Pedagogika

Pedagogika

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach.

W ramach kierunku możesz wybrać spośród pięciu specjalności:

 • Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej (nienauczycielska)
 • Profilaktyka uzależnień z elementami resocjalizacji (nienauczycielska)
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny (nienauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej (nienauczycielska)
 • Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji (nienauczycielska)

Pełnienie funkcji nauczyciela szkolnego we wszystkich typach szkół oraz pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych będzie możliwe pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich na studiach podyplomowych (kierunek przygotowanie pedagogiczne).

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

4

specjalizacje

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach.

W ramach kierunku możesz wybrać spośród pięciu specjalności:

 • Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej (nienauczycielska)
 • Profilaktyka uzależnień z elementami resocjalizacji (nienauczycielska)
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny (nienauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej (nienauczycielska)
 • Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji (nienauczycielska)

Pełnienie funkcji nauczyciela szkolnego we wszystkich typach szkół oraz pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych będzie możliwe pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich na studiach podyplomowych (kierunek przygotowanie pedagogiczne).

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

4

specjalizacje

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Płatne za rok akademicki z góry do 10 X (po uwzględnieniu zniżki za opłatę roczną) Płatne w dwóch ratach za semestr z góry (po uwzględnieniu zniżki za opłatę semestralną) do 10 X – 1 rata i do 10 IV – 2 rata Płatne w 12 równych ratach od X do IX roku następnego (do 10-go dnia każdego miesiąca) Trzeci rok studiów I stopnia płatne w 9 równych ratach od X do VI roku następnego (do 10-go dnia każdego miesiąca)
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1 x 5064 zł 2 x 2584 zł 12 x 435 zł 9 x 580 zł

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Promocja „Polecenie jest w cenie”

Dzięki promocji można zyskać miesiąc nauki bez żadnych opłat. Wystarczy polecić studiowanie jednego z naszych kierunków studiów I i II stopnia. Za każdą zrekrutowaną osobę naliczamy miesiąc bezpłatnego czesnego. Nie ma limitu poleconych osób.

Program zniżkowy „W Grupie taniej”

W ramach Grupy Edukacja, do której należy nasza uczelnia został wprowadzony program zniżkowy „W Grupie taniej” obejmujący 3 rodzaje zniżek dla naszych klientów. Szczegóły są dostępne na stronie: https://grupaedukacja.com/program-znizkowy-w-grupie-taniej/

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmioty podstawowe

 • Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Podstawy socjoterapii
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
 • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 1 – Antropomotoryka
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 2 – Fizjologia człowieka
 • Psychologia rozwojowa człowieka 1 – dzieciństwo i młodość
 • Psychologia rozwojowa człowieka 2 – dorosłość i starość
 • Współczesne koncepcje edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika społeczna
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Historia wychowania
 • Edukacja międzykulturowa
 • Kształtowanie kompetencji zawodowych
 • Zagrożenia terroryzmem – problemy polityczne i społeczne
 • Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • PraktykaSpecjalność: Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Opieka społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Systemy resocjalizacyjne w Europie i na świecie
 • Socjoterapia w procesie resocjalizacji
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej

Warsztaty dla specjalności Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej:

 • Programy profilaktyczne w resocjalizacji
 • Warsztat pracy wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej
 • Trening zastępowania agresjiSpecjalność: Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

 • Podstawy wiedzy o uzależnieniach
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Metodyka profilaktyki uzależnień
 • Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem
 • Zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 • Patologie społeczne
 • Pomoc społeczna i postpenitencjarna
 • Mediacje
 • Trening umiejętności społecznych
 • Współpraca instytucjonalna w resocjalizacji i profilaktyce
 • Podstawy socjoterapii

Warsztaty dla specjalności Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień:

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja społecznaSpecjalność: Edukacja dorosłych i marketing społeczny

 • Andragogika
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Podstawy prawne edukacji dorosłych
 • Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
 • Podstawy zarządzania wiedzą
 • Poradnictwo andragogiczne
 • Marketing społeczny i reklama
 • Techniki wizualne w edukacji dorosłych
 • Mediacje i negocjacje

