Zarządzanie oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatąCzym jest Zarządzanie oświatą?

Te studia podyplomowe mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Ukończenie kierunku Zarządzanie oświatą łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, które obejmuje również coaching, we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 3000 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 340 zł każda.

Dla kogo jest Zarządzanie oświatą? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, które interesuje oświata i zajmują się jej problematyką. Te studia podyplomowe mogą być atrakcyjne dla osób, które już pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz innych przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zarządzanie oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek z dnia 27 października 2009 r. ze zmianą z dnia 8 listopada 2011r. Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436

Po dwóch semestrach absolwenci zakończą studia podyplomowe z:

 • kwalifikacjami do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie;
 • rozwiniętymi kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą;
 • znajomością nowoczesnych trendów w zarządzaniu;
 • znajomością narzędzi i metod pracy, jakie daje coaching.

Czy studia mają wymiar praktyczny?

Ponad połowa zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów przygotowujących do sprawowania funkcji kierowniczych w szkole. Absolwenci zdubędą praktyczne umiejętności planowania pracy własnej oraz zespołu nauczycieli.

Nauczą się tworzenia dokumentów (zarządzania, decyzje administracyjne), związanych z prawem wewnątrzszkolnym. Każdy będzie miał możliwość przećwiczenia trudnych sytuacji w kontaktach z ludźmi – nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Do pracy przyda się również doświadczenie w zakresie coachingu.

Absolwent będzie posiadać wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce szkolnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie umiał wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Dodatkowe wymagania:

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której ma być dyrektorem.

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatąCzym jest Zarządzanie oświatą?

Te studia podyplomowe mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Ukończenie kierunku Zarządzanie oświatą łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, które obejmuje również coaching, we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 3000 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 340 zł każda.

Dla kogo jest Zarządzanie oświatą? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, które interesuje oświata i zajmują się jej problematyką. Te studia podyplomowe mogą być atrakcyjne dla osób, które już pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz innych przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zarządzanie oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek z dnia 27 października 2009 r. ze zmianą z dnia 8 listopada 2011r. Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436

Po dwóch semestrach absolwenci zakończą studia podyplomowe z:

 • kwalifikacjami do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie;
 • rozwiniętymi kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą;
 • znajomością nowoczesnych trendów w zarządzaniu;
 • znajomością narzędzi i metod pracy, jakie daje coaching.

Czy studia mają wymiar praktyczny?

Ponad połowa zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów przygotowujących do sprawowania funkcji kierowniczych w szkole. Absolwenci zdubędą praktyczne umiejętności planowania pracy własnej oraz zespołu nauczycieli.

Nauczą się tworzenia dokumentów (zarządzania, decyzje administracyjne), związanych z prawem wewnątrzszkolnym. Każdy będzie miał możliwość przećwiczenia trudnych sytuacji w kontaktach z ludźmi – nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Do pracy przyda się również doświadczenie w zakresie coachingu.

Absolwent będzie posiadać wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce szkolnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie umiał wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Dodatkowe wymagania:

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której ma być dyrektorem.

Cena studiów w roku akademickim 2020/2021

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3000 zł 2 raty x 1600 zł 10 rat x 340 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Zarządzanie oświatą 

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 270 (w tym 60 godz. praktyki kierowniczej)

Program studiów obejmuje następujące moduły:

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania (15 godz.) wykłady aktywne

W ramach tego modułu słuchacze poznają zagadnienia dotyczące rozwoju teorii organizacji i zarządzania, podstaw sprawnego działania w tym zarządzania kryzysowego w szkole, kultury organizacji oraz jej rozwoju. Zastanowią się nad różnicą miedzy biurokracją a biurokratyzmem. Zostaną wprowadzenie w zagadnienia związane z coachingiem, poznają narzędzia pracy coachingowej.

 • Prawo w oświacie 33 godz., w tym (24 godz.) wykłady, (9 godz.) ćwiczenia

Uczestnicy studiów zapoznają się z przepisami ustaw: Karta nauczyciela,  o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Kodeks pracy oraz niektórych okołoświatowych. Poznają przepisy wykonawcze do nich. Nauczą się stosować prawo w sytuacjach szkolnych. Poznają zasady tworzenia  prawa wewnątrzszkolnego,  w tym nowelizacji statutu szkoły.

 • Psychologia i coaching w zarządzaniu szkołą, placówką oświatową 18 godz.), w tym (9 godz.) wykłady, (9 godz.) ćwiczenia

Uczestnicy studiów poznają znaczenie komunikacji w budowaniu właściwych relacji między ludźmi, zrozumieją, że konflikt może przyczynić się do zmiany wizerunku organizacji, wzmocnić ją, osłabić lub doprowadzić do zmiany. Słuchacze poznają zasady prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Omówią zasady motywowania pracowników. Stres, wypalenie zawodowe – jak pokonywać te stany. Istotnym elementem tego modułu jest ćwiczenie ze słuchaczami studiów pracy z trudnym pracownikiem.

