Zarządzanie

Zarządzanie

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
• Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem
• Wycena wartości przedsiębiorstwa
• Coaching w biznesie
• Rachunkowość sektora finansów publicznych

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie, czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie mikro- i makroekonomii, finansów, marketingu, podejmowania decyzji, organizacji pracy, prawa oraz wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia kierowniczych ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na kierowniczych szczeblach struktury organizacji biznesowej. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, a także w tak zwanym otoczeniu biznesu: bankach, jednostkach administracji, organizacjach i instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji zgodnie z planami organizacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jeżeli na studiach I stopnia ukończyłaś/łeś specjalność Psychologia w Zarządzaniu lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR) albo podobną, to pewnie już wiesz, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności powiązane z takimi kwestiami makro jak: struktura, wartości, kultura, jakość, zaangażowanie, sprawność, kompetencje, zarządzanie talentami czy zarządzanie rozwojem w kontekście długoterminowych kwestii ludzkich jako elementów procesów zarządzania strategicznego organizacji. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności, które pomogą ci budować strategię, która będzie odpowiadać potrzebom organizacji oraz będzie zgodna z obecną bądź pożądaną kulturą organizacyjną, a także wyposaży organizację w zdolność efektywnego radzenia sobie z zewnętrznymi naciskami i żądaniami z nich wypływającymi. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. HR, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych i menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość w Firmie. W czasie studiów magisterskich poszerzysz wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa oraz poznasz związane z tym podstawy prawne. Będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie podstaw spekulacji na rynku Forex, standardów rachunkowości, strategicznych decyzji finansowych w firmie oraz polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać ryzykiem i jak wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania strategicznego finansami firmy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę kierownicza, osoby odpowiedzialnej za kształtowanie strategii finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją turystyczną czy hotelem? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Organizacją Turystyczną i Hotelem. W czasie studiów magisterskich poszerzysz szczegółowe kompetencje w obszarze zarządzania organizacją turystyczną i hotelem. Dowiesz się, jak zarządzać przestrzenią turystyczną, bezpiecznie organizować imprezy turystyczne i zarządzać usługami hotelarskimi oraz turystycznymi. Zrozumiesz jakie znaczenie odgrywa turystyka jako element gospodarki narodowej, a także nauczysz się jak organizować i zarządzać firmą turystyczną, jak obsługiwać klienta. W trakcie studiów przygotujesz się do zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Jaką wartość ma przedsiębiorstwo? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz studiując na specjalności Wycena Wartości Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy muszą podejmować liczne decyzje, zarówno te o charakterze czysto operacyjnym, jak i posiadające wymiar strategiczny. Wszelkie podejmowane działania służą jednemu celowi, a mianowicie osiągnięciu korzyści zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. Najlepszą miarą osiągniętego sukcesu firmy jest wartość wyrażona w pieniądzu i określona w wiarygodny sposób.
W trakcie studiów zapoznasz się z zasadami i standardami , podstawami prawnymi wyceny, poznasz metody wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą Ci zaistnieć na rynku pracy jako specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw na potrzeby banków, przejęć czy sprzedaży firm.

Coaching w biznesie

Czym jest coaching? Jak wykorzystać go w biznesie? Jaki może mieć wpływ na pracę i motywację do działania zespołu?
Odpowiedź na te pytania uzyskasz na specjalności Coaching w biznesie. Coaching w biznesie to jeden z rodzajów coachingu wykorzystywany w życiu biznesowym. Jego celem jest zwiększenie zysków firmy poprzez poprawę efektywności jej funkcjonowania. Coaching pozwala określić miejsce, w którym biznes się znajduję, zdefiniować jasne i czytelne cele biznesowe oraz skonstruować sposób ich osiągnięcia. Proces ten pomaga przeanalizować zagadnienia bezpośrednio związane z biznesem, relacjami z klientami i współpracownikami, motywacji wewnątrz organizacji, finansów lub sprzedaży oraz polepszyć efektywność działań we wszystkich omawianych zakresach.
W czasie studiów poznasz wiele technik coachingowych, będziesz potrafił dopasować odpowiednie metody i narzędzia pracy do danego klienta i jego osobowości. Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, w tym rozwiązywania konfliktów, technik motywacji, wywierania wpływu, wprowadzania zmian, zasad budowania i funkcjonowania zespołów. Wytrenujesz zarówno zmysł obserwacji i umiejętności budowania zaufania, jak i doskonałych relacji oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu nie tylko coachingu, ale też pokrewnych dziedzin nauki.
Specjalność Coaching w biznesie zapozna Cię z metodami prowadzenia coachingu w organizacji biznesowej. Przybliży Ci tematykę coachingu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Umożliwi praktycznie opanować podstawowe umiejętności pracy coacha oraz pokaże jak określać i budować relacje z klientem wspierające proces wdrażania zmian w jego życiu.

