Pedagogika

Pedagogika

Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:


Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Wykorzystanie form artystycznych w kształceniu dzieci i młodzieży
 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Metodologia badań społecznych 1,2
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawy gerontologii
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Seminarium magisterskie 1,2,3
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Antropologia filozoficzna
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej
 • Pedagogika porównawcza
 • PraktykaPrzedmioty specjalizacyjne


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLIGII

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wybrane problemy wiktymologii
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Postępowanie z osobami sprawiającymi problemy wychowawcze


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 • Psychoterapia i psychoedukacja
 • Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • Interwencja w sytuacji kryzysowej
 • Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trening asertywności
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją

Warsztaty na specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

 • Pedagogika zabawy
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Socjoterapia z superwizją
 • Trening samoświadomości


RESOCJALIZACJA Z KURATELĄ SĄDOWĄ

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wywiad środowiskowy w pracy kuratora
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności resocjalizacja z kuratelą sądową

 • Model kurateli sądowej
 • Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Nawiązywanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z podopiecznymi


ASYSTENT RODZINY

 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia i socjologia rodziny
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Diagnoza społeczna
 • Wybrane problemy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodowa w pracy socjalnej
 • Patologie społeczne
 • Pomoc społeczna
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Aktualne problemy polityki rodzinnej
 • Asystent rodziny jako animator społeczności lokalnej
 • Andragogika

Warsztaty na specjalności Asystent rodziny

 • Superwizja w pracy asystenta
 • Trening kreatywności
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Mediacje


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • Podstawy wiedzy o uzależnieniach
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Metodyka profilaktyki uzależnień
 • Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem
 • Zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 • Patologie społeczne
 • Pomoc społeczna i postpenitencjarna
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności społecznych
 • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
 • Podstawy socjoterapii

Warsztaty na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja społeczna


PEDAGOGIKA ZDROWIA Z PSYCHODIETETYKĄ

 • Dietetyka z profilaktyką
 • Programy profilaktyczno-zdrowotne
 • Psychopedagogika zdrowia
 • Psychospołeczne uwarunkowania żywienia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychologia zdrowia
 • Kształtowanie i zmiana postaw zdrowotnych

Warsztaty na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

 • Praca z klientem
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Komunikacja interpersonalna


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
 • Teoretyczne podstawy poradnictwo
 • Poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwo kariery
 • Profilaktyka przemocy i agresji w środowisku wychowawczym
 • Diagnostyka psychopedagogiczna


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA / Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / Z EDUKACJĄ PLASTYCZNĄ

 • Metodyka edukacji środowiskowej i przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej i technicznej
 • Metodyka edukacji językowej – polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Słownictwo i konwersacje 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Sprawności zintegrowane 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Pisanie i gramatyka

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją plastyczną

 • Wstęp do historii sztuki i kultury (chronologia historii sztuki)
 • Podstawy kompozycji, gamy barwne, zagadnienia perspektywy, plany na obrazie
 • lub

 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby
 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby (zaawansowane techniki malarskie i rzeźbiarskie)


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Ekologia wybrane zagadnienia
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Podstawy ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zagrożenia zdrowia człowieka
 • Zabawy i gry ruchowe o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnym

Warsztaty na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej
 • Gry i zabawy terenowe
 • Podstawy nauki o żywieniuWażna informacja: Informujemy, że zgodnie z § 39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2019 poz. 1498) uczelnia, która w dniu 1 października 2018r. prowadziła studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciel przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej może prowadzić te studia, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie Pedagogiki przygotowującym do wykonania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022r.

W związku z powyższym Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu posiada ministerialne uprawnienia do prowadzenia kierunku Pedagogika II stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.


Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród dziesięciu specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
 • Asystent rodziny NOWOŚĆ
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień NOWOŚĆ
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką NOWOŚĆ
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne NOWOŚĆ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną, rytmiką i plastyką
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

10

specjalności

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Stałe czesne

250 złza m-c przez rok

399 za m-c
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych

Jedna opłata

3000 złza rok

4596 za rok
*oferta ważna do 31.01.2020 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
PEDAGOGIKA 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł 12 x 420 zł 2 x 2495 zł 1 x 4889 zł

PROMOCJA „Dziennie – taniej”

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł

Obniżona wysokość czesnego, nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi na uczelni.

