Przygotowanie pedagogiczne

STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (studia online)

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne realizowanym będą na platformie MS Teams (w czasie rzeczywistym).

Czym są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne?

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne zostały opracowane zgodnie ze standardami w sprawie kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela Dz. U. z dnia 25 lipca 2019. p. 1450 z późn. zm.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne trwają 3 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Kształcenie na tym kierunku obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz  przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Studia te natomiast nie obejmują przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć.

Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają wymagane od nauczycieli kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach, placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Studia pedagogiczne zapewniają przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne  dają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć oraz wyposażają w wiedzę (teoretyczną i praktyczną) z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, niezbędną do kompleksowej realizacji zadań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Dzięki tym studiom absolwenci nauczą się jak prowadzić zajęcia wychowawcze i przedmiotowe (niezbędne zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej). Po ukończeniu tego kierunku każdy przyszły nauczyciel zostanie przygotowany do korzystania z różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Koszt studiów to 320 złotych miesięcznie (15 rat) lub 4 200 zł (opłata jednorazowa).

Dla kogo są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne?

Zapraszamy osoby zainteresowane uzupełnieniem kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne.

Studia te przeznaczone są dla  absolwentów studiów I lub II stopnia , dla studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lecz nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Oferta skierowana jest również do osób zainteresowanych podjęciem roli zawodowej nauczyciela. Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich dążących do poszerzenia kompetencji pedagogicznych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Co więcej, rozpoczęcie studiów umożliwia:

 • pozyskanie i wykorzystanie nowatorskich sposobów pracy pedagogicznej,
 • praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej, metodycznej umożliwiającej skuteczną pracę,
 • możliwość założenia własnej firmy edukacyjnej, przedszkola,
 • wzbogacenie kompetencji osobistych,
 • tworzenie i ewaluacja autorskich projektów kształcenia, wychowania.

Praktyczny charakter studiów

Studia obejmują 160 godzin praktyk zawodowych, które dają możliwość zweryfikowania teorii w praktyce. Podczas zajęć nasi słuchacze zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia. Poznają metody prowadzenia zajęć umożliwiające opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz odbędą praktykę pedagogiczną.

STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (studia online)

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne realizowanym będą na platformie MS Teams (w czasie rzeczywistym).

Czym są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne?

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne zostały opracowane zgodnie ze standardami w sprawie kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela Dz. U. z dnia 25 lipca 2019. p. 1450 z późn. zm.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne trwają 3 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Kształcenie na tym kierunku obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz  przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Studia te natomiast nie obejmują przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć.

Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają wymagane od nauczycieli kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach, placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Studia pedagogiczne zapewniają przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

Podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne  dają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć oraz wyposażają w wiedzę (teoretyczną i praktyczną) z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, niezbędną do kompleksowej realizacji zadań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Dzięki tym studiom absolwenci nauczą się jak prowadzić zajęcia wychowawcze i przedmiotowe (niezbędne zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej). Po ukończeniu tego kierunku każdy przyszły nauczyciel zostanie przygotowany do korzystania z różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Koszt studiów to 320 złotych miesięcznie (15 rat) lub 4 200 zł (opłata jednorazowa).

Dla kogo są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne?

Zapraszamy osoby zainteresowane uzupełnieniem kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne.

Studia te przeznaczone są dla  absolwentów studiów I lub II stopnia , dla studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lecz nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Oferta skierowana jest również do osób zainteresowanych podjęciem roli zawodowej nauczyciela. Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich dążących do poszerzenia kompetencji pedagogicznych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Co więcej, rozpoczęcie studiów umożliwia:

 • pozyskanie i wykorzystanie nowatorskich sposobów pracy pedagogicznej,
 • praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej, metodycznej umożliwiającej skuteczną pracę,
 • możliwość założenia własnej firmy edukacyjnej, przedszkola,
 • wzbogacenie kompetencji osobistych,
 • tworzenie i ewaluacja autorskich projektów kształcenia, wychowania.

Praktyczny charakter studiów

Studia obejmują 160 godzin praktyk zawodowych, które dają możliwość zweryfikowania teorii w praktyce. Podczas zajęć nasi słuchacze zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia. Poznają metody prowadzenia zajęć umożliwiające opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz odbędą praktykę pedagogiczną.

Cena studiów w roku akademickim 2023/24

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
Przygotowanie pedagogiczne 4 200 zł 3 raty x 1400 zł 15 rat x 320 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja dla studentów pedagogiki

Osoby, które ukończą w semestrze letnim 2023/24 studia I stopnia na kierunku Pedagogika i zapiszą się na studia II stopnia mogą zdobyć Przygotowanie Pedagogiczne za jedyne 500 zł. Jest to jednorazowa opłata za cały okres studiów podyplomowych, realizowanych w WSZ Edukacja. Jedynym warunkiem jest nauka na I, a następnie II stopniu Pedagogiki w naszej Uczelni.

2. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

3. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

4. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 540 (w tym 150 godzin praktyk)

 • Podstawy pedagogiki ogólnej

 • Procesy emocjonalne, motywacyjne i poznawcze 
 • Psychologia osobowości i rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna, wychowawcza i rodziny
 • Podstawy psychopatologii – zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Komunikacja społeczna
 • Profilaktyka w szkole
 • Teorie nauczania i wychowania
 • Programy kształcenia i wychowania
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Metody, zasady i formy pracy. Formy aktywności dzieci i młodzieży
 • Projektowanie działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
 • Diagnoza i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Pedagogika społeczna. Funkcjonowanie placówki oświatowej w środowisku
 • Emisja głosu
 • Podstawy prawa oświatowego. Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 • Metodyka edukacji – blok przedmiotów humanistycznych
 • Metodyka edukacji – blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Metodyka edukacji – technika i technologie informacyjne
 • Metodyka edukacji artystycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego
 • Konsultacje przed egzaminem

Wykładowcy

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk - adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany  Trenerska II stopnia,  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie,  nr rekomendacji 264Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..