Wynik zapytania ofertowego na dostawę mebli biurowych

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę mebli biurowych przeznaczonych dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Dostawę mebli biurowych przeznaczonych dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

InTime Wiesław Frąszczak
Ramiszów 30, 51-217 Wrocław 23, NIP: 8971530443

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu, jego oferta jest prawidłowa oraz realizuje wszystkie wymogi techniczne sprzętu komputerowego przedstawione w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz porównania ofert:

lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wymogi techniczne

Cena

brutto

1.

ABi s.c. Ewa Dzięciołowska, Agnieszka Sikorska-Augustyn
ul. Stargardzka 11, 54-156 Wrocław
NIP: 894-24-67-802

nie spełnia

44 663.84

2.

InTime Wiesław Frąszczak
Ramiszów 30, 51-217 Wrocław 23
NIP: 8971530443

spełnia

24 000.00

3.

MebelLand Sp. z o.o.
ul. Racławicka 69/15, 53-149 Wrocław
NIP: 8943042677

nie spełnia

34 589.04

4.

OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa
NIP: 701-02-64-709

spełnia

35 648.72

5.

Projektmebel – Witold Bajor
ul. Lotników 54, 44-100 Gliwice
NIP: 898-085-63-08

spełnia

38 324.83

6.

Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos sp.j.
al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
NIP: 676-005-42-00

spełnia

36 824.00

7.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
NIP: 5272680141

nie spełnia

54 533.28