Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: dr Agnieszka Jędrzejowska

dr Agnieszka Jędrzejowska, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk społecznych, adiunkt, pedagog specjalny. Obszar zainteresowań badawczych: diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie  w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Jest terapeutą w Fundacji Sensoria. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchowa Pedagogia Miłości A. Brühlemeira oraz Niedyrektywna Terapia Zabawowa  H. Olechnowicz). Współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM. Uczestniczyła we wdrożeniu Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z ZD do grup przedszkolnych, potem szkolnych (innowacja  w edukacji na skalę kraju). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Za naczelną zasadę w spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie w nim nadziei, niezależnie od tego, z kim się spotykamy.

 

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk - adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany  Trenerska II stopnia,  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie,  nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Iwona Jagoszewska, doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

dr Jolanta Lipińska-Lokś, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

dr Maciej Rosiński – lekarz specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym, na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz na Oddziałach Pediatrycznych o różnych profilach. W swojej codziennej pracy diagnozuje i leczy dzieci w każdym wieku z różnymi chorobami neurologicznymi, niemowlęta z zaburzeniami rozwoju, a także konsultuje starsze dzieci ze schorzeniami psychiatrycznymi na Oddziałach Psychiatrycznych. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektroencefalografii, która uprawnia do opisywania badań EEG, wykonuje również badania EMG (elektromiografia) w diagnozowaniu schorzeń nerwowo-mięśniowych. Wydaje także opinie jako biegły sądowy.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

mgr Grzegorz Krumin, wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Czym jest edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje, które uprawniają do wykonywania zawodu „pedagog specjalny – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Słuchacze otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia podyplomowe na tym kierunku to koszt 4 800 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 350 zł  dla osób nie  posiadających specjalności z pedagogiki specjalnej.

Natomiast dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej studia podyplomowe na tym kierunku to koszt 4 320 zł, z możliwością rozłożenia na piętnaście miesięcznych rat po 320 zł

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe na tym kierunku mogą podjąć absolwenci kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym – nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, którzy chcą  zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Osoby nie  posiadające specjalności z pedagogiki specjalnej będą musiały dodatkowo zrealizować blok 60 godzin uzupełniający oraz dodatkowo 60 godzin praktyk

Oferta edukacja skierowana jest również do osób, które już posiadają doświadczenie w pracy pedagogicznej a także dla tych którzy  posiadają już specjalność z pedagogiki specjalnej.

Ukończenie tych studiów gwarantuje rozwój kariery osobom zatrudnionym na takich stanowiskach jak: nauczyciel w placówce specjalnej dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, pedagog w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, pedagog specjalny oraz nauczyciel wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika pozwoli na:

 • uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych stopniach – w placówkach specjalnych, integracyjnych i masowych,
 • uzyskanie przygotowania do pracy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą/ uczniami o obniżonej normie intelektualnej warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.

Kierunek „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” przygotowuje do przeprowadzenia wstępnej diagnozy, podejmowania interwencyjnych zabiegów psychokorekcyjnych oddziałujących na odchylenia rozwojowe oraz rozwija wiedzę i umiejętności do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Słuchacze poznają najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną; zgłębią problematykę związaną z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształcą również umiejętności ułatwiające im dokonanie właściwego doboru treści, form, środków do indywidualnej pracy .

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowe), gdyż dużą wagę przykładamy do metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wśród prowadzących zajęcia są pedagodzy, psychologowie, terapeuci zajmujący się na co dzień osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Jako pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną nauczysz się wykorzystywać: interaktywne metody pracy, tolerancji dla inności, metody dramy, metody scen rodzajowych, metodyk specjalnych.

Absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej. Ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Cena studiów w roku akademickim 2023/2024

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 4 800 zł 3 raty x 1600 zł 15 rat x 350 zł
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ *( dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej) 4 320 zł 3 raty x 1440 zł 15 rat x 320 zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 395 godzin (plus 120 godzin praktyk)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Kompetencje nauczyciela ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (21  godz.)
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej (18  godz.)
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (15  godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej (33 godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym (33 godz.)
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (33 godz.)
 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w systemach edukacji i wsparcia społecznego (24  godz.)
 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Praca rewalidacyjno-wychowawcza z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną (33 godz.)
 • Prawne aspekty pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną (18 godz.)
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną  (30 godz.)
 • Rozwój osoby z niepełnosprawnością intelektualną (24 godz.)
 • Wczesne wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (30 godz.)
 • Współpraca ze środowiskiem i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy (18 godz.)

 

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

 

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: dr Agnieszka Jędrzejowska

dr Agnieszka Jędrzejowska, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk społecznych, adiunkt, pedagog specjalny. Obszar zainteresowań badawczych: diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie  w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Jest terapeutą w Fundacji Sensoria. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchowa Pedagogia Miłości A. Brühlemeira oraz Niedyrektywna Terapia Zabawowa  H. Olechnowicz). Współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM. Uczestniczyła we wdrożeniu Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z ZD do grup przedszkolnych, potem szkolnych (innowacja  w edukacji na skalę kraju). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Za naczelną zasadę w spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie w nim nadziei, niezależnie od tego, z kim się spotykamy.

 

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk - adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany  Trenerska II stopnia,  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie,  nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Iwona Jagoszewska, doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

dr Jolanta Lipińska-Lokś, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

dr Maciej Rosiński – lekarz specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym, na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz na Oddziałach Pediatrycznych o różnych profilach. W swojej codziennej pracy diagnozuje i leczy dzieci w każdym wieku z różnymi chorobami neurologicznymi, niemowlęta z zaburzeniami rozwoju, a także konsultuje starsze dzieci ze schorzeniami psychiatrycznymi na Oddziałach Psychiatrycznych. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektroencefalografii, która uprawnia do opisywania badań EEG, wykonuje również badania EMG (elektromiografia) w diagnozowaniu schorzeń nerwowo-mięśniowych. Wydaje także opinie jako biegły sądowy.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

mgr Grzegorz Krumin, wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..