Dla kandydatów

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszym krokiem jest wysłanie formularza on-line: https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/.
Każda osoba, która przejdzie cały proces rekrutacji otrzyma jako potwierdzenie wpis na listę studentów z Działu Rekrutacji.
Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.

Kandydat na studia w WSZ Edukacja we Wrocławiu powinien posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe umożliwiające dokonanie rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym a następnie kształcenie na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Podczas rekrutacji konieczna jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera polegająca na obsłudze dowolnej przeglądarki internetowej czy urządzeń typu drukarka.

Każda osoba, która nie posiada odpowiednich zasobów, może skorzystać ze sprzętu Uczelni, zarówno w trakcie procesu uczenia się jak i na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Do kompetencji cyfrowych niezbędnych w trakcie procesu uczenia zalicza się:

  • Umiejętność obsługi edytorów tekstu (np. Microsoft Word),
  • Umiejętność obsługi poczty elektronicznej,
  • narzędzi pracy zespołowych (Microsoft Teams).

Rekrutacja krok po kroku

Zobacz Rekrutacja krok po kroku

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia II stopnia).

Studia I stopnia

Zobacz Studia I stopnia

Studia I stopnia w zależności od wybranego kierunku trwają: licencjackie 3 lata (6 semestrów) lub inżynierskiej 3,5 letnie (7 semestrów). Zwieńczeniem studiów I stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.

Studia II stopnia

Zobacz Studia II stopnia

Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie – trwają 2 lata (4 semestry). Zwieńczeniem studiów II stopnia jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu magistra.