Konferencja naukowa „Turystyka jako rytuał”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na VI międzynarodową konferencję naukową na temat „TURYSTYKA JAKO RYTUAŁ” 8-9 czerwca 2011 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach.

Problematyka:

Indywidualne rozważania na powyższy temat mają prowadzić do szerszej refleksji nad symbolicznym charakterem turystyki jako obszaru, na którym zdołały się już ukształtować tylko jemu przynależne ryty. Ze względu na różnorodność obserwacji prowadzonych z właściwej każdemu z autorów perspektywy możliwe będzie ukazanie całej sekwencji przejścia poprzez sferę doznań i doświadczeń turystycznych, będących udziałem różnych podmiotów współtworzących tę magiczną kulturowo tkankę. Dotyczy to nie tylko sfery doznań duchowych w obcowaniu z sacrum i profanum, ale też zachowań nadających turystyce wymiar świeckiego rytuału. W tym ujęciu turystyka raz jawi się jako pasaż obrzędowego przejścia, a kiedy indziej jako ciąg stereotypowych prostych transakcji.

Zakres tematyczny:

W prezentacjach wyników badań naukowych i relacjach z osobistych doświadczeń, będących podstawą dyskusji i wymiany poglądów, pragnie się zwrócić uwagę na takie problemy, jak:

  • Doświadczanie turystyczne jako symboliczna sekwencja
  • Automatyzowanie przeżyć duchowych w turystyce
  • Sacrum i profanum w turystycznym „obrzędzie”
  • Rytuały „inicjacji” i „przejścia” w turystyce
  • Nadawanie znaczeń przestrzeni turystycznej
  • Rytualizacja turystycznej oferty – schematyzacja i standaryzacja
  • Rytuał turystyki jako instrument budowania świadomości społecznej

Planowana konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, stąd oczekiwanie na głosy geografów, kulturoznawców, psychologów, politologów, socjologów, ekonomistów, demografów, dziennikarzy, ale także podróżników i literatów.

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr inż. arch. Mieczysław K. LENIARTEK
Sekretarz naukowy: dr Jolanta KOWAL, prof. WSZ „Edukacja”

Członkowie:
prof. dr hab. Elżbieta HAŁAS, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Lesław KOĆWIN, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Włodzimierz KUREK, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jan ŁOBODA, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krzysztof R. MAZURSKI, WSZ „Edukacja” we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Stefania WALASEK, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Elżbieta ADAMCZYK, prof. UJ,  Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, Politechnika Wrocławska
dr hab. Beata FRYDRYCZAK, prof. UAM, Uniwersytet UAM w Poznaniu
dr hab. Damian KNECHT, prof. WSZ-E, WSZ „Edukacja” we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:

dr Teresa BOGACZ
dr Włodzimierz RANOSZEK
dr Krzysztof WIDAWSKI

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Zdzisław KNECHT – Rektor WSZ „Edukacja”
Urszula NOWAK – Prezes OKiDZ „Edukacja”
Maciej AWIŻEŃ – Starosta Kłodzki
Bogusław SZPYTMA – Burmistrz Kłodzka
Stanisław LONGAWA – Wójt Gminy Kłodzko

Sekretariat konferencji:

Olimpia KONIECZKO
tel. 074 867 05 53
e-mail: okonieczko@edukacja.wroc.pl

Miejsce konferencji:

Hotel Zamek na Skale w Trzebieszowicach https://www.zameknaskale.com.pl/

Organizatorzy przewidują wydanie zgłoszonych tekstów w formie pracy zbiorowej – recenzowanego wydawnictwa naukowego.
W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:

•    imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt;
•    nazwa jednostki organizacyjnej i Uczelni (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 12 pkt;
•    tytuł referatu (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 14 pkt, Bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. Bold;
•    objętość referatu (wraz z ilustracjami i tabelami) nie może przekraczać 15 stron formatu A4;
•    czcionka – typu Times New Roman, wielkość 12 pkt;
•    odstęp między wierszami – 1,5 wiersza;
•    układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się z: streszczenia w jęz. polskim i angielskim o objętości nie przekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim, wstępu, metodyki badań i ich omówienia, podsumowania i wniosków, wykazu piśmiennictwa;
•    literatura zamieszczona w tekście powinna zawierać nazwisko autora i rok wydania (np. Bogdanowski 2002). Alfabetyczny wykaz literatury według wzoru: Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
•    jeżeli referat zawiera tabele lub rysunki należy dołączyć pliki źródłowe;
•    tabele i rysunki powinny być czarno-białe, zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło;
•    przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań;

Program konferencji wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi zostanie rozesłany zainteresowanym do 24 maja 2011 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350,00 zł, w cenie tej organizator zapewnia: udział w konferencji oraz otrzymanie materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych. Podaną kwotę należy wpłacić na konto Bank PKO S.A. I Oddział we Wrocławiu:

11 1020 5226 0000 6702 0019 0918

do 30 kwietnia 2011 r., z adnotacją  „KONFERENCJA KŁODZKO 2011”.

Tekst w 2. egzemplarzach wydruku oraz na płycie CD należy dostarczyć najpóźniej w czasie konferencji. Tekst referatu może być przesłany elektronicznie na adres: okonieczko@edukacja.wroc.pl

lub pocztą na adres:

Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko (z adnotacją „Konferencja Kłodzko 2011”).

