Terminy złożenia prac i egzaminów dyplomowych – semestr zimowy 2021/22

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz terminy egzaminów dyplomowych:

1. złożenie prac dyplomowych – I termin do 20.01.2022 r. egzaminy dyplomowe od 26.01.2022 r. do 31.01.2022 r. złożenie prac dyplomowych
2. złożenie prac dyplomowych II termin do 31.01.2022 r. egzaminy dyplomowe od 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r.

Wrocław, 01.10.2021 r.

Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenia:

Zarządzenie Dziekana w sprawie weryfikacji prac dyplomowych w JSA

Zarządzenie Rektora ws. składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Warunki:

 1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Studiów).
 2. Student przesyła pracę dyplomową/magisterską promotorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy promotora.
 3. Po uzyskaniu przez pracę dyplomową/ magisterską akceptacji promotora pod względem merytorycznym, praca jest sprawdzana przez niego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z weryfikacji pracy dyplomowej/ magisterskiej w JSA promotor generuje z systemu raport ze sprawdzenia pracy i przesyła wraz z pracą do dziekanatu.
 5. Promotor wpisuje w Wirtualnym Dziale Nauczania ocenę z pracy studentowi z przedmiotu: Seminarium.
 6. Student sprawdza w wirtualnym dziekanacie ocenę z recenzji pracy i termin obrony.
 7. Student drukuje pracę dyplomową/ magisterską w jednym egzemplarzu w formacie A4 w układzie dwie strony na jednej stronie, wydruk dwustronny, oprawia przy użyciu metody termozgrzewalnej i przynosi na wyznaczony termin obrony pracę.
 8. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
 9. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni
 10. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
 11. Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz terminy egzaminów dyplomowych
  • złożenie prac dyplomowych – I termin do 20.01.2022 r. egzaminy dyplomowe od 26.01.2022 r. do 31.01.2022 r. złożenie prac dyplomowych
  • złożenie prac dyplomowych II termin do 31.01.2022 r. egzaminy dyplomowe od 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r.
 12. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

Wrocław, dnia 01.10.2021r.