Konferencja naukowa „Terra incognita w turystyce” w Kłodzku

Konferencja jest płaszczyzną prezentacji wyników badań oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat nowych lub dotąd jeszcze słabo rozpoznanych zjawisk w turystyce – w jej sferze programowej, funkcjonalnej i organizacyjnej, a także próbą znalezienia odpowiedzi na rodzące się pytania odnośnie do roli współczesnej turystyki w życiu indywidualnym człowieka i całych społeczności.

Terra incognitaWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Wydział Turystyki w Kłodzku
zaprasza na

IV międzynarodową konferencję naukową na temat

„Terra incognita” w turystyce

3-4 czerwca 2009 r. w Kłodzku


Cel konferencji:

Konferencja jest płaszczyzną prezentacji wyników badań oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat nowych lub dotąd jeszcze słabo rozpoznanych zjawisk w turystyce – w jej sferze programowej, funkcjonalnej i organizacyjnej, a także próbą znalezienia odpowiedzi na rodzące się pytania odnośnie do roli współczesnej turystyki w życiu indywidualnym człowieka i całych społeczności.

Zakres tematyczny referatów:

Przestrzeń  geograficzno-przyrodnicza:

 • motywy egzotyczne
 • ekstrema turystyczne
 • krajobraz chroniony a turystyka
 • krajobraz kulturowy jako atraktor

Przestrzeń społeczna:

 • lokalne niezależne grupy turystyczne
 • codzienność jako atrakcja
 • turystyka jako wyznacznik statusu
 • psychospołeczne aspekty turystyki, w tym jako szkoły przetrwania

Przestrzeń duchowa:

 • historia jako produkt
 • teatralizacja oferty turystycznej
 • podróże w cyberprzestrzeni
 • sentymentalizm w turystyce

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr inż. arch. Mieczysław K. LENIARTEK

Sekretarz naukowy: dr Jolanta KOWAL, prof. WSZ-E

Członkowie:

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna BORCZ
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI
prof. dr hab. Jan ŁOBODA
prof. dr hab. Krzysztof MAZURSKI
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA
dr hab. Jan GRAD, prof. UAM
dr hab. Damian KNECHT, prof. WSZ-E
dr hab. inż. arch. Zbigniew RADZIEWANOWSKI, prof. UL

Komitet organizacyjny:

dr Teresa BOGACZ
dr Kazimierz KLEMENTOWSKI
dr Włodzimierz RANOSZEK
dr Krzysztof WIDAWSKI

Komitet honorowy:

mgr Urszula NOWAK – Prezes OKiDZ „Edukacja”
dr inż. arch. Andrzej KUBIK – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Krzysztof BALDY – Starosta Kłodzki
mgr Bogusław SZPYTMA – Burmistrz Kłodzka

Sekretariat konferencji

Joanna PRZERYWACZ-ORZECHOWSKA
tel. 074 867 05 53, e-mail: jorzechowska@edukacja.wroc.pl
mgr Edyta Podeszwa, epodeszwa@edukacja.wroc.pl nr tel. 071 37 72 104

Miejsce konferencji:

Hotel Zamek na Skale w Trzebieszowicach https://www.zameknaskale.com.pl/
Organizatorzy przewidują wydanie referatów w formie pracy zbiorowej – recenzowanego wydawnictwa naukowego.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:

 • imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt;
 • nazwa jednostki organizacyjnej i Uczelni (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 12 pkt;
 • tytuł referatu (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 14 pkt, Bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. Bold;
 • objętość referatu nie powinna przekraczać 10 stron formatu A4;
 • czcionka – typu Times New Roman, wielkość 12 pkt;
 • odstęp między wierszami – 1,5 wiersza;
 • układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się z: streszczenia w jęz. polskim i angielskim o objętości
 • nieprzekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim, wstępu, metodyki badań i ich omówienia,
 • podsumowania i wniosków, wykazu piśmiennictwa;
 • literatura zamieszczona w tekście powinna zawierać nazwisko autora i rok wydania (np. Bogdanowski 2002).

Alfabetyczny wykaz literatury według wzoru:

Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
jeżeli referat zawiera tabele lub rysunki należy dołączyć pliki źródłowe;
tabele i rysunki powinny być czarno-białe, zaopatrzone w: kolejne numery, tytuły i źródło;
przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań;

Program konferencji wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia 31.03.2009 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250,00 zł, w cenie tej organizator zapewnia: udział w konferencji oraz otrzymanie materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych. Podaną kwotę należy wpłacić na konto 21 1690 0013 2039 7306 1711 0001 do 28 lutego 2009 r.

