Egzamin dyplomowy – informacje

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich
w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020
oraz terminy egzaminów dyplomowych

 1. I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 14.07.2020 r.
  egzaminy dyplomowe od 20.07.2020 r. do 30.07.2020 r.
 2. II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 13.09.2020 r.,
  egzaminy dyplomowe od 01.10.2020 r. do 12.10.2020 r.

Wrocław, 20.04.2020 r.

Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów
I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenia:

Zarządzenie Rektora dotyczące wprowadzenia systemu antyplagiatowego

Zarządzenie Rektora ws. składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Warunki:

 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Studiów).
 2. Złożenie w wyznaczonym terminie w dziekanacie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej napisanej na komputerze i oprawionej w miękką okładkę z przeźroczystą stroną przednią (oprawa termiczna) i 1 egz. pracy formatu A-4 – wydruk dwustronny z opcją 2 strony na jednej (tj. na jednej kartce A4 umieścić 4 strony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) oprawiony jak wyżej z wklejonym ( na ostatniej stronie pracy) oświadczeniem o prawach autorskich oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD ROM – w kopercie, dopuszczalne formaty: Microsoft Word lub PDF (opisanej pisakiem do płyt CD: nr albumu, imię i nazwisko studenta i promotora, temat pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) wraz z wydrukiem z JSA (jednolity system antyplagiatowy) z podpisem promotora, który świadczy o dopuszczeniu pracy do obrony .
 3. Studenci, którzy mają zgodę Prorektora na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
 4. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni
 5. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
 6. Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 oraz terminy egzaminów dyplomowych:
  1. I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 14.06.2020 r. egzaminy dyplomowe od 01.07.2020 r. do 12.07.2020 r.
  2. II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 13.09.2020 r. egzaminy dyplomowe od 01.10.2020 r. do 12.10.2020 r.
 7. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

Wrocław, dnia 01.03.2020 r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dot. odpisów dyplomu w języku obcym

1. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: język angielski, niemiecki.
2. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
3. Wnioski, o których mowa wyżej proszę złożyć w dziekanacie do dnia, w którym wyznaczono egzamin dyplomowy oraz okazać dowód wpłaty.
Wrocław, 01.10.2016 r.

 _____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie dla studentów

przystępujących do egzaminu dyplomowego 

W związku z przygotowaniem Suplementu do dyplomu i możliwością umieszczenia informacji o szczególnych osiągnięciach studenta,

proszę o udokumentowanie*) w dziekanacie następujących informacji:

- odbyte praktyki zagraniczne,

- uczestnictwo w kołach naukowych oraz staże naukowe (uzyskane wyróżnienia i inne osiągnięcia),

- nagrody (Ministra, Rektora, inne)

- inne osiągnięcia.

Termin złożenia w/w dokumentów upływa z dniem złożenia pracy dyplomowej.

*)wymienione osiągnięcia należy potwierdzić składając

w dziekanacie kopie dokumentów (oryginał do wglądu)

Wrocław, 01.10.2016 r.