 • Kierowanie zmianą (27 godz.), w tym (12 godz.) wykłady (15 godz.) ćwiczenia

Uczestnicy studiów zapoznają się z pojęciem zmiany i innowacji, zachowaniem ludzie w sytuacji zmiany, warunkami powodzenia we wprowadzaniu zmiany oraz strategie wprowadzania zmiany. Poznają zasady tworzenia planów rozwoju szkoły, placówki. Zapoznają się z zarządzaniem przez cele oraz planowaniem realizacji celów. Przeprowadzą ćwiczenie praktyczne z zakresu wyznaczania i realizacji celów.

 • Zarządzanie jakością i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej (39 godz.), w tym (15 godz.) h wykłady, (24 godz.) ćwiczenia

Uczestnicy studiów zapoznają się z pojęciem prowadzenia nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, placówki, ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej. Poznają definicję jakości, różne systemy jakości w tymTQM. Określą koncepcje rozwoju szkoły poprzez wyznaczania priorytetów. Zapoznają się z wymaganiami państwa wobec szkół, placówek. Określą działania szkoły, które mogą spełniać wymagania państwa. Przedyskutują znaczenie etycznego działania dyrektora.

 • Kierowanie i administrowanie placówka oświatową (27 godz.), w tym (18 godz.) wykłady, (9 godz.) ćwiczenia

Uczestnicy studiów zapoznają się z obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością dyrektora szkoły, placówki jako kierownika zakładu pracy.  Poznają czynności kierownicze  w tym: zasady tworzenia budżetu, rodzaje decyzji kierowniczych. Poznają style i strategie kierowania, prowadzenia polityki kadrowej, remontów i inwestycji. Zapoznają się z zasadami prowadzenia kontroli zarządczej oraz prowadzeniem polityki finansowej oraz przetargów w szkole. Poznają zasady ubiegania się o fundusze europejskie.

 • Organizacja procesu pedagogicznego szkoły, placówki w warunkach reformy systemu (33 godz.), w tym (9 godz.) wykładów, 24 (godz.) ćwiczeń

Uczestnicy studiów poznają zakres odpowiedzialności prawnej nauczycieli, zasady organizacji i dokumentowania pracy rady pedagogicznej – regulamin, uchwały. Dowiedzą się czym jest program placówki. Jak należy organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów. Czym jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i  jak należy je organizować. Zastanowią się jak można  wykorzystać narzędzia z coachingu w pracy z zespołem nauczycieli lub indywidualnym nauczycielem. Poznają charakterystyczne postawy rodziców wobec szkoły i omówią zasady postępowania, prowadzenia rozmowy z tymi typami rodziców. Poznają zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

 • Informatyka w zarządzaniu oświatą (9 godz.) ćwiczenia
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.).

* Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Maria Węglowska – Wojt

mgr Dorota Wójcik-Hetman –  absolwentka wydziału nauk historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu  we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi w Wyższej Szkole Bankowej, studia dla Liderów Oświaty w Colegium Civitas w Warszawie, a także podyplomowe studia menadżera placówek kształcenia ustawicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim letnim stażem pracy pedagogicznej.  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu. Pedagog, edukator,  autor i współautor wielu programów edukacyjnych z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej, jak również programów szkoleniowych  dla nauczycieli.

mgr Małgorzata Czerwiec – pedagog, oligofrenopedagog, lider zmian MEN w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła. studia doktoranckie trzeciego stopnia na wydziale nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz liczne formy kwalifikacyjne i doskonalące min. nadające uprawnienia do pracy z dorosłymi. Wieloletnie doświadczenie kierownicze; aktualnie dyrektor – codzienny praktyk. Uczestniczyła w realizacji projektów np. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizator, kierownik i wykładowca kursów kwalifikacyjnych min. organizacja i zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika.

mgr Magdalena Małyga – kierownik biblioteki pedagogicznej, nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych w technikum. Koordynator Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy oraz Sieci współpracy i samokształcenia – praca z nowoczesnymi technologiami TIK w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.
Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność: biblioteki szkolne i pedagogiczne (1996-2001). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Nauczyciel informatyki (UWr., 2007) oraz Szkolny doradca zawodowy (UWr., 2006). Ukończone kursy kwalifikacyjne m.in. dla oświatowej kadry kierowniczej – Organizacja i zarządzanie oświatą (2015) oraz Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych (2014).
Uczestniczyła w projektach m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, Dolnośląska eSzkoła, Zawodowy Dolny Śląsk.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Zarządzanie oświatą
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..