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2019/2020, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Przejdź do rekrutacji on-line

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji do 15.02.2020 r. zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)
 • dla słuchaczy II roku szkół policealnych oraz absolwentów szkół policealnych „Edukacja” i absolwentów studiów I stopnia WSZ „Edukacja” , poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)
 • dla studentów przechodzących z innych szkół wyższych, poza okresem promocji – 50 % opłaty wpisowej (250 zł)

Promocja „Studiuj w grupie”

 • studenci, którzy zrekrutują się w grupie otrzymują rabat w czesnym przez cały okres studiów,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia,
 • rabat dla grupy 3 osobowej wynosi 3 % rocznie, dla grupy 5 osobowej 5 % rocznie,
 • warunkiem uzyskania rabatu jest jednoczesne zrekrutowanie się na studia, które będzie podstawą do oznaczenia grupy,
 • w grupie może być tylko jedna osoba, która jest absolwentem, lub studentem WSZ „Edukacja”,
 • osoba obecnie studiująca, która zrekrutuje dwie lub cztery osoby otrzyma zniżkę na pozostały czas studiów,
 • w przypadku rezygnacji studenta z grupy, wszystkie pozostałe osoby tracą rabat (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych)
 • promocja „Studiuj w grupie” nie łączy się z innymi promocjami ofertowanymi przez WSZ „Edukacja” z wyjątkiem zniżek dotyczących jednorazowej wpłaty za cały semestr, rok.

Promocja „Dla Przedsiębiorców”

 • przedsiębiorcy, którzy finansują studia pracownikom otrzymują rabat w czesnym prze cały okres studiów w wysokości 3%,
 • liczebność grupy uprawnionej do promocji to minimum 2 osoby,
 • rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia
 • promocja nie dotyczy studentów obecnie studiujących w WSZ „Edukacja”
 • przedsiębiorca, który aktualnie finansuje studia pracownika w WSZ „Edukacja” otrzymuje zniżkę dla każdego kolejnego studenta oraz dla obecnie studiującego na pozostały czas studiów,
 • dla przedsiębiorców będących stałymi odbiorcami usług edukacyjnych WZ „Edukacja” istnieje możliwość indywidualnego negocjowania rabatów.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2019/2020 którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

 

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

 

Warunki promocji

Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej, jest przygotowany do pracy na rzecz jednostki, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i resocjalizacyjnego. Absolwent jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i podejmowania działań profilaktycznych w zakresie opieki, wychowania oraz działań terapeutycznych. Legitymuje się profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia warsztatów i treningów wychowawczych i komunikacyjnych oraz prowadzenia zajęć́ grupowych z socjoterapii. Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, internat, bursa) i pozaszkolnych placówkach wspierających, takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, a także w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości i organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII jest wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie kryminologii i wiktymologii w kontekście zwalczania przestępczości, diagnozowania zachowań przestępczych oraz nabędzie kompetencje pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej. Absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolenia i wychowania OHP, policji i innych placówkach wymagających specjalistycznego przygotowania zawodowego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

Absolwent specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową” dysponuje rozszerzoną wiedzą: definiuje, opisuje, wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania resocjalizacji w obszarach diagnozowania zaburzeń społecznych oraz środowiska wychowawczego, zna zasady terapii, socjoterapii, komunikacji interpersonalnej i zarządzania relacjami wychowawca – wychowanek/ beneficjent. Absolwent kończąc studia posiada umiejętności: z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, między innymi umiejętności analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka/ osoby dorosłej/ klienta). Dodatkowo absolwent nabywa kompetencje społeczne: jest otwarty na potrzeby uczniów i rodziców, jest twórczy i kreatywny przy podejmowaniu działań resocjalizacyjnych, jest wrażliwy na prawidłową realizację procesu resocjalizacyjnego; rozumie znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii.
Studia drugiego stopnia w zakresie specjalności: „Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową” przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku wychowawcy w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich; zakładach poprawczych; zakładach karnych; zakładach śledczych; ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych; a także na stanowisku kuratora sądowego.

