Konkurs za najlepszą pracę magisterską

Trwa konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską.
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Prace można zgłaszać do 30 września 2012 r.

Cel
Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów, absolwentów uczelni i szerokiego środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności dotyczącą polityki pieniężnej i rynków finansowych, oraz stymulowanie rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Warunki udziału
Do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską zachęcamy autorów prac obronionych na uczelniach na terenie Polski w terminie między 1 stycznia 2011 r. a 31 grudnia 2011 r.

Zgłoszenia prac mogą dokonywać ich autorzy oraz uczelnie (promotorzy/ recenzenci) za zgodą autora.

Nagrody i wyróżnienia
Autorom najlepszych prac magisterskich Prezes Narodowego Banku Polskiego przyzna:
Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 10 000 zł,
drugą nagrodę w wysokości 7 000 zł,
trzecią nagrodę w wysokości 5 000 zł,
dwa wyróżnienia po 3 000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 września 2012 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem
Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wskazówki techniczne
Pracę wystarczy wydrukować dwustronnie (w kolorze ew. te strony, na których znajdują się wykresy itp.) i zszyć. Nie ma potrzeby oprawiania ani bindowania pracy.
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD prosimy nagrać plik w formacie .doc lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Wyniki
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2012 r.

Regulaminy i formularze zgłoszeniowe
Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach: www.nbp.pl/magisterska

Kontakt
Koordynator: Marcela Wasilewska
e-mail: marcela.wasilewska@nbp.pl
tel.: 22 653 13 99