Drugi kierunek rozwoju

2. Permanentne podnoszenie jakości kształcenia i wychowania studentów.

CELE STRATEGICZNE

  1. Stworzenia oferty edukacyjnej w języku angielskim i czeskim na co najmniej dwóch poziomach kształcenia i jednym kierunku studiów (Zarządzanie). .
  2. Utrzymanie i rozwój mobilności studentów w ramach międzynarodowych programów wymiany i umów dwustronnych (program Erasmus i inne).
  3. Modernizacja planów i programów studiów na podstawie stale diagnozowanych i aktualizowanych opisów efektów kształcenia i kwalifikacji absolwentów.
  4. Zapewnianie indywidualnych warunków rozwoju studentom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osobom szczególnie uzdolnionym.
  5. Tworzenie i rozwój niestandardowych form edukacji uwzgledniających zdiagnozowane potrzeby i dostrzegane tendencje w otoczeniu społeczno-gospodarczym (studia podyplomowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, e-lerning, Szkoły i Warsztaty Letnie, kształcenie osób z niepełnosprawnością i inne).
  6. Stworzenie „kultury jakości” systemu kształcenia i wychowania poprzez stałe diagnozowanie, analizowanie i ocenianie efektów edukacyjnych (hospitacje,  badanie opinii studentów i absolwentów, współpraca z pracodawcami itp.)., wyrażającej się w działaniu wszystkich jej podmiotów.
  7. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w działaniach edukacyjnych i naukowych opartych na uniwersalnych wartościach uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju.