla uczniów z trudnościami wynikającymi z zaburzeń, niepełnosprawności lub innej, specyficznej sytuacji. Kształcenie włączające ma na celu  likwidację różnego rodzaju barier tworzonych przez społeczeństwo, dając szansę na odpowiednią integrację ze społeczeństwem osobom zagrożonym wykluczeniem.

Studia podyplomowe na tym kierunku to koszt 3600 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 280 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Zapoznasz się z metodami prowadzenia badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się) w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów prowadzonej terapii.

Będziesz miał/a możliwość wspierania nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Nabędziesz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych oraz opracowywania indywidualnego programu pomocy specjalistycznej z uwzględnieniem współpracy z innymi uczestnikami procesu opieki, kształcenia, wychowania czy leczenia.

Dowiesz się jak powinno się poprawnie prowadzić dokumentację diagnostyczną, terapeutyczną oraz ewaluacyjną.

Nauczysz się również stosowania sprawdzonych zasad organizacji i realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi i trudnościami w uczeniu się.

Praktyczny charakter studiów

Różnorodne metody prowadzenia zajęć umożliwiają  nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów oraz praktyką pedagogiczną. Zintegrowane treści poszczególnych przedmiotów ułatwiają przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań terapeutycznych:

 • opracowania indywidualnej diagnozy, programu wsparcia i rozwoju kompetencji osobistych, przezwyciężania trudności rozwojowych,
 • rozwiązywania problemów uczniów, dbania o zdrowie somatyczne i psychiczne.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia współczesnych rozwiązań terapeutycznych, wychowawczych oraz integracyjnych. Uwzględnia analizę zasobów i potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zadania w zakresie wieloaspektowej stymulacji i samorealizacji.

STUDIA PODYPLOMOWE: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

pedagogika Czym jest terapia pedagogiczna z terapią włączającą

Studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą” przygotowują do zawodu nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej uprawnionego do pomocy dzieciom i młodzieży.

Terapeuta pedagogiczny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom mającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły. Nauczyciel będący specjalistą terapii pedagogicznej jest w stanie rozpoznać możliwości rozwojowe ucznia i na tej podstawie może przygotować program indywidualnej terapii.

Edukacja włączająca wiąże się z  organizowaniem zajęć adaptacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych, samorealizacyjnych i terapeutycznych dla uczniów z trudnościami wynikającymi z zaburzeń, niepełnosprawności lub innej, specyficznej sytuacji. Kształcenie włączające ma na celu  likwidację różnego rodzaju barier tworzonych przez społeczeństwo, dając szansę na odpowiednią integrację ze społeczeństwem osobom zagrożonym wykluczeniem.

Studia podyplomowe na tym kierunku to koszt 3600 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 280 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Zapoznasz się z metodami prowadzenia badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się) w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów prowadzonej terapii.

Będziesz miał/a możliwość wspierania nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Nabędziesz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych oraz opracowywania indywidualnego programu pomocy specjalistycznej z uwzględnieniem współpracy z innymi uczestnikami procesu opieki, kształcenia, wychowania czy leczenia.

Dowiesz się jak powinno się poprawnie prowadzić dokumentację diagnostyczną, terapeutyczną oraz ewaluacyjną.

Nauczysz się również stosowania sprawdzonych zasad organizacji i realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi i trudnościami w uczeniu się.

Praktyczny charakter studiów

Różnorodne metody prowadzenia zajęć umożliwiają  nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów oraz praktyką pedagogiczną. Zintegrowane treści poszczególnych przedmiotów ułatwiają przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań terapeutycznych:

 • opracowania indywidualnej diagnozy, programu wsparcia i rozwoju kompetencji osobistych, przezwyciężania trudności rozwojowych,
 • rozwiązywania problemów uczniów, dbania o zdrowie somatyczne i psychiczne.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia współczesnych rozwiązań terapeutycznych, wychowawczych oraz integracyjnych. Uwzględnia analizę zasobów i potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zadania w zakresie wieloaspektowej stymulacji i samorealizacji.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
TERAPIA PEDAGOGICZNA z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ 3 600 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 280 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 438 (w tym 150 godz. praktyk)

Semestr 1:

 • Pedagogika specjalna i społeczna (9 godz.)
 • Psychologia rozwoju i kliniczna (9 godz.)
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zasady udzielania i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (15 godz.)
 • Edukacja włączająca (inkluzyjna) uczniów z niepełnosprawnością (12 godz.)
 • Metody terapii w pedagogice specjalnej (18 godz.)
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych (12 godz.)
 • Pedagogika zabawy (18 godz.)
 • Rodzina, społeczność szkolna i lokalna, przestrzeń edukacyjna w terapii pedagogicznej i edukacji włączającej (9 godz.)

Semestr 2:

 • Psychologia różnic indywidualnych (9 godz.)
 • Podstawy pedagogiki leczniczej (6 godz.)
 • Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia) – diagnoza i terapia (39 godz.)
 • Niepowodzenia szkolne – etiologia i pomoc specjalistyczna (12 godz.)
 • Podstawy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy (18 godz.)
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (12 godz.)

Semestr 3:

 • Podstawy diagnozy i  terapii zaburzeń zachowania i emocji dzieci i młodzieży (18 godz.)
 • Ocenianie kształtujące (9 godz.)
 • Indywidualizacja procesu edukacyjnego, terapeutycznego i wychowawczego (15 godz.)
 • Dialog motywujący, elementy coachingu w terapii pedagogicznej i edukacji włączającej (12 godz.)
 • Projektowanie i ewaluacja procesu terapeutycznego (15 godz.)
 • Warsztat radzenia sobie ze stresem i kryzysem (15 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (6 godz.)

 W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

WYKŁADOWCY

Opiekun naukowy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Grzegorz Krumin
Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Iwona Jagoszewska
doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Anna Pałęga - dr n. hum., psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej badania ilościowe koncentrują się na sposobach w jaki środowisko naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka środowiska i życia codziennego, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby oraz wpływ kreatywności na zdrowie. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Od 2016 roku jest członkiem zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia.

dr Jolanta Lipińska-Lokś, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..