V Konferencja ICTM 2017 „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE W ZARZĄDZANIU”

Konferencja ICTM 2017
Zapraszamy na V Międzynarodową Konferencję z cyklu „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE W ZARZĄDZANIU A KONKURENCYJNOŚĆ I WZROST GOSPODARCZY W ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GOSPODARKACH”.
Temat Konferencji: Innowacje dla rozwoju społecznego w krajach transformacji
Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Polska, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” , Linköping University, Sweden, Polska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany
Miejsce i data Konferencji: Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Hotel Hall: QHotel Wrocław Plus wcześniej Hotel Best Western: ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
Problematyka Konferencji: Szybko rozwijające się, nowo powstające lub będące w procesie transformacji gospodarki, są często uważane za czynnik wzrostu gospodarki światowej. Niestety, mimo szybkiego tempa rozwoju nowych rynków, różnica między gospodarkami rozwijającymi się a gospodarkami krajów rozwiniętych nadal istnieje. Do zmniejszenia różnic niezbędne są nowe techniki zarządzania, nowe modele biznesowe i zasady prawne. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w tym procesie.
Celem konferencji jest stworzenie forum badaczy i praktyków dla wymiany doświadczeń, innowacyjnych pomysłów i idei we wspomnianych zagadnieniach.
Tematyka konferencji:
Możliwe tematy mogą obejmować, ale nie są ograniczone do następujących:

 • Społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania zarządzania ICT w gospodarkach rozwijających się.
 • Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Internetu w krajach rozwijających się i w procesie transformacji.
 • Techniki ICT specyficzne dla zarządzania w gospodarkach w procesie transformacji.
 • Metody oceny korzyści i kosztów projektów związanych z zastosowaniem ICT.
 • Rola kapitału ludzkiego i społecznego.
 • Innowacyjne sposoby generowania przychodów oraz wiedza jako produkt handlowy w warunkach transformacji.
 • Systemy edukacji i zarządzania ICT w gospodarkach w warunkach transformacji.
 • ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji.
 • Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego.
 • Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji.
 • Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji.
 • Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji.
 • IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji.
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji.
 • Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie transformacji.
 • Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji.
 • Wpływ e-administracji na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji.
 • Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji.
 • Metody jakościowe i technologie informacyjne w zarządzaniu.
 • Rzeczywistość wirtualna w oddziaływaniach psychologicznych.
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w rekrutacji, ocenie i rozwoju personelu.
 • Przywództwo a nowe technologie.
 • Psychologiczne aspekty pracy w zespole wirtualnym.
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w starzejącym się społeczeństwie.
Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim – przewidziane jest tłumaczenie synchroniczne.
Najwyżej ocenione referaty w języku angielskim, po uwzględnieniu uwag recenzentów, zostana opublikowane w nastepujących punktowanych czasopismach: Information Systems Management (lista A), oraz Economy Market Education (lista B) i Polish Journal of Applied Psychology (lista B).
Strona internetowa konferencji: www.ictm2017.edukacja.wroc.pl
Ważne daty (zgłoszenia, rejestracje, terminy):
Rozpoczęcie zgłaszania abstraktów, plakatów, propozycji paneli dyskusyjnych oraz artykułów przedkonferencyjnych: 01.06.2017
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2017
Informacja zwrotna – potwierdzenie dla autorów: do 5 października 2017
Otwarcie procesu rejestracji zgłoszeń: czerwiec 2017
Ostateczny termin rejestracji zgłoszeń: 15.10.2017
Uiszczenie opłaty konferencyjnej: do 05.10.2017
Konferencja: 23-24 października 2017