Asystent rodziny

Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiki staje się ważnym obszarem wiedzy i praktyki pedagogicznej. Intensywne zmiany cywilizacyjne zachodzące w ostatnim czasie najbardziej odbijają się na podstawowej komórce społecznej jaką jest rodzina. Nic więc dziwnego, że to właśnie rodzina coraz częściej wymaga profesjonalnego i całościowego wsparcia. Asystent rodziny to osoba, która skutecznie wspiera w sytuacjach kryzysowych, a także wspomaga aby rodzina funkcjonowała i rozwijała się prawidłowo. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta rodziny m.in. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej takich jak domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, centra pomocy rodzinie czy placówki interwencyjne. Praca asystenta rodziny ma więc szczególną wartość społeczną w dzisiejszym świecie.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień to specjalność odpowiadająca zapotrzebowaniom na obecnym rynku pracy. Absolwent studiów zdobędzie konkretne umiejętności i kompetencje społeczno – pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Nabędzie umiejętności przeprowadzenia diagnozy w pedagogice resocjalizacyjnej. Pozna teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu uzależnień. Będzie mógł zdiagnozować oraz zaprogramować działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych uzależnieniem.

Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Pedagogika zdrowia z psychodietetyką to specjalność skrojona na miarę współcześnie zachodzących zmian w naszym życiu na tle rosnących zagrożeń zdrowotnych. Studia na kierunku PZzP umożliwią zdobycie wielokierunkowej wiedzy o zdrowiu, uwarunkowaniach zarówno biomedycznych jak i psychospołecznych. Przygotowują do promowania zdrowia w różnych środowiskach, w tym przede wszystkim do kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych, prowadzenia profilaktyki i terapii związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu oraz chorobami.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Studia na specjalności Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne przygotują Absolwenta do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkolnych ośrodkach karier, akademickich biurach karier i w instytucjach w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zagadnienia, które będą realizowane w czasie nauki przygotują studentów do projektowania, organizowania i udzielania indywidualnej oraz grupowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Zostaną przygotowani do diagnozowania problemów rodzin, problemów wychowawczych oraz trudności szkolnych. Absolwent kończąc studia posiada umiejętności: z zakresu poradnictwa zawodowego, rodzinnego i wychowawczego oraz integrowania podmiotów w sytuacjach szkolno-wychowawczych, rodzinnych oraz zawodowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Na specjalizacji pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim zapraszamy osoby, które w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim są na poziomie podstawowym (poziom A2 ESOKJ) i skończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. Podstawowym celem kształcenia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III języka angielskiego. Absolwent specjalności ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji językowej w języku obcym (poziom B2 ESOKJ) oraz wiedzę podstawową i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwent specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim” zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej). Zdanie egzaminu z języka angielskiego, wymaganego przez ministra, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną, rytmiką i plastyką

Specjalizacja PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ, PLASTYCZNĄ I RYTMIKĄ przygotowuje do realizacji celów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w obszarach: poznawczym, artystycznym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym, a także programów nauczania, zadań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych w przedszkolu, szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących się dziećmi młodszymi. Dodatkowo absolwent nabywa poszerzone kompetencje umożliwiające mu prowadzenie zajęć w oparciu o systemy wychowania muzycznego E. J. Dalcroze’a oraz C. Orffa, które traktują śpiew, ruch z muzyką, grę na instrumentach perkusyjnych oraz dziecięcą ekspresję ruchową jako podstawowe elementy rozwoju psychoruchowego i poznawczego dziecka. Ponadto będzie umiał wykorzystać różnego rodzaju twórcze działania artystyczne i ruchowe w kształceniu i wychowywaniu dziecka. Kończąc studia Absolwent będzie dysponował poszerzoną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdzie pracę w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wychowawcy dziecka młodszego w różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

Specjalizacja PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ przygotowuje do realizacji celów wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego w obszarach: poznawczym, fizycznym, emocjonalnym
i społecznym, a także programów nauczania, zadań wychowawczo-profilaktyczny
i opiekuńczych w przedszkolu, szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących się dziećmi młodszymi. Dodatkowo absolwent nabywa poszerzone kompetencje umożliwiające mu prowadzenie zajęć ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, w oparciu o właściwą dietę i aktywność fizyczną. Będzie umiał prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wykorzystują posiadane umiejętności metodyczne i organizacyjne związane z realizacją edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej. Kończąc studia Absolwent będzie dysponował poszerzoną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdziesz pracę w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wychowawcy dziecka młodszego w różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.


Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:


Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Wykorzystanie form artystycznych w kształceniu dzieci i młodzieży
 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Metodologia badań społecznych 1,2
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawy gerontologii
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Seminarium magisterskie 1,2,3
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Antropologia filozoficzna
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej
 • Pedagogika porównawcza
 • PraktykaPrzedmioty specjalizacyjne


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLIGII

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wybrane problemy wiktymologii
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Postępowanie z osobami sprawiającymi problemy wychowawcze


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 • Psychoterapia i psychoedukacja
 • Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • Interwencja w sytuacji kryzysowej
 • Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trening asertywności
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją

Warsztaty na specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

 • Pedagogika zabawy
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Socjoterapia z superwizją
 • Trening samoświadomości


RESOCJALIZACJA Z KURATELĄ SĄDOWĄ

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wywiad środowiskowy w pracy kuratora
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności resocjalizacja z kuratelą sądową

 • Model kurateli sądowej
 • Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Nawiązywanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z podopiecznymi


ASYSTENT RODZINY

 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia i socjologia rodziny
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Diagnoza społeczna
 • Wybrane problemy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodowa w pracy socjalnej
 • Patologie społeczne
 • Pomoc społeczna
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Aktualne problemy polityki rodzinnej
 • Asystent rodziny jako animator społeczności lokalnej
 • Andragogika

Warsztaty na specjalności Asystent rodziny

 • Superwizja w pracy asystenta
 • Trening kreatywności
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Mediacje


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

 • Podstawy wiedzy o uzależnieniach
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Metodyka profilaktyki uzależnień
 • Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem
 • Zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 • Patologie społeczne
 • Pomoc społeczna i postpenitencjarna
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności społecznych
 • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
 • Podstawy socjoterapii

Warsztaty na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja społeczna


PEDAGOGIKA ZDROWIA Z PSYCHODIETETYKĄ

 • Dietetyka z profilaktyką
 • Programy profilaktyczno-zdrowotne
 • Psychopedagogika zdrowia
 • Psychospołeczne uwarunkowania żywienia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychologia zdrowia
 • Kształtowanie i zmiana postaw zdrowotnych

Warsztaty na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

 • Praca z klientem
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Komunikacja interpersonalna


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
 • Teoretyczne podstawy poradnictwo
 • Poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwo kariery
 • Profilaktyka przemocy i agresji w środowisku wychowawczym
 • Diagnostyka psychopedagogiczna


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA / Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / Z EDUKACJĄ PLASTYCZNĄ

 • Metodyka edukacji środowiskowej i przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej i technicznej
 • Metodyka edukacji językowej – polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Słownictwo i konwersacje 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Sprawności zintegrowane 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Pisanie i gramatyka

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją plastyczną

 • Wstęp do historii sztuki i kultury (chronologia historii sztuki)
 • Podstawy kompozycji, gamy barwne, zagadnienia perspektywy, plany na obrazie
 • lub

 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby
 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby (zaawansowane techniki malarskie i rzeźbiarskie)


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Ekologia wybrane zagadnienia
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Podstawy ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zagrożenia zdrowia człowieka
 • Zabawy i gry ruchowe o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnym

Warsztaty na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej
 • Gry i zabawy terenowe
 • Podstawy nauki o żywieniu


Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Pedagogika
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.