Ghostwriting

Redakcja czasopisma naukowego „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” wdrożyła w 2011 roku procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych.

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship” została opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy powinni prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia jego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) lub „guest authorship” (z „guest authorship” lub „honorary authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) wprowadzono następujące rozwiązania.

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” wymaga od autorów ujawnienia:

  1. wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
  2. informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów przez podpisanie oświadczenia; oświadczenie może być przesłane (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu pracy do druku) drogą tradycyjną (pocztą na adres Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”) lub elektroniczną (wersję elektroniczną oświadczenia stanowi tzw. skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: redakcja@edukacja.wroc.pl.

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” informuje, że w trakcie recenzowania i redagowania nadesłanych prac szczególną uwagę zwraca na kwestie związane z plagiatami, dokonując w razie potrzeby sprawdzania maszynopisów autorskich w bibliograficznych bazach danych, bibliotekach cyfrowych i innych.

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” informuje, że o wykrytych przypadkach „ghostwriting” i/lub „guest authorship” będzie powiadamiać odpowiednie podmioty: instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, redakcje publikacji naukowych itp.

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.