Warsztaty dla specjalności Edukacja dorosłych i marketing społeczny

 • Animacja społeczna
 • Trening kreatywności
 • Autoprezentacja na rynku pracy
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej i zachowania organizacyjne
 • Badania marketingoweSpecjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Socjoterapia z superwizją
 • Rozwój i kształcenie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Terapia uzależnień
 • Narzędzia diagnostyczne w terapii pedagogicznej
 • Podstawy logopedii – diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Warsztaty dla specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

 • Trening zastępowania agresji lub Komunikacja interpersonalna
 • Trening pamięci
 • Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznymSpecjalność: Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji

 • Wprowadzenie do psychologii stresu i psychobiologii zdrowi
 • Podstawy psychologii rozwojowej dziecka oraz wzorce rodziny jako systemu
 • Psychologia prenatalna i trauma okresu prenatalnego
 • Fizjologia emocji a psychosomatyka oraz praca z emocjami i przekonaniami
 • Emocjonalne i biologiczne znaczenie chorób i zachowań oraz prawa natury
 • Diagnoza i konsultacja psychosomatyczna

Warsztaty dla specjalności Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji

 • Uważność i coaching zdrowia
 • Podstawy terapii systemowej, psychogenealogii i praca z genogramem
 • Metody i narzędzia w psychoedukacji i terapii

Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej

Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej – obejmuje dziedziny studiów teoretycznych i działalności praktycznej. Obok treści programowych zawartych w standardach kształcenia, program studiów zawiera zagadnienia związane ze specjalnością, a przede wszystkim uwzględnia wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego.
Studia o specjalności Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej pozwolą na nabycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju. Ponadto pozwolą na nabycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań związanych z resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, osób dorosłych, wybranych grup społecznych, a także do uczestnictwa w systemowych inicjatywach interwencji i profilaktyki społecznej. Absolwent kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z socjoterapią zostanie więc profesjonalnie przygotowany do pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień to specjalność odpowiadająca zapotrzebowaniom na obecnym rynku pracy. Absolwent studiów zdobędzie konkretne umiejętności pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej w środowisku zagrożonym demoralizacją, niedostosowaniem a w konsekwencji wykluczeniem społecznym. Pozna teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu uzależnień, ich przyczyn i skutków. Będzie mógł zdiagnozować oraz zaprogramować działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych uzależnieniem.

Edukacja dorosłych i marketing społeczny

Studia na specjalności EDiMS pozwolą zapoznać się z podstawowymi prawidłowościami rozwojowymi ludzi dorosłych, oraz umożliwią diagnozowanie ich potrzeb. Połączą podstawowe teorie zarządzania i wybrane techniki marketingu społecznego z mechanizmami funkcjonowania małych grup społecznych. Uświadomią potrzebę całożyciowego uczenia się z uwzględnieniem wielu kontekstów edukacyjnych. Dostarczą różnorodne treści kształcenia z wielu przedmiotów niezbędnych do samodzielnej analizy i projektowania procesów edukacyjnych dorosłych.

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

Specjalność dostarczy Ci profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia związane z pojęciami wychowania. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych. Pracę znajdziesz m.in. w jednostkach oświatowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie).

Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji

Studia łączą akademicką wiedzę z pedagogiki, psychologii z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. Studia angażują słuchacza, uczą uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia. Nowy kierunek pokazuje w obszarze psychosomatyki, wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób. Absolwent otrzymuje wiedzę na temat relacji między psychiką a ciałem oraz zyskuje świadomość na temat wpływu myśli i emocji na stan zdrowia dziecka. Poznaje czym jest praca z ograniczającymi przekonaniami, jak wygląda oddziaływanie pedagogiczne w edukacji psychosomatycznej na system rodziny, jako podstawową komórkę społeczną w celu edukacji ochrony zdrowia dziecka jako wartości nadrzędnej. Absolwent jest przygotowany do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz do psychoedukacji zdrowia w obszarze pedagogiki.

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Pedagogika
Studia I stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.