Pedagogika

Pedagogika

Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:

Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Logika formalna
 • Współczesne problemy socjologii
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Metodologia badań społecznych
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Antropologia cywilizacji
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Edukacja wielokulturowa

 

Przedmioty kierunkowe

 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wsparcie osób wykluczonych społecznie
 • Podstawy gerontologii
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Praktyki zawodowe
 • oraz przedmioty i warsztaty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I RYTMIKĄ

 • Zajęcia umuzykalniające z rytmiką
 • Teoria muzyki – podstawowe zagadnienia
 • Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego
 • Podstawy muzykoterapii
 • Tańce integracyjne i ludowe

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Ekologia wybrane zagadnienia
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Relaksacja i wizualizacja
 • Zabawy i gry ruchowe o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnym

DORADZTWO EDUKACYJNE I ZAWODOWE

 • Szkolny doradca edukacyjny i zawodowy – zadania, metody, formy działania
 • Metody diagnozy psychopedagogicznej w doradztwie edukacyjnym i zawodowym
 • Doradca zawodowy w urzędzie pracy – formy działania, warsztat pracy
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Badanie poziomu inteligencji i predyspozycji edukacyjnych oraz zawodowych
 • Metody testowania edukacyjnego

ASYSTENT RODZINY

 • Psychologia i socjologia rodziny
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Etyka zawodowa w pracy socjalnej
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Diagnoza społeczna
 • Wybrane problemy interwencji kryzysowej

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród siedmiu specjalizacji:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną i rytmiką NOWOŚĆ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną NOWOŚĆ
 • Doradztwo edukacyjne i zawodowe NOWOŚĆ
 • Asystent rodziny NOWOŚĆ

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

7

specjalizacji

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Stałe czesne

250 złza m-c przez rok

399 za m-c
*oferta ważna do 15.07.2018 dla studiów dziennych

Jedna opłata

3000 złza rok

4596 za rok
*oferta ważna do 15.07.2018 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
PEDAGOGIKA 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2018/2019 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA –zniżka w czesnym!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się do 15.07.2018r na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł
Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 15.07.2018 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Przejdź do rekrutacji on-line

Osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);
 • Pedagogika (studia licencjackie)1;

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 28.02.2018 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

1) W przypadku mniejszej liczby osób niż 30 osób na kierunku, czesne miesięcznie wynosi odpowiednio:
  18 osób – 333 zł
  20 osób – 300 zł
  25 osób – 240 zł
  Studia zostaną uruchomione przy zapisaniu się minimum 18 osób.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 15.07.2018 r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2018/2019, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej
i socjoterapeutycznej, jest przygotowany do pracy na rzecz jednostki, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i resocjalizacyjnego. Absolwent jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i podejmowania działań profilaktycznych w zakresie opieki, wychowania oraz działań terapeutycznych. Legitymuje się profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia warsztatów i treningów wychowawczych i komunikacyjnych oraz prowadzenia zajęć́ grupowych z socjoterapii. Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, internat, bursa) i pozaszkolnych placówkach wspierających, takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, a także w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości i organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Na specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim zapraszamy osoby, które w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim są na poziomie podstawowym (poziom A2 ESOKJ) i skończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. Podstawowym celem kształcenia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III języka angielskiego. Absolwent specjalności ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji językowej w języku obcym (poziom B2 ESOKJ) oraz wiedzę podstawową i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwent specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim” zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej). Zdanie egzaminu z języka angielskiego, wymaganego przez ministra, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII jest wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie kryminologii i wiktymologii w kontekście zwalczania przestępczości, diagnozowania zachowań przestępczych oraz nabędzie kompetencje pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej. Absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolenia i wychowania OHP, policji i innych placówkach wymagających specjalistycznego przygotowania zawodowego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną i rytmiką

Specjalność PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I RYTMIKĄ przygotowuje do realizacji celów wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego w obszarach: poznawczym, fizycznym, emocjonalnym
i społecznym, a także programów nauczania, zadań wychowawczo-profilaktyczny
i opiekuńczych w przedszkolu, szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących się dziećmi młodszymi. Dodatkowo absolwent nabywa poszerzone kompetencje umożliwiające mu prowadzenie zajęć w oparciu o systemy wychowania muzycznego E. Jaques Dalcroze’a oraz C. Orffa, które traktują śpiew, ruch z muzyką, grę na instrumentach perkusyjnych oraz dziecięcą ekspresję ruchową jako podstawowe elementy rozwoju psychoruchowego i poznawczego dziecka. Ponadto będzie umiał wykorzystać różnego rodzaju twórcze działania muzyczne i ruchowe w kształceniu i wychowywaniu dziecka. Kończąc studia Absolwent będzie dysponował poszerzoną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdziesz pracę w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wychowawcy dziecka młodszego w różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

Specjalność PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ przygotowuje do realizacji celów wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego w obszarach: poznawczym, fizycznym, emocjonalnym
i społecznym, a także programów nauczania, zadań wychowawczo-profilaktyczny
i opiekuńczych w przedszkolu, szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących się dziećmi młodszymi. Dodatkowo absolwent nabywa poszerzone kompetencje umożliwiające mu prowadzenie zajęć ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, w oparciu o właściwą dietę i aktywność fizyczną. Będzie umiał prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wykorzystują posiadane umiejętności metodyczne i organizacyjne związane z realizacją edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej. Kończąc studia Absolwent będzie dysponował poszerzoną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdziesz pracę w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wychowawcy dziecka młodszego w różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Doradztwo edukacyjne i zawodowe

Absolwent studiów na tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności pedagogiczne pozwalające na prowadzenie doradztwa edukacyjnego i zawodowego w szkołach jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, a także instytucjach rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia pracy jako doradca zawodowy, doradca personalny, doradca pracy, pośrednik pracy, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, organizator działań profilaktycznych, przekwalifikowywania bezrobotnych, organizator prac publicznych itp. Zatrudnienie znajdzie w takich instytucjach, jak urzędy pracy, organa różnych szczebli samorządu, szkoły i placówki oświatowe, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, poradnie zawodowe, zakłady pracy (jako specjalista do spraw pracowniczych), ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, ośrodki profilaktyczne, działy HR przedsiębiorstw, ośrodki doradztwa zawodowego, komórki socjalne i pracownicze przedsiębiorstw. Może też prowadzić biuro doradcy zawodowego w ramach własnej działalności. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Asystent rodziny

Absolwent studiów na tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności pedagogiczne pozwalające na pracę środowiskową z osobą i rodziną, tj. diagnozowanie potrzeb, projektowanie i realizację działań wspierających i interwencyjnych. Pozna techniki i metody z zakresu komunikacji społecznej, organizacji i metodyki pracy socjalno-wychowawczej z rodziną i metodyki pracy asystenta rodziny. W oparciu o przedmioty specjalnościowe będzie przygotowany do prowadzenia wspierających działań pedagogicznych, socjalnych, terapeutycznych oraz zaradczych w środowisku zamieszkania lub przebywania rodziny (praca środowiskowa). Będzie również gruntownie przygotowany do wspomagania rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych i wykonywania zawodu asystenta rodziny. Miejscem zatrudnienia absolwentów są instytucje takie, jak: ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia rodziny, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe prowadzące wsparcie dla osób lub rodzin, Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.


Uwaga: Osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż z pedagogika lub/i nie posiadają przygotowania pedagogicznego wypełniającego standardy kształcenia nauczycieli chcąc studiować na którejś ze specjalności na PEDAGOGICE PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNA będą musiały zrealizować dodatkowe zajęcia uzupełniające wykształcenie nauczycielskie.


Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:

Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Logika formalna
 • Współczesne problemy socjologii
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Metodologia badań społecznych
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Antropologia cywilizacji
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Edukacja wielokulturowa

 

Przedmioty kierunkowe

 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wsparcie osób wykluczonych społecznie
 • Podstawy gerontologii
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Praktyki zawodowe
 • oraz przedmioty i warsztaty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I RYTMIKĄ

 • Zajęcia umuzykalniające z rytmiką
 • Teoria muzyki – podstawowe zagadnienia
 • Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego
 • Podstawy muzykoterapii
 • Tańce integracyjne i ludowe

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Ekologia wybrane zagadnienia
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Relaksacja i wizualizacja
 • Zabawy i gry ruchowe o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnym

DORADZTWO EDUKACYJNE I ZAWODOWE

 • Szkolny doradca edukacyjny i zawodowy – zadania, metody, formy działania
 • Metody diagnozy psychopedagogicznej w doradztwie edukacyjnym i zawodowym
 • Doradca zawodowy w urzędzie pracy – formy działania, warsztat pracy
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Badanie poziomu inteligencji i predyspozycji edukacyjnych oraz zawodowych
 • Metody testowania edukacyjnego

ASYSTENT RODZINY

 • Psychologia i socjologia rodziny
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Etyka zawodowa w pracy socjalnej
 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Diagnoza społeczna
 • Wybrane problemy interwencji kryzysowej
Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Pedagogika
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail lub numer telefonu, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb korespondencji dotyczącej oferty zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)