Dodatkowo uzyskasz możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu ACSTH pozwalającego na szybkie i sprawne zdanie egzaminu oraz otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC.
W trakcie studiów przygotujesz się przede wszystkim do pracy coacha, ale również do bycia menedżerem, pracownikiem działu HR oraz trenerem.

Rachunkowość sektora finansów publicznych

Studia magisterskie na specjalności rachunkowość budżetowa umożliwią zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości budżetowej. Słuchacze poznają między innymi organizację rachunkowości w jednostkach takich jak: szpitale, zoz, urzędy gminne, szkoły, biblioteki, domy kultury fundacje i stowarzyszenia. Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie sprawozdawczość finansowa i budżetowa. Następną grupę przedmiotów stanowić będą zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, realizacji kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę kontroli zarządczej oraz procedury postepowania kontrolno-podatkowego .
Słuchacze po ukończeniu studiów stopnia będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach jednostek sektora finansów publicznych.

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie (studia II stopnia) – profil praktyczny (plik do pobrania po kliknięciu):
efekty obowiązujące do roku akademickiego 2015/16 włącznie,
efekty obowiązujące od roku akademickiego 2016/17.

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

• Zarządzanie przedsiębiorstwem,
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim,
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie,
• Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem,
• Wycena wartości przedsiębiorstwa,
• Coaching w biznesie,
• Rachunkowość sektora finansów publicznych

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Stałe czesne

250 złza m-c przez rok

399 za m-c
*oferta ważna do 31.08.2018 dla studiów dziennych

Jedna opłata

3000 złza rok

4596 za rok
*oferta ważna do 31.08.2018 dla studiów dziennych
KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
miesięczne semestralne roczne miesięczne semestralne roczne
ZARZĄDZANIE 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł 12 x 399 zł 2 x 2346 zł 1 x 4596 zł

Gwarancja stałego czesnego.

Uczelnia daje gwarancję stałego czesnego, dla wszystkich osób które zapiszą się na studia w roku akademickim 2018/2019 oznacza to, że podczas całego okresu trwania studiów czesne nie ulegnie zmianie.

Program „Zero dodatkowych opłat”

W WSZ „Edukacja” postanowiliśmy zlikwidować wszystkie dotychczasowe opłaty związane ze standardowym przebiegiem studiów. Tylko u nas: wygodne czesne, rozłożone na 12 równych rat i gwarancja zera dodatkowych opłat za:

 • wydanie legitymacji
 • egzaminy poprawkowe
 • seminaria
 • konsultacje
 • obronę pracy dyplomowej i wydanie dyplomu

OFERTA SPECJALNA –zniżka w czesnym!

Pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się do 22.02.2019r na studia stacjonarne (dzienne) I i II stopnia oferujemy obniżone czesne.

• Oferujemy 50% zniżki (czesne 200zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach I stopnia na kierunkach:
– Informatyka (studia inżynierskie)
– Zarządzanie (studia licencjackie)
– Pedagogika (studia licencjackie

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

• Oferujemy 37% zniżki (czesne 250zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki na studiach II stopnia na kierunkach:
– Zarządzanie (studia magisterskie)
– Pedagogika (studia magisterskie)

W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
– 25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł
– 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł
Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) i studia II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 22.02.2019r. i posiadają obywatelstwo polskie.

Przejdź do rekrutacji on-line

Osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach:

 • Informatyka (studia inżynierskie);
 • Zarządzanie (studia licencjackie);
 • Pedagogika (studia licencjackie)1;

oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 50%  (198 zł miesięcznie).

Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, na studia I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2018/2019, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji w okresie do 28.02.2018 r. i posiadają obywatelstwo polskie.

1) W przypadku mniejszej liczby osób niż 30 osób na kierunku, czesne miesięcznie wynosi odpowiednio:
18 osób – 333 zł
20 osób – 300 zł
25 osób – 240 zł
Studia zostaną uruchomione przy zapisaniu się minimum 18 osób.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Promocyjne wpisowe wynosi:

 • Studia dzienne – 0 zł (poza promocja: 500 zł)
 • Studia zaoczne – 50 zł (poza promocją: 500 zł)

Promocja na wpisowe trwa do 22.02.2019r.

Promocja rodzinna – 25% mniej za czesne

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2018/2019, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja”. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 25% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez okres 1 roku).

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Aby skorzystać z pakietu absolwenckiego, należy pobrać i wypełnić wniosek do dziekana.

Warunki promocji

Promocja rodzinna i absolwencka nie sumują się. Szczegółowe zasady przyznawania ulg określa Regulamin stałych akcji promocyjnych.

Przedmioty podstawowe

 • Koncepcje zarządzania
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Strategie i style radzenia sobie ze stresem
 • Metodologia pracy naukowej

Przedmioty kierunkowe

 • Logistyka
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Badania operacyjne
 • Seminarium magisterskie
 • Prawo handlowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Doskonalenie i rozwój pracowników
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie
 • Umiejętności kierownicze
 • Systemy motywowania do pracy
 • Strategie personalne
 • Prawo pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W FIRMIE

 • Podstawy spekulacji na rynku Forex
 • Standardy rachunkowości
 • Strategiczne decyzje finansowe
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstw
 • Dokumentacja rozliczeń w handlu międzynarodowym
 • Rachunkowość informatyczna

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ I HOTELEM

 • Zarządzanie przestrzenią turystyczną
 • Bezpieczeństwo imprez turystycznych
 • Organizacja i zarządzanie usługami hotelarskimi i turystycznymi
 • Turystyka jako element gospodarki
 • Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną
 • Obsługi klienta w turystyce

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Kierowanie zmianami
 • Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Systemy motywowania pracowników
 • Rozliczenia i polityka podatkowa przedsiębiorstwa
 • Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Badanie satysfakcji klientów

WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Standardy wyceny
 • Metody wyceny przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena nieruchomości
 • Podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania a wartość firmy

COACHING W BIZNESIE

 • Podstawy Coachingu
 • Metodologia coachingu (narzędzia i procesy coachingu)
 • Psychologia coachingu
 • Sesje coachingowe
 • Mentoring
 • Superwizja ( rodzaje i funkcje superwizji)

RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
 • Zamówienia publiczne
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych.
 • Specjalistyczne ewidencje w sektorze finansów publicznych ( służba zdrowia, jednostki kultury, itp.)
 • Plan finansowy w sektorze finansów publicznych ( planowanie wynagrodzeń, zatrudnienia)

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
• Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem
• Wycena wartości przedsiębiorstwa
• Coaching w biznesie
• Rachunkowość sektora finansów publicznych