Egzemplarz tekstu wraz z płytką należy dostarczyć do 31 marca 2008 r. Tekst referatu ma być przesłany elektronicznie na adres: jorzechowska@edukacja.wroc.pl lub pocztą na adres: Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko (z adnotacją KONFERENCJA 2009)

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się 3-4.06.2009 r.
Termin nadsyłania kart zgłoszeń z podaniem tytułu wystąpienia: 28.02.2009 r.
Termin składania referatów: 31.03.2009 r.

College of Management „Edukacja” in Wroclaw
Faculty of Tourism in Kłodzko

invites to

4th international scientific conference on

„Terra incognita” in tourism

3-4 June 2009 in Kłodzko

Purpose of the conference:

The conference is a platform of presentation of research findings and exchange of experiences and views on new, or yet still poorly identified phenomena in tourism -      in its conceptual, operational and organizational spheres. The confrontation of various views on tourism will be an opportunity to answer the emerging questions about the role of tourism in the life of an individual human being and the whole community.

Thematic range of papers:

Phisical space

 • exotic motifs
 • tourism extremes
 • protected landscape and tourism
 • cultural landscape as an „attractor”

Social space

 • independent local tourist groups
 • everyday life as an attraction
 • tourism as a determinant of status
 • psychosocial aspects of tourism

Spiritual space

 • history as a product
 • tourism as a theatre
 • travel in cyberspace
 • sentimentality in tourism

The Scientific Committee:

Chairman: Dr. Ing. Arch. Mieczysław K. LENIARTEK
Scientific Secretary: Dr. Jolanta KOWAL
Members:

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna BORCZ
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI
prof. dr hab. Jan ŁOBODA
prof. dr hab. Krzysztof MAZURSKI
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA
dr hab. Jan GRAD, prof. UAM
dr hab. Damian KNECHT, prof. WSZ-E
dr hab. inż. arch. Zbigniew RADZIEWANOWSKI, prof. UL

Organizing Committee:

Dr. Teresa BOGACZ
Dr. Kazimierz KLEMENTOWSKI
Dr. Włodzimierz RANOSZEK
Dr. Krzysztof WIDAWSKI

Honorary Committee:

Urszula NOWAK – President OKiDZ „Edukacja”
Dr. Andrzej KUBIK – Lower Silesian Regional Conservator of Historic Monuments
Krzysztof Baldy – Governor of Kłodzko Region
Bogusław SZPYTMA – Mayor of Kłodzko

Secretariat:

Joanna PRZERYWACZ-ORZECHOWSKA
tel.: +48 74 867 05 53, e-mail: jorzechowska@edukacja.wroc.pl

mgr Edyta Podeszwa, epodeszwa@edukacja.wroc.pl nr tel. 071 37 72 104

Venue:

Hotel Zamek Na Skale (Castle on the Rock) in Trzebieszowice https://www.zameknaskale.com.pl/

Organizers will issue a publication in a form of collective works – reviewed scientific papers.

In order to facilitate the process of publishing, please strict comply with the following principles:

 • the name of the author/s – font size 12 points;
 • the name of the organizational unit and the university – font size 12 points;
 • the title of the paper – font size 14 pt, Bold, sub-headings – font size 12 points, Bold;
 • the volume of paper should not exceed 10 A4 pages;
 • font – the type Times New Roman, size 12 points;
 • space between lines – 1.5 line;
 • layout of the paper – typical for scientific papers – should consist of: a summary with a volume not exceeding 15 lines, the key words in English. Polish and English, access, research methodology and discussion, the summary and conclusions, the list of literature;
 • reading refered to in the text should include the author’s name and year of issue (eg Bogdanowski 2002). Alphabetical list of literature according to the formula:

Pawlowska K., M. Swaryczewska, Protection of Cultural Heritage. Management and Social Participation, Printing House of the Jagiellonian University, Krakow 2002;

 • if the paper contains tables or drawings must be accompanied by source files;
 • tables and drawings should be black and white, accompanied with: next numbers, titles and a source;
 • formulas should be used only with the Equation Editor;

The program of the conference together with additional information and materials will be distributed to interested until 31.03.2008 at the latest. Payment for the participation in the conference is of 250.00 PLN. It covers the cost of publication of conference papers. Payment should be done into the account  21 1690 0013 2039 7306 1711 0001 to 15 April 2009. The text of the paper is to be sent electronically to the following address: jorzechowska@edukacja.wroc.pl, or by mail to the address: Faculty of Tourism, College of Management „Edukacja”, ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko (with the endorsement CONFERENCE 2009)
Organizational information:
The conference will be held on 3-4.06.2009
Deadline for notification of participation: 28.02.2009
Deadline for submission of papers: on 31.03.2009