Katedra PedagogikiPracownicy Katedry


dr Krystyna Ostapiuk – kierownik Katedry Pedagogiki
Absolwentka Uniwersytet Opolskiego w Opolu kierunek pedagogika i psychologia. Terapeuta, superwizor, socjoterapeutka, licencjonowany trener II stopnia na liście PTP w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji i opracowań z komunikacji, interwencji kryzysowej, pomocy socjalnej i socjoterapii wydanych w Polsce, Cambridge Scholar ‘s Publishing i Lambert Akademic Publishing. Wykonawca wielu projektów unijnych z komunikacji, mediacji, negocjacji, pracy z rodziną i pracy socjalnej.


Prof. dr hab. Józef Szocki
Odbył wyższe studia polonistyczne ze specjalizacją pedagogiczną w Uniwersytecie Wrocławskim. W tej uczelni zdobył stopień doktora. Był dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (obecnie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej) im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Kierował Katedrą Bibliotek Szkolnych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (IKNiBO), przekształconym następnie w Oddział Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Dr habilitowany i profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Był dyrektorem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w tej uczelni. Współtworzył studia prasoznawcze w WSZ „E’. W katedrze pedagogiki wykłada przedmioty: pedagogika opiekuńcza, andragogika, gerontologia. Jest przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Gospodarka, Rynek, Edukacja”. Dorobek publikacyjny to 411 prac naukowych, w tym 25 książek.


Dr Piotr Jarco
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (socjologia – specjalność: praca socjalna) i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność: polityka społeczna). Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z takich dziedzin jak socjologia, pedagogika pracy, zasoby ludzkie i metodologia badań społecznych. Wykonawca wielu projektów w obszarze społecznym. W strukturze uczelni zajmuje się problematyką jakości kształcenia oraz badaniami losów zawodowych absolwentów.


Dr Anna Pałęga
Absolwentka The City University of New York – The Graduate Center (psychologia – specjalność: psychologia środowiskowa). Autorka kilku publikacji z zakresu estetyki środowiska i życia codziennego, postaw i przekonań dotyczących zdrowia i choroby oraz współredaktorka monografii naukowej „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki.” Członek Zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia.


Dr Dorota Sobczyk-Dymecka
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. W tej samej uczelni ukończyła również studia licencjackie na specjalności: kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na specjalności: pedagogika ogólna. Autorka publikacji głównie z zakresu komunikacji i nowoczesnych mediów, pedagogiki mediów oraz terapii pedagogicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W strukturze uczelni zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą dydaktyką, pedeutologią oraz biomedycznymi podstawami wychowania.


Dr Krzysztof Dziedzic
Absolwent studiów magisterskich ze specjalnością nauczycielską i doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Poznańskim im. A. Mickiewicza o kierunku pedagogika specjalna/penitencjarystyka, studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w zakresie Edukacji Obronnej i Zarządzania Kryzysowego oraz studia podyplomowe w WSZiP w zakresie prawa i administracji. Ponadto ukończył kurs języka migowego dla nauczycieli w Polskim Związku Głuchoniemych we Wrocławiu, kurs mediatorów pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstw w Centrum Negocjacji w Warszawie, szkolenie trenerskie organizowane i prowadzone przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, szkolenia specjalistyczne podnoszące kompetencje dydaktyczne Kadry Akademickiej. Ukończył warsztaty metodyczne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów dot. uzależnień od narkotyków i substancji zastępczych. Swoje bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne przekazuje studentom nie tylko w formie zajęć teoretycznych, ale również w postaci wycieczek, warsztatów i praktyk na terenie placówek resocjalizacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Autor ponad 40-tu publikacji w zakresie kryminologii, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego. Nagradzany przez Ministra Sprawiedliwości. Zainteresowania: resocjalizacja, kryminologia, prawo i bezpieczeństwo publiczne. Hobby: paralotniarstwo, modelarstwo, historia.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych w czasie zajęć w ramach przedmiotu: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”: