Zaproszenie do udziału w przetargu: sprzęt komputerowy dla studentów niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” z siedzibą przy ul. Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który zrealizuje zamówienie na dostarczenie sprzętu komputerowego, przeznaczonego dla studentów niepełnosprawnych, do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia do Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa tryb przygotowania i przeprowadzenia postępowania, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy proponującego najkorzystniejszą ofertę na wyżej wymieniony przedmiot przetargu.

Oferta powinna być złożona zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonej do Przetargu nieograniczonego z dnia 30.08.2013 r., w terminie do dnia 16.09.2013r. godz. 10:00.

Do pobrania:

Informacja na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych