Drugi kierunek rozwoju

2. Permanentne podnoszenie jakości uczenia.

CELE STRATEGICZNE

  1. Stworzenia oferty edukacyjnej w języku angielskim na co najmniej dwóch poziomach kształcenia i jednym kierunku studiów (Zarządzanie).
  2. Utrzymanie i rozwój mobilności studentów w ramach międzynarodowych programów wymiany i umów dwustronnych (program Erasmus i inne).
  3. Modernizacja planów i programów studiów na podstawie stale diagnozowanych i aktualizowanych opisów efektów uczenia się i kwalifikacji absolwentów.
  4. Zapewnianie indywidualnych warunków rozwoju studentom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osobom szczególnie uzdolnionym.
  5. Tworzenie i rozwój niestandardowych form edukacji uwzgledniających zdiagnozowane potrzeby i dostrzegane tendencje w otoczeniu społeczno-gospodarczym (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, e-learning, Szkoły i Warsztaty Letnie, kształcenie osób z niepełnosprawnością i inne).
  6. Stworzenie „kultury jakości” systemu kształcenia i wychowania poprzez stałe diagnozowanie, analizowanie i ocenianie efektów edukacyjnych (hospitacje, badanie opinii studentów i absolwentów, współpraca z pracodawcami itp.)., wyrażającej się w działaniu wszystkich jej podmiotów.
  7. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w działaniach edukacyjnych i naukowych opartych na uniwersalnych wartościach uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju.