Wynik zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

INFOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec, NIP 553-22-35-835,

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu, jego oferta jest prawidłowa oraz realizuje wszystkie wymogi techniczne sprzętu komputerowego przedstawione w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wymogi techniczne

Cena

brutto

1.

DMW Communication Dariusz Makuch

u. Świętokrzyska 40B, 50-327 Wrocław

NIP 8981122705

Nie spełnia

141 100,00

2.

Komputronik S.A.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Radom

NIP 972-09-02-729

Nie spełnia

143 816,52

3.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna

ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom

NIP 948-252-85-07

Nie spełnia

147 569,25

4.

„SYRIANA” Joanna Fisher

ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk

NIP 585-108-88-42

Nie spełnia

148 315,86

5.

INFOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wesoła 19 B, 34-300 Żywiec,

NIP 553-22-35-835,

Spełnia

154 531,10