Zarządzanie

Zarządzanie

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalizacji:
• Menadżer małego przedsiębiorstwa
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
• Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach
• Audyt wewnętrzny w firmie
• Zarządzanie w turystyce i rekreacji
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych

Menadżer małego przedsiębiorstwa

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w małej firmie ? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności menadżer małego przedsiębiorstwa. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze Zarządzania, zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W trakcie studiów przygotujesz się również do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera biznesu a także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (hr)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak znaleźć się na czele cyfrowego peletonu i w pełni wykorzystywać nowe technologie w prowadzeniu działalności ? Odpowiedź uzyskasz wybierając specjalizację biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach. W trakcie studiów dowiesz się i nauczysz korzystać z nowych technologii służących do zarządzania biznesem , prowadzenia relacji biznesowych , nabędziesz umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania w organizacji narzędzi internetowych i technologii informatycznych, w rezultacie sprawnego posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów, pakietami biurowymi oraz oprogramowaniem otwartym (open source.) Absolwent jest konkurencyjny na rynku pracy ponieważ potrafi połączyć wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów z rozwiązaniami ICT.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie turystycznej lub rekreacyjnej? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie w turystyce i rekreacji. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz szczegółowe kompetencje w obszarze turystyki i rekreacji. Poznasz podstawy prawne oraz specyfikę marketingową działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz zasady organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Dowiesz się jak wykorzystać systemy informatyczne w turystyce i rekreacji oraz jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Audyt wewnętrzny w firmie

Jak skutecznie i efektywnie przygotować się i przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności audyt wewnętrzny w firmie. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego oraz rachunkowości zarządczej. Poznasz podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, unormowania prawne w zakresie audytu oraz krajowe i międzynarodowe standardy audytu. Dowiesz się jak wykorzystać narzędzia informatyczne wspierające audyt. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przede wszystkim jednostkach sektora finansów publicznych , dużych korporacjach międzynarodowych i polskich oraz firmach doradczych. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie audytu wewnętrznego i rachunkowości zarządczej. Możesz współuczestniczyć w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych przy wprowadzaniu procedur audytowych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych

Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Program zawiera także zagadnienia z problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy unijnych, audytu wewnętrznego oraz rachunkowości zarządczej.
Na zajęciach prowadzonych w formie : wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń, słuchacze poznają zasady i specyfikę rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Nabywają umiejętności ujmowania zapisów na kontach jednostek budżetowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont. Zajęcia uczą samodzielnej dekretacji operacji gospodarczych, przeprowadzania inwentaryzacji, rozliczania inwentaryzacji oraz sporządzania sprawozdania finansowego

Własna firma, zarządzanie projektami, kierowanie kilkuosobowym zespołem czy skuteczne negocjacje? Po studiach na kierunku Zarządzanie uzyskasz niezbędne umiejętności do tego, by podbić świat biznesu. W Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” czekają na ciebie wykładowcy, którzy od podszewki znają świat przedsiębiorczości i wskażą ci najlepsze kierunki rozwoju.

Od początku istnienia naszej uczelni kładziemy nacisk na najlepszą kadrę, zatrudniając wykładowców zarządzania z doświadczeniem na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Zarządzanie to flagowy kierunek WSZ „Edukacja”, poza studiami licencjackimi i magisterskimi, oferujemy też szeroką gamę studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem. W czasie studiów poznasz podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z siedmiu specjalizacji:

 • Menadżer małego przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Audyt wewnętrzny w firmie
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie (studia I stopnia) – profil praktyczny (plik do pobrania po kliknięciu):
efekty obowiązujące do roku akademickiego 2015/16 włącznie
efekty obowiązujące od roku akademickiego 2016/17

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

Menadżer małego przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach, Audyt wewnętrzny w firmie, Zarządzanie w turystyce i rekreacji

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Stałe czesne

200 złza m-c przez rok

399 za m-c
*oferta ważna do 31.08.2018 dla studiów dziennych

Jedna opłata

2400 złza rok

4596 za rok
*oferta ważna do 31.08.2018 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
ZARZĄDZANIE 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2018/2019 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA –zniżka w czesnym!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się do 22.02.2019r na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł
Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 22.02.2019r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Przejdź do rekrutacji on-line

Osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);
 • Pedagogika (studia licencjackie)1;

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 28.02.2018 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

1) W przypadku mniejszej liczby osób niż 30 osób na kierunku, czesne miesięcznie wynosi odpowiednio:
18 osób – 333 zł
20 osób – 300 zł
25 osób – 240 zł
Studia zostaną uruchomione przy zapisaniu się minimum 18 osób.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 22.02.2019r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2018/2019, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

 

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Matematyka
 • Język obcy
 • Nauka o organizacji
 • Statystyka opisowa
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki
 • Przedmioty kierunkowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczna
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Wizerunek medialny firmy – instytucji
 • Praktyka zawodowa
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

MENADŻER MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie procesami
 • Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Psychologie Zarządzania
 • Organizacja służby personalnej w firmie
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
 • Psychologia radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy
 • Zarządzanie konfliktem w pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Ewidencje, rozliczenia i sprawozdawczość podatkowa (KPiR)
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Budżetowanie kapitałów
 • Budżetowanie kapitałów
 • Ocena kondycji finansowej firmy

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Marketing w turystyce i rekreacji
 • Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

BIZNES CYFROWY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (MSP)

 • Podstawy E-biznesu
 • Aplikacje biurowe – komputerowa obsługa firmy
 • Marketing cyfrowy
 • Chmura obliczeniowa w firmie (Cloud computing)
 • Tworzenie i wykorzystanie baz danych w firmie
 • Analizy statystyk serwisów WWW -Google Analytics w przedsiębiorstwie

AUDYT WEWNĘTRZNY W FIRMIE

 • Audyt systemów zarządzania
 • Kontrola zarządcza
 • MSSF (Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej)
 • Budżetowanie kapitałów
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Raportowanie

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Źródła finasowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie kosztami i wynikami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową firmy
 • Kontrola menadżerska

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja budżetowa
 • Finanse publiczne
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Ewidencja zaawansowanych zdarzeń w ewidencji budżetowej
 • Ocena kondycji finansowej firmy
 • Polityka rachunkowości budżetowej

W ramach kierunku możesz wybrać jedną ze specjalizacji:
• Menadżer małego przedsiębiorstwa
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach
• Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach
• Audyt wewnętrzny w firmie
• Zarządzanie w turystyce i rekreacji
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych

Menadżer małego przedsiębiorstwa

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w małej firmie ? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności menadżer małego przedsiębiorstwa. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze Zarządzania, zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W trakcie studiów przygotujesz się również do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera biznesu a także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (hr)

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. Hr, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak znaleźć się na czele cyfrowego peletonu i w pełni wykorzystywać nowe technologie w prowadzeniu działalności ? Odpowiedź uzyskasz wybierając specjalizację biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach. W trakcie studiów dowiesz się i nauczysz korzystać z nowych technologii służących do zarządzania biznesem , prowadzenia relacji biznesowych , nabędziesz umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania w organizacji narzędzi internetowych i technologii informatycznych, w rezultacie sprawnego posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów, pakietami biurowymi oraz oprogramowaniem otwartym (open source.) Absolwent jest konkurencyjny na rynku pracy ponieważ potrafi połączyć wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów z rozwiązaniami ICT.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, na czym polega rachunkowości finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, budżetowa oraz zarządcza. Poznasz tajniki inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Nauczysz się przeprowadzania analizy działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także metod oceny kondycji finansowej podmiotów prywatnych i publicznych, obowiązujących podstaw prawnych oraz obciążeń podatkowych i sposobów pozyskiwania kredytów oraz gwarancji bankowych. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurze rachunkowym, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie turystycznej lub rekreacyjnej? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności zarządzanie w turystyce i rekreacji. W czasie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz szczegółowe kompetencje w obszarze turystyki i rekreacji. Poznasz podstawy prawne oraz specyfikę marketingową działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz zasady organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Dowiesz się jak wykorzystać systemy informatyczne w turystyce i rekreacji oraz jak zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Audyt wewnętrzny w firmie

Jak skutecznie i efektywnie przygotować się i przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności audyt wewnętrzny w firmie. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego oraz rachunkowości zarządczej. Poznasz podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, unormowania prawne w zakresie audytu oraz krajowe i międzynarodowe standardy audytu. Dowiesz się jak wykorzystać narzędzia informatyczne wspierające audyt. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przede wszystkim jednostkach sektora finansów publicznych , dużych korporacjach międzynarodowych i polskich oraz firmach doradczych. Możesz pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie audytu wewnętrznego i rachunkowości zarządczej. Możesz współuczestniczyć w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych przy wprowadzaniu procedur audytowych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych

Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Program zawiera także zagadnienia z problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy unijnych, audytu wewnętrznego oraz rachunkowości zarządczej.
Na zajęciach prowadzonych w formie : wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń, słuchacze poznają zasady i specyfikę rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Nabywają umiejętności ujmowania zapisów na kontach jednostek budżetowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont. Zajęcia uczą samodzielnej dekretacji operacji gospodarczych, przeprowadzania inwentaryzacji, rozliczania inwentaryzacji oraz sporządzania sprawozdania finansowego

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Zarządzanie
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.