Pierwszy kierunek rozwoju

1. Rozwój i utrzymywanie wysokiej pozycji naukowej uczelni oraz funkcjonujących w niej jednostek.

 CELE STRATEGICZNE

 1. Utrzymanie przez Wydział Zarządzania we Wrocławiu kategorii B w ocenie parametrycznej oraz dążenie do uzyskania  kategorii B przez wydział Turystyki w Kłodzku.
 2. Utworzenie wydziału Uczelni w Republice Czeskiej.
 3. Zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych (doktorów habilitowanych i profesorów tytularnych) zatrudnionych na pierwszym etacie o 20%, oraz uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 4. Pozyskanie pracowników naukowych i zatrudnienie na pierwszym etacie na kierunku Informatyk.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów naukowo-badawczych z uczelniami w kraju i za granicą w celu udziału w krajowych i europejskich programach i projektach badawczych (program Erasmus i inne).
 6. Podjęcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wymiany kadr naukowych z Uczelniami w Republice Czeskiej.
 7. Promowanie osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych ukierunkowanych na współpracę z uczelniami w kraju i za granicą.
 8. Stworzenie międzykatedralnych i międzywdziałowych interdyscyplinarnych programów badawczych celem zapewnienia integracji badań naukowych.
 9. Stworzenie mechanizmów umożliwiających współpracę pomiędzy Uczelnią a otoczeniem gospodarczym i społecznym, ukierunkowaną na wdrażanie i wykorzystywanie efektów badań naukowych oraz zwiększenie aktywności badawczej i wdrożeniowo-eksperckiej nauczycieli akademickich.
 10. Zwiększenie zakresu i jakości działalności wydawniczej oraz wzrost liczby publikacji w języku angielskim
 11. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w dydaktyce i nauce.