V międzynarodowa konferencja naukowa „Autokreacja poprzez turystykę”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na V międzynarodową konferencję naukową na temat „Autokreacja poprzez turystykę” w dniach 9-10 czerwca 2010 r. w Kłodzku.

Cel konferencji:

Konferencja stanowić ma płaszczyznę prezentacji wyników badań oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat znaczenia turystyki w rozwoju osobowym i społecznym człowieka. Dotyczy to wszystkich faz życia i obejmuje etap stymulacji poprzez edukację przyrodniczą, historyczną i kulturową, fazę doświadczania jednostkowego i zbiorowego w przestrzeni turystycznej oraz etap refleksji egzystencjalnej, a także budowania tożsamości społeczności w oparciu o rozwój usług turystycznych.

Zakres tematyczny referatów:

1.    Stymulowanie rozwoju

a)    Edukacja proturystyczna
b)    Turystyka edukacyjna
c)    Krajoznawstwo
d)    Usługi turystyczne
e)    Przestrzeń turystyczna

2.    Percepcja i przeżycie

a)    Motyw poznania
b)    Fascynacja pięknem i brzydotą
c)    Sentymentalizm jako motyw
d)    Wizerunek w promocji
e)    Wirtualizacja turystyki

3.    Indywidualizm w turystyce

a)    Wartości kulturowe jako stymulator
b)    Turystyka kreatywna a aktywna
c)    Codzienność jako atrakcja
d)    Turystyka a twórczość artystyczna
e)    Podróż jako cel życia

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr inż. arch. Mieczysław K. LENIARTEK
Sekretarz naukowy: dr Jolanta KOWAL, prof. WSZ-E

Członkowie:
prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna BORCZ
prof. dr hab. Olga CZERNIAWSKA
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI
prof. dr hab. Jacek KOLBUSZEWSKI
prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK
prof. dr hab. Jan ŁOBODA
prof. dr hab. Krzysztof MAZURSKI
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA
prof. dr hab. Lucjan TUROS
dr hab. Jan GRAD, prof. UAM
dr hab. Marek KAZIMIERCZAK, prof. AWF
dr hab. Damian KNECHT, prof. WSZ-E
dr hab. inż. arch. Zbigniew RADZIEWANOWSKI, prof. UL

Komitet organizacyjny:

dr Teresa BOGACZ
dr Włodzimierz RANOSZEK
dr Krzysztof WIDAWSKI

Komitet honorowy:

mgr Urszula NOWAK – Prezes OKiDZ „Edukacja”
dr inż. arch. Andrzej KUBIK – Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Krzysztof BALDY – Starosta Kłodzki
mgr Bogusław SZPYTMA – Burmistrz Kłodzka

Sekretariat konferencji:

Joanna PRZERYWACZ–ORZECHOWSKA
tel. 074 867 05 53,
e-mail: jorzechowska@edukacja.wroc.pl

Miejsce konferencji:

Hotel Zamek na Skale w Trzebieszowicach https://www.zameknaskale.com.pl/Organizatorzy przewidują wydanie referatów w formie pracy zbiorowej – recenzowanego wydawnictwa naukowego.W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:•    imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt;
•    nazwa jednostki organizacyjnej i Uczelni (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 12 pkt;
•    tytuł referatu (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 14 pkt, Bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. Bold;
•    objętość referatu (wraz z ilustracjami i tabelami) nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4;
•    czcionka – typu Times New Roman, wielkość 12 pkt;
•    odstęp między wierszami – 1,5 wiersza;
•    układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się z: streszczenia w jęz. polskim i angielskim o objętości nieprzekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim, wstępu, metodyki badań i ich omówienia, podsumowania i wniosków, wykazu piśmiennictwa;
•    literatura zamieszczona w tekście powinna zawierać nazwisko autora i rok wydania (np. Bogdanowski 2002). Alfabetyczny wykaz literatury według wzoru:
Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
•    jeżeli referat zawiera tabele lub rysunki należy dołączyć pliki źródłowe;
•    tabele i rysunki powinny być czarno-białe, zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło;
•    przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań;Program konferencji wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do dnia 31.05.2010 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł, w cenie tej organizator zapewnia: udział w konferencji oraz otrzymanie materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych. Podaną kwotę należy wpłacić na konto:

11 1020 5226 0000 6702 0019 0918
do 30.04 2010 r., z adnotacją KONFERENCJA KŁODZKO 2010.

Tekst w 2. egzemplarzach wydruku oraz na płycie CD należy dostarczyć najpóźniej
w czasie konferencji. Tekst referatu może być przesłany elektronicznie na adres: jorzechowska@edukacja.wroc.pl lub pocztą na adres:
Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”,
ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko (z adnotacją KONFERENCJA KŁODZKO 2010).

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się 9-10.06.2010 r.
Termin nadsyłania kart zgłoszeń z podaniem tytułu wystąpienia
i krótkiego streszczenia: 30.04.2010 r.
Termin składania referatów: 20.05.2010 r.