Egzamin dyplomowy – informacje

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

w semestrze zimowymw roku akademickim 2020/2021

oraz terminy egzaminów dyplomowych

 1. I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 20.01.2021 r.

  egzaminy dyplomowe od 27.01.2021 r. do 30.01.2021 r.

 2. II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 31.01.2021 r.,

  egzaminy dyplomowe od 10.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

Wrocław, 01.10.2020 r.

Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów

I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenia:

Zarządzenie Dziekana w sprawie weryfikacji prac dyplomowych w JSA

Zarządzenie Rektora ws. składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Warunki:

 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1Regulaminu Studiów).
 2. Student przesyła pracę dyplomową/magisterską promotorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy promotora.
 3. Po uzyskaniu przez pracę dyplomową/ magisterską akceptacji promotora pod względem merytorycznym, praca jest sprawdzana przez niego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z weryfikacji pracy dyplomowej/ magisterskiej w JSA promotor generuje z systemu raport ze sprawdzenia pracy i przesyła wraz z pracą do dziekanatu.
 5. Promotor wpisuje w Wirtualnym Dziale Nauczania ocenę z pracy studentowi z przedmiotu: Seminarium.
 6. Student sprawdza w wirtualnym dziekanacie ocenę z recenzji pracy i termin obrony.
 7. Student drukuje pracę dyplomową/ magisterską w jednym egzemplarzu w formacie A4 w układzie dwie strony na jednej stronie, wydruk dwustronny, oprawia przy użyciu metody termozgrzewalnej i przynosi na wyznaczony termin obrony pracę.
 8. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
 9. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni.
 10. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
 11. Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 oraz terminy egzaminów dyplomowych:
  1. I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 20.01.2021 r. egzaminy dyplomowe od 27.01.2021 r. do 30.01.2021 r.
  2. II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 31.01.2021 r. egzaminy dyplomowe od 10.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
 12. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

Wrocław, dnia 01.10.2020 r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dot. odpisów dyplomu w języku obcym

1. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: język angielski, niemiecki.

2. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

3. Wnioski, o których mowa wyżej proszę złożyć w dziekanacie do dnia, w którym wyznaczono egzamin dyplomowy oraz okazać dowód wpłaty.

Wrocław, 01.10.2016 r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dla studentów

przystępujących do egzaminu dyplomowego 

W związku z przygotowaniem Suplementu do dyplomu i możliwością umieszczenia informacji o szczególnych osiągnięciach studenta,

proszę o udokumentowanie*) w dziekanacie następujących informacji:

- odbyte praktyki zagraniczne,

- uczestnictwo w kołach naukowych oraz staże naukowe (uzyskane wyróżnienia i inne osiągnięcia),

- nagrody (Ministra, Rektora, inne)

- inne osiągnięcia.

Termin złożenia w/w dokumentów upływa z dniem złożenia pracy dyplomowej.

*)wymienione osiągnięcia należy potwierdzić składając

w dziekanacie kopie dokumentów (oryginał do wglądu)

Wrocław, 01.10.2016 r.