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie, czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie mikro- i makroekonomii, finansów, marketingu, podejmowania decyzji, organizacji pracy, prawa oraz wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia kierowniczych ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na kierowniczych szczeblach struktury organizacji biznesowej. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, a także w tak zwanym otoczeniu biznesu: bankach, jednostkach administracji, organizacjach i instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji zgodnie z planami organizacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jeżeli na studiach I stopnia ukończyłaś/łeś specjalność Psychologia w Zarządzaniu lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR) albo podobną, to pewnie już wiesz, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności powiązane z takimi kwestiami makro jak: struktura, wartości, kultura, jakość, zaangażowanie, sprawność, kompetencje, zarządzanie talentami czy zarządzanie rozwojem w kontekście długoterminowych kwestii ludzkich jako elementów procesów zarządzania strategicznego organizacji. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności, które pomogą ci budować strategię, która będzie odpowiadać potrzebom organizacji oraz będzie zgodna z obecną bądź pożądaną kulturą organizacyjną, a także wyposaży organizację w zdolność efektywnego radzenia sobie z zewnętrznymi naciskami i żądaniami z nich wypływającymi. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. HR, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych i menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość w Firmie. W czasie studiów magisterskich poszerzysz wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa oraz poznasz związane z tym podstawy prawne. Będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie podstaw spekulacji na rynku Forex, standardów rachunkowości, strategicznych decyzji finansowych w firmie oraz polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać ryzykiem i jak wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania strategicznego finansami firmy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę kierownicza, osoby odpowiedzialnej za kształtowanie strategii finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją turystyczną czy hotelem? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Organizacją Turystyczną i Hotelem. W czasie studiów magisterskich poszerzysz szczegółowe kompetencje w obszarze zarządzania organizacją turystyczną i hotelem. Dowiesz się, jak zarządzać przestrzenią turystyczną, bezpiecznie organizować imprezy turystyczne i zarządzać usługami hotelarskimi oraz turystycznymi. Zrozumiesz jakie znaczenie odgrywa turystyka jako element gospodarki narodowej, a także nauczysz się jak organizować i zarządzać firmą turystyczną, jak obsługiwać klienta. W trakcie studiów przygotujesz się do zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych, w krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w ośrodkach sanatoryjnych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych, na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Jaką wartość ma przedsiębiorstwo? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz studiując na specjalności Wycena Wartości Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy muszą podejmować liczne decyzje, zarówno te o charakterze czysto operacyjnym, jak i posiadające wymiar strategiczny. Wszelkie podejmowane działania służą jednemu celowi, a mianowicie osiągnięciu korzyści zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. Najlepszą miarą osiągniętego sukcesu firmy jest wartość wyrażona w pieniądzu i określona w wiarygodny sposób.
W trakcie studiów zapoznasz się z zasadami i standardami , podstawami prawnymi wyceny, poznasz metody wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą Ci zaistnieć na rynku pracy jako specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw na potrzeby banków, przejęć czy sprzedaży firm.

Coaching w biznesie

Czym jest coaching? Jak wykorzystać go w biznesie? Jaki może mieć wpływ na pracę i motywację do działania zespołu?
Odpowiedź na te pytania uzyskasz na specjalności Coaching w biznesie. Coaching w biznesie to jeden z rodzajów coachingu wykorzystywany w życiu biznesowym. Jego celem jest zwiększenie zysków firmy poprzez poprawę efektywności jej funkcjonowania. Coaching pozwala określić miejsce, w którym biznes się znajduję, zdefiniować jasne i czytelne cele biznesowe oraz skonstruować sposób ich osiągnięcia. Proces ten pomaga przeanalizować zagadnienia bezpośrednio związane z biznesem, relacjami z klientami i współpracownikami, motywacji wewnątrz organizacji, finansów lub sprzedaży oraz polepszyć efektywność działań we wszystkich omawianych zakresach.
W czasie studiów poznasz wiele technik coachingowych, będziesz potrafił dopasować odpowiednie metody i narzędzia pracy do danego klienta i jego osobowości. Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, w tym rozwiązywania konfliktów, technik motywacji, wywierania wpływu, wprowadzania zmian, zasad budowania i funkcjonowania zespołów. Wytrenujesz zarówno zmysł obserwacji i umiejętności budowania zaufania, jak i doskonałych relacji oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu nie tylko coachingu, ale też pokrewnych dziedzin nauki.
Specjalność Coaching w biznesie zapozna Cię z metodami prowadzenia coachingu w organizacji biznesowej. Przybliży Ci tematykę coachingu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Umożliwi praktycznie opanować podstawowe umiejętności pracy coacha oraz pokaże jak określać i budować relacje z klientem wspierające proces wdrażania zmian w jego życiu.

Dodatkowo uzyskasz możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu ACSTH pozwalającego na szybkie i sprawne zdanie egzaminu oraz otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC.
W trakcie studiów przygotujesz się przede wszystkim do pracy coacha, ale również do bycia menedżerem, pracownikiem działu HR oraz trenerem.

Rachunkowość sektora finansów publicznych

Studia magisterskie na specjalności rachunkowość budżetowa umożliwią zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości budżetowej. Słuchacze poznają między innymi organizację rachunkowości w jednostkach takich jak: szpitale, zoz, urzędy gminne, szkoły, biblioteki, domy kultury fundacje i stowarzyszenia. Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie sprawozdawczość finansowa i budżetowa. Następną grupę przedmiotów stanowić będą zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, realizacji kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę kontroli zarządczej oraz procedury postepowania kontrolno-podatkowego .
Słuchacze po ukończeniu studiów stopnia będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach jednostek sektora finansów publicznych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Zarządzanie
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.