Konferencja naukowa „Globalne wyzwania XXI wieku” w WSZ „Edukacja”

We współczesnej gospodarce światowej globalizacja jest zjawiskiem powszechnym. Globalizacja stosunków międzynarodowych jest procesem będącym rezultatem postępującej liberalizacji w sferze wymiany handlowej, obrotu usługowego, finansowego, kapitałowego czy technologicznego. W rezultacie czego zwiększa się rola korporacji transnarodowych a rola i funkcja państwa ulegają zmianie. Globalizacja w XXI wieku sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, jednak wiąże się także z wieloma problemami i wyzwaniami.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Masaryk University z Brna, Czechy
oraz
Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, Portugalia
zapraszają na międzynarodową
konferencję naukową

„Globalne wyzwania  XXI wieku”
9 grudnia 2009 roku

Globalne wyzwania XXI w.Tematyka konferencji:

We współczesnej gospodarce światowej globalizacja jest zjawiskiem powszechnym. Globalizacja stosunków międzynarodowych jest procesem będącym rezultatem postępującej liberalizacji w sferze wymiany handlowej, obrotu usługowego, finansowego, kapitałowego czy technologicznego. W rezultacie czego zwiększa się rola korporacji transnarodowych a rola i funkcja państwa ulegają zmianie. Globalizacja w XXI wieku sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, jednak wiąże się także z wieloma problemami i wyzwaniami.

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

Ekonomiczne aspekty globalizacji
•    Międzynarodowy kryzys finansowy
•    Globalizacja wybranych rynków branżowych
•    Oblicza globalizacji ekonomicznej w krajach rozwiniętych i rozwijających się
•    Państwo w gospodarce światowej
•    Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej

Globalizacja a rozwój społeczny
•    Globalizacja a reformy społeczne
•    Polaryzacja bogactwa
•    Globalizacja a prawa człowieka
•    Ruchy antyglobalistów
•    Media a globalizacja

Problemy globalne współczesnego świata
•    Niedożywienie
•    Oblicza globalnej biedy
•    Procesy demograficzne
•    Globalne ocieplenie

Miejsce konferencji:

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania we Wrocławiu
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

Koszt konferencji

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN
Obejmuje ona koszt udziału w konferencji oraz publikację referatu w monografii. Koszty dojazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Opłatę konferencyjną należy dokonać do 30 października na numer konta:
Bank PKO S.A.
I Oddział we Wrocławiu
11 1020 5226 0000 6702 0019 0918
z dopiskiem Konferencja grudzień 2009

Terminy konferencji:

30 CZERWCA – termin przesłania referatów
30 PAŹDZIERNIKA – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
9 GRUDNIA – termin konferencji

Referaty w języku polskim lub języku angielskim można nadsyłać w wersji papierowej wraz z płytą CD na adres:
Aleksandra Kwiatkowska
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
lub pocztą elektroniczną na adres:
akwiatkowska@edukacja.wroc.pl


College of Management „Edukacja” in Wroclaw,

Masarykova Univerzita, Czech Republic

and

Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, Portugal

invite to the international
scientific conference

„The global challenges of  the XXI century”

Wroclaw, 9 of December, 2009

Conference subject area:

Globalisation is a widespread phenomenon in the contemporary world economy. Globalisation of the international relations is a process resulting from the progressive liberalisation in the area of trade exchange and the turnover of services, finances, fund and technology. As a result, the role of the transnational Corporation is increasing and the role and function of state is being transformed. Globalisation in the XXI century fosters economic development, but  is also associated with various problems and challenges.
Proposed subject areas of the conference:

Economic aspects of globalisation
•    International financial crisis
•    Globalisation of the chosen trade markets
•    Faces of economic globalisation in the developed and developing countries
•    The state in the world economy
•    Transnational corporations in the world economy

Globalisation versus social development
•    Globalisation versus social reforms
•    Wealth polarisation
•    Globalisation versus human rights
•    Anti-globalisation movements
•    Media versus Globalisation

Global problems of contemporary world
•    Undernutrition
•    Faces of global poverty
•    Demographic processes
•    Global warming
•    Terrorism

Place of conference:

College of Management „Edukacja”
Management Department in Wroclaw
Krakowska Street 56-62
50-425 Wroclaw

Conference payment is 250 PLN

It covers the cost of participation in the conference and the publication of paper in the monograph. The travel and accommodation costs must be covered by the participants.
The conference payment must be transfered until 30th of October to the bank account number:
Bank PKO S.A.
I Oddział we Wrocławiu
11 1020 5226 0000 6702 0019 0918
With a postscript: Conference December 2009

Terms of the conference:

30 of JUNE – the time-limit of sending the papers
30 of OCTOBER – the final term for  the conference payment
9 of DECEMBER – the date of the conference

The papers in Polish or English language can be sent in a printed form  together with a CD to the following address:
Aleksandra Kwiatkowska
College of Management „Edukacja”
Krakowska Street 56-62
50-425 Wroclaw
or by e-mail to the address:
akwiatkowska@edukacja.wroc.pl