Nowa ekonomia turystyki kulturowej – VII międzynarodowa konferencja naukowa

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na VII międzynarodową konferencję naukową na temat „Nowa ekonomia turystyki kulturowej” w dniach 14-15 czerwca 20l12 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach.

Problematyka:

Rozważania uczestników konferencji mają prowadzić do pogłębionej refleksji nad miejscem turystyki kulturowej w gospodarce rynkowej oraz w modelu życia społecznego epoki płynnej nowoczesności. Masowy charakter i skala tej formy turystyki powodują, że jest ona zwykle postrzegana jako jeden ze stymulatorów rozwoju gospodarczego, ale także jako szczególny obszar działań edukacyjnych i wychowawczych w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Jednakże pojawiają się liczne wątpliwości co do realnego udziału turystyki w tworzeniu z jednej strony godziwych warunków życia dla jednostek i całego społeczeństwa, z drugiej – kreowaniu wartości tradycyjnie przypisywanych turystyce kulturowej, jak tolerancja czy uwrażliwienie na ubóstwo.
Wątpliwości te wynikają – między innymi – z obserwacji dokonywanych na poziomie przedsiębiorstw turystycznych, których praktyka wydaje się być często motywowana wyłącznie zyskiem i jest daleka od etyki, z perspektywy globalnej, gdzie rządzi chaos, będący odzwierciedleniem nasilającego się kryzysu kapitalizmu z załamaniem mechanizmów regulacyjnych i niepokojami społecznymi, czy, wreszcie, ze zmian zachodzących w społecznych relacjach i ich zorientowaniem na potrzeby indywidualne, w ekstremalnej – niekiedy – skali.

Zakres tematyczny:

W relacjach z badań naukowych i osobistych doświadczeń będących podstawą dyskusji i wymiany poglądów, poszukuje się odniesień do następujących problemów:

 • Turystyka kulturowa a ekonomia kultury
 • Komercjalizacja środowiska przyrodniczego
 • Przeżycie jako wartość rynkowa
 • Pomiar i wycena walorów turystycznych
 • Marketing miejsca a manipulacja
 • Etyczne przedsiębiorstwo w zrównoważonej turystyce
 • Doktryna szoku a uspołecznienie zarządzania turystyką
 • Turystyka społeczna w kontekście ekonomii społecznej
 • Doświadczenie turystyczne w kontekście nowej filozofii egzystencji

Planowana konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, stąd oczekiwanie na głosy ekonomistów, politologów, socjologów, psychologów, demografów, kulturoznawców, geografów, architektów, dziennikarzy, podróżników i literatów.

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr inż. arch. Mieczysław K. Leniartek
Sekretarz naukowy: dr Jolanta Kowal, prof. WSZ-E

Członkowie:

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Lesław Koćwin, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jan Łoboda, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Mazurski, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Przecławski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Aniela Styś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Damian Knecht, prof. WSZ-E, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
dr hab. prof. UE Richard Nicholls, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. US, Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UAM Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet organizacyjny:

dr Teresa Bogacz
dr Włodzimierz Ranoszek
dr Krzysztof Widawski

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Zdzisław Knecht – Rektor WSZ „Edukacja”
Urszula Nowak – Prezes OKiDZ „Edukacja”
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Bogusław Szpytma – Burmistrz Kłodzka
Stanisław Longawa – Wójt Gminy Kłodzko

Sekretarz konferencji:

Joanna Przerywacz- Orzechowska
tel. 74 867 05 53
e-mail: jorzechowska@edukacja.wroc.pl

Miejsce konferencji:

Hotel Zamek na Skale w Trzebieszowicach
www.zameknaskale.com.pl

Opłata konferencyjna wynosi 500,00 (pięćset) zł i pokrywa koszty udziału w konferencji oraz opublikowania dostarczonego przez uczestników konferencji tekstu w recenzowanej pracy zbiorowej.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto: 11 1020 5226 0000 6702 0019 0918 do 31 maja 2012 r., z adnotacją KONFERENCJA KŁODZKO 2012.

Tekst w 2. egzemplarzach wydruku oraz na płycie CD należy dostarczyć najpóźniej do 14 czerwca 2012 r.. Tekst referatu może być przesłany elektronicznie na adres: jorzechowska@edukacja.wroc.pl

lub pocztą na adres:

Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko (z adnotacją KONFERENCJA KŁODZKO 2012).

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się 14-15 czerwca 2012 r.
Termin nadsyłania kart zgłoszeń ze streszczeniami: do 17 maja 2012 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej do 31 maja 2012 r.
Termin ogłoszenia programu konferencji 31 maja 2012 r.
Termin składania referatów: do 14 czerwca 2012 r.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:

 • imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt;
 • nazwa jednostki organizacyjnej i Uczelni (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 12 pkt;
 • tytuł referatu (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 14 pkt, bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. bold;
 • objętość referatu (wraz z ilustracjami i tabelami) nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4;
 • czcionka – typu Times New Roman, wielkość 12 pkt;
 • odstęp między wierszami – 1,5 wiersza;
 • układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się ze streszczenia w jęz. polskim i angielskim o objętości nieprzekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim, wstępu, metodyki badań i ich omówienia, podsumowania i wniosków oraz wykazu piśmiennictwa;
 • przypisy dolne według wzoru: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 2009; s. 5; A. Bełkot, O doświadczeniu w turystyce kulturowej. [w:] Turystyka jako rytuał, red. M.K. Leniartek,  Wrocław 2011, s. 25-38; A. Mickiewicz, op. cit., s. 24; ibidem, s. 24; https://www.zameknaskale.com.pl [28.01.2012];
 • literatura zamieszczona w tekście powinna zawierać nazwisko autora i rok wydania (np. Bogdanowski 2002);
 • alfabetyczny wykaz literatury według wzoru: Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
 • jeżeli referat zawiera tabele lub rysunki należy dołączyć pliki źródłowe;
 • tabele i rysunki powinny być czarno-białe, zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło;
 • przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań.