Doradztwo zawodowe

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:
mgr Katarzyna Winkowska - doradca zawodowy, coach ICF (ACC) z doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, Biurze Karier oraz Szkolnym Ośrodku Kariery jako doradca zawodowy. Obecnie prowadzi indywidualne sesje coachingowe www.wincoaching.pl oraz współpracuje z innymi podmiotami jako doradca zawodowy, coach kariery. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej oraz Poradnictwo edukacyjno- zawodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” zawodowo związana od 2014r

Wiodący:

mgr Barbara Górka –doradca zawodowy. Właścicielka firmy „Go Ahead Doradztwo i Szkolenia Barbara Górka”. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, pracowała jako szkolny doradca zawodowy w integracyjnym gimnazjum i liceum, doradca osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej, autorka poradników m.in. „Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy”, nauczyciel mianowany, wykładowca akademicki. Pracowała w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, w którym organizowała m.in. usługi asystenckie dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Obecnie współpracuje z fundacją „Imago” we Wrocławiu.

mgr Anna Pukacz- Górnikowska- doradca zawodowy, coach ICF (ACC). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Ukończyła studia podyplomowe Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej i Doradca zawodowy w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. Nauczyciel chemii i doradca zawodowy w gimnazjum. Prowadzi Fundacje „Znajdź cel”, administruje stronę internetową www.kreatorrozwoju.pl. W gimnazjum prowadzi zajęcia z młodzieżą „Klub zawodowca” oraz doradztwo zawodowe w programie Erasmus Plus. Współpracuje z polsko-amerykańską fundacją dzieci i młodzieży „Równać szanse” jako koordynator.

mgr Beata Niedzballa- Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła także Wrocławską Szkołę Trenerów. Od 2014 roku prowadzi pracownię psychologiczną, gdzie pracuje z klientem indywidualnym. Prowadzi głównie life coachingi. We współpracy z innymi podmiotami realizuje projekty z zakresu Assessment oraz Development Center, oceny pracowniczej, wsparcia rekrutacyjnego oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży.

mgr Justyna Miazek, project manager i ekspert HR. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych firmach, w tym m.in. w przemyśle, konsultingu i handlu oraz w sektorze IT, gdzie zajmowała się takimi dziedzinami jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, wdrożeniami systemów informatycznych oraz innymi projektami. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dyplomowany doradca zawodowy, studiowała też na Politechnice Wrocławskiej i L’Ecole Centrale de Lyon.

STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo zawodowe

coachingCzym jest doradztwo zawodowe

Te studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje w nauczaniu przedmiotu doradztwo zawodowe. Możesz zostać szkolny doradcą zawodowym. Studia trwają 4 semestry. Zajęcia prowadzą doświadczeni doradcy zawodowi.

Nasza oferta edukacyjna odpowiada na zapotrzebowania rynku, ale też umożliwia podjęcie pracy w oświacie. Ukończenie tego kierunku jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do pracy, np. jako szkolny doradca zawodowy.

Słuchacze podczas zajęć poznają:

 • profesjonalne doradztwo zawodowe i dowiedzą się jak je prowadzić,
 • rozróżnianie indywidualnego doradztwa zawodowego od grupowego,
 • tradycyjne metody doradcze,
 • dydaktykę doradztwa zawodowego.

Słuchacze nauczą się jak:

 • systematycznie diagnozować zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związanego z realizacją doradztwa zawodowego
 • wpierać nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów w zakresie realizacji działań określonych w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • koordynować działalność informacyjno – doradczą realizowaną przez szkołę w tym jak gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia

Studia dają możliwość otrzymania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 26a ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe,  a także uzyskania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego. Program został przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą w oświacie, które uzyskują kwalifikacje wymagane w placówkach oświatowych  – nauka trwa 3 semestry, realizując ogółem 270 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyki.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu „doradztwo zawodowe”, a także do pracy jako nauczyciel doradca zawodowy oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Natomiast do uzyskania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i  innych formach wychowania przedszkolnego oprócz posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych, niezbędne jest również posiadanie kwalifikacji do nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Z pewnością poszerzysz swoje kompetencje jako nauczyciel zdobywając kwalifikacje do nauczania przedmiotu: ” doradztwo zawodowe” Zdobędziesz również zawód nauczyciela doradztwa zawodowego, poznasz treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego.

Absolwent tego kierunku nabędzie kwalifikacje, dzięki którym może:

prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego jako nauczyciel doradztwa zawodowego  w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i  innych formach wychowania przedszkolnego ( dotyczy to absolwentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadających kwalifikacje do nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego)
 • klasach I – VI w szkołach podstawowych (dotyczy  to absolwentów min. studiów pierwszego stopnia i mających uprawnienia pedagogiczne)
 • klasach VII i VIII w szkołach podstawowych (dotyczy  to absolwentów min. studiów pierwszego stopnia i mających uprawnienia pedagogiczne)
 • branżowych szkołach I stopnia (dotyczy  to absolwentów min. studiów pierwszego stopnia i mających uprawnienia pedagogiczne)
 • liceach ogólnokształcących (dotyczy się to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i mających uprawnienia pedagogiczne)
 • technikach (dotyczy to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i mających uprawnienia pedagogiczne)
 • branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych (dotyczy się to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i mających uprawnienia pedagogiczne)

Praktyczny charakter studiów

Studia mają charakter warsztatowy, zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z biznesem lub sektorem edukacyjnym.

Cena studiów w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
DORADZTWO ZAWODOWE 3 900 zł  3 raty x 1400 zł 15 rat x 300 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Doradztwo zawodowe

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 270 godzin (plus 60 godzin praktyki)

 • Poznanie siebie (27 godz.)
 • Poznanie własnych zasobów (27 godz.)
 • Świat zawodów i rynek pracy(27 godz.)
 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie(27 godz.)
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych (27 godz.)
 • Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego  (9 godz.)
 • Poradnictwo zawodowe- teoria a praktyka (9 godz.)
 • Metody pracy doradcy zawodowego (9 godz.)
 • Psychologiczno- pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi i  zagrożonymi utratą pracy (6 godz.)
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (6 godz.)
 • Rynek Pracy w Polsce i  w Unii Europejskiej (9 godz.)
 • Prawo Pracy i inne ustawy związane z rynkiem pracy (9 godz.)
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania (9 godz.)
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego (9 godz.)
 • Dydaktyka doradztwa zawodowego (60 godz.)
 • Praktyka- doradztwo zawodowe (60 godzin)

Program studiów jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:
mgr Katarzyna Winkowska - doradca zawodowy, coach ICF (ACC) z doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, Biurze Karier oraz Szkolnym Ośrodku Kariery jako doradca zawodowy. Obecnie prowadzi indywidualne sesje coachingowe www.wincoaching.pl oraz współpracuje z innymi podmiotami jako doradca zawodowy, coach kariery. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej oraz Poradnictwo edukacyjno- zawodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” zawodowo związana od 2014r

Wiodący:

mgr Barbara Górka –doradca zawodowy. Właścicielka firmy „Go Ahead Doradztwo i Szkolenia Barbara Górka”. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, pracowała jako szkolny doradca zawodowy w integracyjnym gimnazjum i liceum, doradca osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej, autorka poradników m.in. „Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy”, nauczyciel mianowany, wykładowca akademicki. Pracowała w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, w którym organizowała m.in. usługi asystenckie dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Obecnie współpracuje z fundacją „Imago” we Wrocławiu.

mgr Anna Pukacz- Górnikowska- doradca zawodowy, coach ICF (ACC). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Ukończyła studia podyplomowe Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej i Doradca zawodowy w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. Nauczyciel chemii i doradca zawodowy w gimnazjum. Prowadzi Fundacje „Znajdź cel”, administruje stronę internetową www.kreatorrozwoju.pl. W gimnazjum prowadzi zajęcia z młodzieżą „Klub zawodowca” oraz doradztwo zawodowe w programie Erasmus Plus. Współpracuje z polsko-amerykańską fundacją dzieci i młodzieży „Równać szanse” jako koordynator.

mgr Beata Niedzballa- Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Ukończyła także Wrocławską Szkołę Trenerów. Od 2014 roku prowadzi pracownię psychologiczną, gdzie pracuje z klientem indywidualnym. Prowadzi głównie life coachingi. We współpracy z innymi podmiotami realizuje projekty z zakresu Assessment oraz Development Center, oceny pracowniczej, wsparcia rekrutacyjnego oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży.

mgr Justyna Miazek, project manager i ekspert HR. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych firmach, w tym m.in. w przemyśle, konsultingu i handlu oraz w sektorze IT, gdzie zajmowała się takimi dziedzinami jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, wdrożeniami systemów informatycznych oraz innymi projektami. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dyplomowany doradca zawodowy, studiowała też na Politechnice Wrocławskiej i L’Ecole Centrale de Lyon.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Doradztwo zawodowe
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..