Egzamin dyplomowy – informacje

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

oraz terminy egzaminów dyplomowych

 1. Złożenie prac dyplomowych – I termin do 20.01.2023 r.
 2. Egzaminy dyplomowe od 26.01.2023 r. do 30.01.2023 r.
 3. Złożenie prac dyplomowych – II termin do 31.01.2023 r.
 4. Egzaminy dyplomowe od 06.02.2023 r. do 13.02.2023 r.

  Wrocław, 01.10.2022 r.

  Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów

  I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

  Zarządzenia:

  Zarządzenie Dziekana w sprawie weryfikacji prac dyplomowych w JSA

  Zarządzenie Rektora ws. składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego

  Warunki:

  1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1Regulaminu Studiów).
  2. Student przesyła pracę dyplomową/magisterską promotorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy promotora.
  3. Po uzyskaniu przez pracę dyplomową/ magisterską akceptacji promotora pod względem merytorycznym, praca jest sprawdzana przez niego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
  4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z weryfikacji pracy dyplomowej/ magisterskiej w JSA promotor generuje z systemu raport ze sprawdzenia pracy i przesyła wraz z pracą do dziekanatu.
  5. Promotor wpisuje w Wirtualnym Dziale Nauczania ocenę z pracy studentowi z przedmiotu: Seminarium.
  6. Student sprawdza w wirtualnym dziekanacie ocenę z recenzji pracy i termin obrony.
  7. Student drukuje pracę dyplomową/ magisterską w jednym egzemplarzu w formacie A4 w układzie dwie strony na jednej stronie, wydruk dwustronny, oprawia przy użyciu metody termozgrzewalnej i przynosi na wyznaczony termin obrony pracę.
  8. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
  9. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni
  10. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
  11. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

  Wrocław, dnia 01.10.2022 r.

   _____________________________________________________________________________________

  Ogłoszenie dot. odpisów dyplomu w języku obcym

  1. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: język angielski, niemiecki.

  2. Na wniosek studenta Uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

  3. Wnioski, o których mowa wyżej proszę złożyć w dziekanacie do dnia, w którym wyznaczono egzamin dyplomowy oraz okazać dowód wpłaty.

  Wrocław, 01.10.2022 r.

   _____________________________________________________________________________________

  Ogłoszenie dla studentów

  przystępujących do egzaminu dyplomowego 

  W związku z przygotowaniem Suplementu do dyplomu i możliwością umieszczenia informacji o szczególnych osiągnięciach studenta,

  proszę o udokumentowanie*) w dziekanacie następujących informacji:

  - odbyte praktyki zagraniczne,

  - uczestnictwo w kołach naukowych oraz staże naukowe (uzyskane wyróżnienia i inne osiągnięcia),

  - nagrody (Ministra, Rektora, inne)

  - inne osiągnięcia.

  Termin złożenia w/w dokumentów upływa z dniem złożenia pracy dyplomowej.

  *)wymienione osiągnięcia należy potwierdzić składając

  w dziekanacie kopie dokumentów (oryginał do wglądu)

  Wrocław, 01.10.2022 r.