Informacje organizacyjne:

•    Termin nadsyłania kart zgłoszeń z podaniem tytułu wystąpienia i streszczenia (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami) do 31 marca 2011 r.
•    Termin wnoszenia opłat konferencyjnych do 10 maja 2011 r.
•    Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji do 24 maja 2011 r.
•    Termin składania referatów: do 8 czerwca 2011 r.
•    Termin konferencji 8-9 czerwca 2011 r.


College of Management “Edukacja” in Wroclaw, Poland Faculty of Tourism invites to  6-th  International Scientific Conference on TOURISM AS A RITUAL 8-9th June 2011 in The Castle on the Rock in Trzebieszowice (Klodzko Land, Lower Silesia, Poland)

Aim of the conference:

Personal consideration on this subject has led to a broader reflection on the symbolic nature of tourism as an area, which has rites connected to it. Due to the diversity of the observations from the different perspective of each of the authors we will show the whole sequence of transitions through the realm of feelings and experiences in tourism, involving different actors co-creating the culture – magic tissue.

This applies not only to the spiritual experience in dealing with the sacred and the profane sphere, but also behaviour which gives the tourism the secular ritual dimension. In this perspective, tourism is seen as the passage of ritual transition, and at other times as a stereotyped sequence of simple transactions.

Range of topics:

In relation to research and personal experiences based on the discussion and exchange of views we expect to draw attention to such issues as:

•    The experience of travel as a symbolic sequence
•    Automation of spiritual experience in tourism
•    The sacred and the profane in the tourist ritual
•    Rituals of „empowerment” and „transition” in tourism
•    Giving meanings to tourism space
•    Tourism offer ritualization– schematizations and standardization
•    The ritual of tourism as an instrument for building public awareness

The planned conference will be interdisciplinary.  Delegates will include geographers, cultural theorists, psychologists, political scientists, sociologists, economists, demographers, journalists, but also travelers and writers.

Scienitific Commitee:

Chairman: dr inż. arch. Mieczysław K. LENIARTEK
Scientific Secretary: dr Jolanta KOWAL, prof. WSZ „Edukacja”

Members:

prof. dr hab. Elżbieta HAŁAS, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Lesław KOĆWIN, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Włodzimierz KUREK, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jan ŁOBODA, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krzysztof R. MAZURSKI, WSZ „Edukacja” we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Stefania WALASEK, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Elżbieta ADAMCZYK, prof. UJ,  Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, Politechnika Wrocławska
dr hab. Beata FRYDRYCZAK, prof. UAM, Uniwersytet UAM w Poznaniu
dr hab. Damian KNECHT, prof. WSZ-E, WSZ „Edukacja” we Wrocławiu

Organizing Commitee:

dr Teresa BOGACZ
dr Włodzimierz RANOSZEK
dr Krzysztof WIDAWSKI

Honoraty Commitee:

prof. dr hab. Zdzisław KNECHT – Rektor WSZ „Edukacja”
Urszula NOWAK – Prezes OKiDZ „Edukacja”
Maciej AWIŻEŃ – Starosta Kłodzki
Bogusław SZPYTMA – Burmistrz Kłodzka
Stanisław LONGAWA – Wójt Gminy Kłodzko

Conference Secretariat:

Olimpia KONIECZKO
tel. 074 867 05 53
e-mail: okonieczko@edukacja.wroc.pl

Place of conference:


Hotel Zamek na Skale in Trzebieszowice https://www.zameknaskale.com.pl/Conference fee: 350 PLN It covers the cost of participation in the conference and the publication of paper in the monograph. The travel and accommodation costs must be covered by the participants. The payment must be transferred by 31st of March 2010 to the bank account number: Bank PKO S.A. I Oddział we Wrocławiu 11 1020 5226 0000 6702 0019 0918 Please quote reference: “Conference Klodzko 2011”.

Time schedule:

31 March 2011 – the time-limit of sending the registration forms with a title of paper and short summary
10 May 2011 – deadline for payment the conference fees
8 June 2011 – the deadline for submission of papers 8-9 June 2011 – the date of the conference

In order to streamline the editorial process, please adhere strictly to the following principles:

• name of the author/s – 12 point font;
• name of the entity, and the University – font size 12 points;
• paper title – font size 14 pt, Bold,
• subtitles – font size 12 points. Bold;
• the volume of paper (including illustrations and tables) should not exceed 15 A4 pages;
• font – Times New Roman type, size 12 pt;
• line spacing – 1.5 lines;
• layout of the paper – typical for scientific works – should consist of: a summary of a volume not exceeding 15 lines, 5 key words, and introduction, research methodology and discussion, summary and conclusions, a list of literature;
• references in the text should include the author’s name and year of publication (eg Bogdanowski 2002). Alphabetical list of literature according to the formula: Pawlowska K., M. Swaryczewska, Protection of cultural heritage. Management and social participation, Jagiellonian University, Krakow 2002;
• if the report contains tables or figures, it should include source files;
• tables and figures should be black and white, accompanied by a consecutive number, title, and source;
• when writing formulas, it should be used only as an equation editor.  The conference program together with additional information and material will be distributed to interested delegates.

The papers should be sent in a printed form together with a CD to the following address:

College of Management “Edukacja” Faculty of Tourism,
ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko, Poland
(with a note “Conference Kłodzko 2011”)
or by e-mail to the address: okonieczko@edukacja.wroc.pl