Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Wrocław, 10 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę sprzętu audiowizualnego przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu audiowizualnego przeznaczonego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

ProAUDIO-AVT Sp. z o.o.

ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu, jego oferta jest prawidłowa oraz realizuje wszystkie wymogi techniczne sprzętu audiowizualnego przedstawione w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wymogi techniczne

Cena

brutto

1. AV Technika Sp. z o.o.

ul. Wolności 265-267, 41-800 Zabrze

nie spełnia

13 095,00

2. ProAUDIO-AVT Sp. z o.o.

ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław

spełnia

11 213,91

3. Polixel Sp. z o.o.

Ul. Zakopiańska 6, 03-934 Warszawa

nie spełnia

12 288,30