Pierwszy kierunek rozwoju

1. Rozwój i budowanie pozycji uczelni.

 CELE STRATEGICZNE

  1. Ciągłe tworzenie mechanizmów umożliwiających współpracę pomiędzy Uczelnią a otoczeniem gospodarczym i społecznym, ukierunkowaną na wdrażanie i wykorzystywanie efektów badań naukowych oraz zwiększenie aktywności praktycznej i eksperckiej nauczycieli akademickich.
  2. Rozwijanie wszystkich prowadzonych kierunków studiów poprzez proponowanie nowych specjalności oczekiwanych przez lokalne i europejskie rynki pracy.
  3. Pozyskanie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych charakteryzujących się wysokim dorobkiem praktycznym i dydaktycznym.
  4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z uczelniami w kraju i za granicą w celu udziału w krajowych i europejskich programach i projektach (program Erasmus i inne).
  5. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych w dydaktyce i nauce.