Polityka jakości kształcenia Uczelni

STRATEGIA ROZWOJU

WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA „EDUKACJA”
WE WROCŁAWIU

Pięcioletnia Strategia rozwoju Uczelni uwzględniająca zasadę ciągłości planowania.

Misja, wizja, kierunki oraz cele strategiczne rozwoju Wyższej Szkoły Zarzadzania „Edukacja” we Wrocławiu są punktami wyjścia do budowy, realizacji i modernizacji programów operacyjnych, systemu zarządzania, monitoringu i aktualizacji Strategii na poziomie kierunków studiów prowadzonych w Uczelni. Stanowią również składową polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.