Ogłoszenia stypendialne

Dokument w sprawie Stypendium Rektora dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim

Kryteria otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023


Drodzy Studenci,
Zarządzenie w sprawie kryteriów otrzymania stypendium Rektora, zawierające m.in. liczbę studentów z danego kierunku studiów, którzy mogą uzyskać stypendium oraz progi średnich ocen zostanie ogłoszone po zebraniu wszystkich wniosków stypendialnych (listopad). Zachęcamy do zapoznania się jego pełną treścią.

Zarządzenie Rektora WSZ „Edukacja” w sprawie otrzymania stypendium Rektora:

Stypendia w semestrze zimowym 2022/2023


Informacje o terminach

Drodzy Studenci,
Informujemy, że wnioski stypendialne na rok akademicki 2022/23 będą zbierane wyłącznie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (na adres Uczelni we Wrocławiu, z dopiskiem „Dział Stypendialny Budynek A pokój 116″), w terminie 03-31.10.2022. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się według wcześniej przyjętych założeń. Stypendia będą kolejno nadawane w e-dziekanacie, decyzje stypendialne będą do Państwa przesyłane elektronicznie. Po odesłaniu przez Państwa podpisanych decyzji lub podpisaniu oryginału na Uczelni będziemy realizować wypłaty według harmonogramu.

Spis kompletów dokumentów do poszczególnych rodzajów stypendiów:

Stypendium socjalne:

 • wniosek o stypendium socjalne – zał. nr 2
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby z gospodarstwa domowego za rok 2021
 • zaświadczenie z zusu o składkach za rok 2021 odprowadzonych za każdą osobę uzyskującą dochody w gospodarstwie domowym
 • oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 5 (dla studenta)
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 6 (dla rodziny)
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1

Stypendium Rektora:

 • wniosek o stypendium Rektora z przeliczoną średnią za ostatnie 2 semestry (lub w przypadku studentów II stopnia kończących inne uczelnie, zaświadczenie z uczelni o średniej uzyskanej na ostatnich 2 semestrach na studiach I stopnia – zał. nr 7
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 9
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1

Zapomoga:

 • wniosek o przyznanie zapomogi – zał. nr 8
 • dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta.
 • oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów – zał. nr 1

Stypendia wypłacane będą w 8 ratach (od października do stycznia w semestrze zimowym oraz od marca do czerwca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku. WAŻNE: Stypendia za październik, listopad i grudzień będą wypłacane w grudniu. Stypendia przyznawane w marcu (osobom rozpoczynającym studia od semestru letniego) będą wypłacane za marzec i kwiecień w kwietniu. Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: stypendia@edukacja.wroc.pl

Stypendia – warunki


Stypendia socjalne – maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288zł

Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje się w regulaminie i zakładce stypendia.

Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki, lub do czasu ważności orzeczenia (jeżeli jego ważność kończy się w ciągu trwania aktualnego roku akademickiego).

Wniosek o Stypendium Rektora może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:
1. średnią ocen min. 4.5
2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego
3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Stypendium Rektora przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku

UWAGA!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi liczenia okresu 6-letniego przez który student może ubiegać się o stypendium zostało wydane zarządzenie Rektora wyjaśniające te kwestie.