Kwestionariusz oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

Przypominamy, że WSZ Edukacja we Wrocławiu prowadzi systematyczne badania oceny pracy wykładowców. W e-karcie studenta umieszczony został link do anonimowej ankiety zawierającej pytania dot. następujących kwestii: przygotowanie i wiedza prowadzącego zajęcia; zastosowane metody nauczania; atrakcyjność prowadzonych zajęć; kultura osobista wykładowcy; możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia oraz sposób oceniania studentów. Każde ze wskazanych wyżej kryteriów podlegało ocenie w skali 2–5; (2 = Źle / Niedostatecznie; 3 = Dostatecznie; 4 = Dobrze; 5 = Bardzo dobrze). Sposób pomiaru umożliwia prezentowanie wyników ankiety w postaci zwykłych średnich arytmetycznych. W badaniach z roku 2018 (N-749) średnia arytmetyczna dla wszystkich kryteriów oceny wyniosła 4,71 (min. 2; max. 5). To bardzo wysoki wynik! Wszystkim studentom dziękujemy za udział w badaniach!

(Źródło: WSZ Edukacja we Wrocławiu/2018, Raport:  Wyniki oceny jakości pracy nauczycieli akademickich WSZ Edukacja we Wrocławiu. Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia w semestrze letnim 2018).