Zaproszenie do przetargu

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” z siedzibą przy ul. Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, zaprasza do udziału w Przetargu nieograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który zrealizuje zamówienie na dostawę sprzętu audiowizualnego, przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia do Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa tryb przygotowania i przeprowadzenia postępowania, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy proponującego najkorzystniejszą ofertę na wyżej wymieniony przedmiot przetargu.

Oferta powinna być złożona zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonej do Przetargu nieograniczonego z dnia 26.05.2014 r., w terminie do dnia 10.06.2014r. godz. 10:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert