Pedagogika

Pedagogika

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród czterech specjalizacji:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki społecznej

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

4

specjalizacje

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Stałe czesne

396 złza m-c

Jedna opłata

4562 złza rok

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród czterech specjalizacji:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki społecznej

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

4

specjalizacje

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Stałe czesne

396 złza m-c

Jedna opłata

4562 złza rok

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
PEDAGOGIKA 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł 12 x 396 zł 2 x 2328 zł 1 x 4562 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2016/2017 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA – 50% zniżki na czesne!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2016/2017, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie od 05.05.2016 r. do 25.10.2016 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 15.07.2017 r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2016/17, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej, będzie przygotowany do pracy na rzecz jednostki, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i resocjalizacyjnego. Absolwent jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i podejmowania działań profilaktycznych w zakresie opieki, wychowania oraz działań terapeutycznych.

Absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra oraz profesjonalne przygotowanie do prowadzenia warsztatów nauki umiejętności prospołecznych, treningów wychowawczych i komunikacyjnych oraz prowadzenia zajęć́ grupowych socjoterapii .

Absolwent studiów będzie mógł podjąć́ zatrudnienie na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa) i pozaszkolnych, placówkach wspierających takich jak: świetlice socjoterapeutyczne czy ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, a także w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości i organizacjach pozarządowych zajmujących się̨ pracą z dziećmi i młodzieżą̨, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie kryminologii i wiktymologii w kontekście zwalczania przestępczości, diagnozowania zachowań przestępczych oraz nabędzie kompetencje pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej. Absolwent tej specjalności uzyska tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje zawodowe do organizowania i prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolenia i wychowania OHP, policji i innych placówkach wymagających specjalistycznego przygotowania zawodowego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki społecznej

Absolwent studiów na tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej w środowisku zagrożonym demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Absolwent tej specjalności uzyska tytuł zawodowy magistra i przygotowanie do samodzielnej pracy socjalnej, diagnozowania potrzeb środowiska społecznego, konstruowania programów resocjalizacyjnych i działań profilaktycznych oraz do działalności socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą przeciwdziałania patologiom społecznym, poznasz też metody pracy w placówkach socjalizacyjnych (np. świetlicach socjoterapeutycznych) oraz resocjalizacyjnych (np. zakładach otwartych i zamkniętych). Będzie mógł podjąć pracę jako wychowawca lub opiekun w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, świetlicach, domach dziecka, ośrodkach kuratorskich itp.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Na specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim zapraszamy osoby, które w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim są na poziomie podstawowym (poziom A2 ESOKJ) i skończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż pedagogika lub/i nie posiadają przygotowania pedagogicznego wypełniającego standardy kształcenia nauczycieli chcąc studiować na tej specjalności będą musiały uzupełnić zaległości ze studiów pierwszego stopnia, co wiązać się może z wydłużeniem studiów o jeden lub dwa semestry.

Podstawowym celem kształcenia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym, metodycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III języka angielskiego.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim posiada umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 wg ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE), a także podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.

Absolwent specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na zdanie egzaminu TOEFL na poziomie co najmniej 500 pkt i uzyskanie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) lub FCE (First Certificate in English) na poziomie co najmniej A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej). Zdanie egzaminu z języka angielskiego, wymaganego przez ministra, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię.

Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:

Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Logika formalna
 • Współczesne problemy socjologii
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Metodologia badań społecznych
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Antropologia cywilizacji
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Edukacja wielokulturowa

 

Przedmioty kierunkowe

 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wsparcie osób wykluczonych społecznie
 • Podstawy gerontologii
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Praktyki zawodowe
 • oraz przedmioty i warsztaty do wyboru

 

Przedmioty specjalizacyjne

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
 • Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • Socjoterapia
 • Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trening zastępowania agresji
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 • Praktyczna nauka języka angielskiego – mówienie
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – słuchanie
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – czytanie
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka
 • Metodyka nauczania języka angielskiego

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGI

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej.
 • Wybrane problemy wiktymologii
 • Metody wychowania i resocjalizacji w warunkach instytucji
 • Metody wychowania i resocjalizacji w środowisku otwartym
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

 • Współczesne tendencje w resocjalizacji i profilaktyce
 • Podstawy profilaktyki społecznej
 • Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna z młodzieżą z elementami socjoterapii
 • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
 • Budowanie współczesnych programów profilaktycznych
 • Resocjalizacyjne programy penitencjarne
Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Pedagogika
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.