Czwarty kierunek rozwoju

4. Optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Uczelnią

CELE STRATEGICZNE

  1. Utworzenie uczelnianego systemu badań naukowych (informowanie, finansowanie, stymulowanie, komercjalizacja, promocja, społeczne komunikowanie, ochrona własności intelektualnej).
  2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez różne formy szkoleń, kursów ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji  dydaktycznych, a w tym zdolności komunikowania się w języku obcym (angielskim).
  3. Doskonalenie funkcjonowania struktur administracji i jednostek obsługujących procesy dydaktyczne i badawcze poprzez cykliczne szkolenia, audyty i kontrole.
  4. Ciągłe usprawnianie pracy dziekanatów i jednostek administracyjnych, w tym poprzez ich informatyzację (E-dziekanat, system E-sylabus itp.)
  5. Doskonalenie zarządzania studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia ustawicznego oraz poszerzanie oferty
  6. Ciągłe unowocześnianie sieci informatycznej oraz zwiększanie jej bezpieczeństwa pod kątem potrzeb związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem struktur administracyjno-zarządzających.
  7. Rozbudowa i modernizacja bazy materialnej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych, działalności edukacyjnej i zarządzania Uczelnią.
  8. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w zarządzaniu Uczelnią opartych na uniwersalnych wartościach.