Katedra Zarządzania

O Katedrze

Katedra Zarządzania prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną w ramach Wydziału Zarządzania.

W Katedrze zatrudnionych jest czternaście osób, w tym: dwóch profesorów zwyczajnych, jeden profesor nadzwyczajny, dwoje doktorów habilitowanych oraz dziewięciu adiunktów z tytułem doktora.

Główne kierunki badań naukowych realizowanych w Katedrze Zarządzania dotyczą:
• współczesnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami,
• uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości,
• zarządzania innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw w warunkach globalizacji,
• specyfiki zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
• współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego i instytucjonalnego,
• narodowych i regionalnych strategii innowacji,
• zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami.

Katedra prowadzi badania naukowe zespołowe i indywidualne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych. W tym zakresie pracownicy Katedry współpracują z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Wyniki badań publikowane są w periodykach naukowych i zawodowych oraz monografiach. Pracownicy Katedry biorą czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych. Katedra prowadzi także studia podyplomowe i organizuje seminaria naukowe.