Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 3 300 zł 2 raty x 1800 zł  10 rat x 375 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

przygotowanie pedagogiczneCzym jest Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna?

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciel przedszkola lub nauczyciel w szkole w klasach I-III. Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wymaga od studentów umiejętności planowania, organizowania i realizowania efektywnego procesu edukacyjnego w zakresie edukacji przedszkolnej i w klasach I-III.

Koszt studiów to 3 300 zł jednorazowa wpłata). Płatność może być również rozłożona na raty. Miesięczne opłaty wynoszą wówczas 375 zł (10 rat).

Dla kogo jest edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna? Profil kandydata

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Uprawnienia do pracy jako nauczyciel przedszkola i klas I-III

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciel przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły w klasach I-III.

 • studia pozwalają nabyć kompetencje nauczycielskie w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat;
 • specyfika studiów obejmuje treści spójne ze współczesnymi koncepcjami reformowanej w tym zakresie edukacji;
 • sposób realizacji planów i programów studiów umożliwia budowanie własnych, zasadnych teoretycznie koncepcji pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i klasach I-III;
 • ukończenie studiów może ułatwiać założenie i prowadzenie własnej placówki przedszkolnej.

Praktyczny charakter studiów

Znaczna cześć zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń, których wymaga edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Celem zajęć jest rozbudzenie aktywności dzieci i ukierunkowanie na korzystanie z aktywnych form pracy: m. in. metoda projektów, warsztaty twórczego rozwoju, konfrontacja wiedzy teoretycznej w projektowaniu działań z dziećmi, konstruowanie scenariuszy, projektowanie innowacji, interaktywne formy wykładowe, i inne.

Charakterystyka modułów nauczania skupia się na: nabywaniu praktycznej zdolności w indywidualizowaniu programu nauczania, wyzwalaniu samodzielności dzieci w procesie nauczania – uczenia się, wyzwalaniu tutoringu nauczycielskiego i rówieśniczego, tworzeniu optymalnych warunków konstruowania wiedzy we współpracy z uczniami, efektywnej organizacji pracy, dostosowywaniu metod i form pracy z dziećmi do ich potrzeb edukacyjnych.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 3 300 zł 2 raty x 1800 zł  10 rat x 375 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Ramowy program studiów:

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 450 (w tym 150 godzin praktyk)

Semestr I:

 • Procesy poznawcze i emocjonalne dzieci i młodzieży (15 godz.)
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży (9 godz.)
 • Psychologia rozwoju dziecka (12 godz.)
 • Profilaktyka i pomoc specjalistyczna dla dzieci (24 godz.)
 • Dynamika i uwarunkowania procesu wychowania (21 godz.)
 • Role zawodowe nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (9 godz.)

Semestr II:

 • Formy aktywność dziecka (15 godz.)
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole (18 godz.)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (12 godz.)
 • Podstawy dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (12 godz.)
 • Ocenianie osiągnięć ucznia i nauczyciela (12 godz.)
 • Środowisko edukacyjne (9 godz.)
 • Autorytet nauczyciela i podmiotowość dziecka (9 godz.)
 • Metody, zasady i formy pracy (9 godz.)
 • Organizacja procesu kształcenia dzieci (9 godz.)
 • Dostosowywanie działań pedagogicznych (9 godz.).

Semestr III:

 • Podstawy i metodyka edukacji językowej polonistycznej (12 godz.)
 • Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej i ekologicznej (12 godz.)
 • Podstawy i metodyka edukacji matematycznej (12 godz.)
 • Podstawy i metodyka edukacji muzycznej i plastycznej (12 godz.)
 • Podstawy i metodyka edukacji technicznej i komputerowej (12 godz.)
 • Podstawy i metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej (12 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.)

W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

WYKŁADOWCY

Opiekun naukowy kierunku: dr Anna Mitręga
dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, PTP w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Instruktor do pracy z pracownikami socjalnymi i psychologami pracującymi z osobami poszkodowanymi w wyniku doświadczeń traumatycznych Organizacja „ Medicins Sans Frontieres, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla powodzian we Wrocławiu w latach 1997-1998, Terapeuta w Socjalnym Ośrodku Kobiet w kryzysie we Wrocławiu 1997-1999. Wieloletni wykładowca modułów z interwencja kryzysowa dla pracownik socjalny w Kolegium Służb Społecznych we Wrocławiu w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu przy oraz Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja”. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców, .

dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Marek Lewandowski
Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – specjalność nauczycielska. W latach 1986-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1995 do 2002 pełnił funkcję kierownika Zespołu Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego, a od 2005 do 2008 kierownika Zespołu Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. W latach 1999 – 2002 członek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu. Od roku 2005 do 2012 Prodziekan ds. Nauczania na wydziale Wychowania Fizycznego. W roku 2008 mianowany na stanowisko docenta. Z Wyższą Szkołą Zarządzania we Wrocławiu związany od 2012 r. Autor ponad 90 recenzowanych publikacji naukowych, w tym trzech książek, współredaktor naukowy 9 monografii. Pomysłodawca cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji „Kształcenie i wychowanie w reformowanej szkole” (1998 – 2007). Współtwórca programu „Sprawny Dolnoślązaczek” i ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”.

mgr Ewa Bińczyk – pedagog, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagog specjalny, kierunek: pedagogika specjalna o specjalności: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyła szereg kursów z zakresu m.in.: nauki czytania sylabowego, udzielania pierwszej pomocy, indywidualizacji pracy z uczniem. Od wielu lat prowadzi zajęcia w zakresie edukacji artystycznej dla uczniów (plastyczne, teatralne, lekcje twórczości), a także pozalekcyjne zajęcia ortograficzne. Jest szkolnym koordynatorem ogólnopolskich konkursów polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Od 1999 r. pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, od 2007 r wykładowca na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..