Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Danuta Buczek

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Danuta Buczek- psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

mgr Grzegorz Krumin
wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Iwona Jagoszewska
doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

STUDIA PODYPLOMOWE: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

wspomaganie rozwoju dzieci Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci?

Studia podyplomowe mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podobnie, jak cała pedagogika specjalna, tak i ten kierunek nastawiony jest na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent zdobywa kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka, tak by przygotować je do podjęcia nauki w szkole.

Studia podyplomowe obejmujące zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 300 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zajęcia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich zainteresowanych poszerzeniem kwalifikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, takie jak:

 • pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
 • psychologowie;
 • logopedzi;
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – jak na przykład fizjoterapeuta, rehabilitant, specjalista EEG-biofeedback, muzykoterapeuta.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Przede wszystkim absolwenci otrzymają kwalifikacje zawodowe zgodne ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika specjalna, które wymagane są od nauczycieli w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych oddziałach, oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Inne korzyści dla słuchaczy koncentrują się wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych obejmujących wspomaganie dziecka oraz umiejętności pozwalające skutecznie podejmować szczegółowe zadania w zakresie różnorodnych form pomocy dziecku niepełnosprawnemu.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to interdyscyplinarne studia podyplomowe, które przygotowują do podjęcia zintegrowanych, kompleksowych, ciągłych oddziaływań wobec dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Celem studiów jest przygotowanie do realizacji zadań zespołu wczesnego wspomagania bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Efektywne zasady prowadzenia zajęć, innowacyjne metody, kadra z praktycznym dorobkiem i sprawdzonym warsztatem pracy oraz aktywna postawa słuchacza umożliwiają nabycie kompetencji niezbędne do opracowania wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka oraz wprowadzania kompleksowych, skoordynowanych, ciągłych oddziaływań, z uwzględnieniem współpracy rodziców dziecka niepełnosprawnego i zespołu terapeutów.

Cena studiów w roku akademickim 2016/2017

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI 3 900 zł 3 raty x 1400 zł 15 rat x 300 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 360 (w tym 60 godz. praktyk)

 • Wczesny rozwój somatyczny i psychomotoryczny (15 godz.)
 • Zaburzenia rozwoju dziecka (21 godz.)
 • Pedagogika specjalna (12 godz.)
 • Konstruowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania (12 godz.)
 • Wsparcie rodziny dziecka niepełnosprawnego (18 godz.)
 • Diagnoza, wspomaganie rozwoju i terapia dziecka przewlekle chorego, zagrożonego niepełnosprawnością (12 godz.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (27 godz.)
 • Wczesne wspomaganie dziecka z, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (27 godz.)
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (27 godz.)
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (27 godz.)
 • Seminarium (9 godz.)
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością słuchową (27 godz.)
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową (27 godz.)
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi (12 godz.)
 • Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną (15 godz.)
 • Organizacja wczesnego wspomagania (12 godz.)

* Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Danuta Buczek

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Danuta Buczek- psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

mgr Grzegorz Krumin
wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Iwona Jagoszewska
doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..