Zalecenia dla wykładowców

Każdy student z ograniczoną sprawnością ma prawo niezależnego, samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, w tym – życia akademickiego. Oznacza to, że nie może być traktowany krzywdząco z powodu swojej niepełnosprawności. Wymaga to od nauczycieli akademickich dwojakiego rodzaju działań:

  1. Uwzględniania w procesie dydaktycznym ograniczeń studenta wynikających bezpośrednio z jego niepełnosprawności, np. zastosowanie większej czcionki w materiałach pisemnych dla studentów niedowidzących, zagwarantowanie miejsca w pobliżu katedry studentom niedosłyszącym i in.
  2. Nieprzenoszenia zasady wyrównywania szans osób z ograniczoną sprawnością na inne, niezwiązane z niepełnosprawnością, sfery. Chodzi o to, by w imię tzw. normy politycznej poprawności nie faworyzować studentów z ograniczoną sprawnością, a tym samym nie odbierać im prawa do równego traktowania, autonomii i godności.

Do pobrania: