Pedagogika

Pedagogika

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Ważna informacja: Informujemy, że zgodnie z § 39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2019 poz. 1498) uczelnia, która w dniu 1 października 2018r. prowadziła studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciel przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej może prowadzić te studia, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie Pedagogiki przygotowującym do wykonania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022r.

W związku z powyższym Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu posiada ministerialne uprawnienia do prowadzenia kierunku Pedagogika II stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.


Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród siedmiu specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną, rytmiką i plastyką
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

10

specjalności

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Ważna informacja: Informujemy, że zgodnie z § 39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2019 poz. 1498) uczelnia, która w dniu 1 października 2018r. prowadziła studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciel przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej może prowadzić te studia, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie Pedagogiki przygotowującym do wykonania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022r.

W związku z powyższym Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu posiada ministerialne uprawnienia do prowadzenia kierunku Pedagogika II stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.


Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród siedmiu specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną, rytmiką i plastyką
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego,firmy szkoleniowe.

10

specjalności

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

13

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Płatne za rok akademicki z góry do 10 X (po uwzględnieniu zniżki za opłatę roczną) Płatne w dwóch ratach za semestr z góry (po uwzględnieniu zniżki za opłatę semestralną) do 10 X – 1 rata i do 10 IV – 2 rata Płatne w 12 równych ratach od X do IX roku następnego (do 10-go dnia każdego miesiąca) Drugi rok studiów II stopnia płatne w 9 równych ratach od X do VI roku następnego (do 10-go dnia każdego miesiąca)
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1 x 5064 zł 2 x 2584 zł 12 x 435 zł 9 x 580 zł

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Promocja „Polecenie jest w cenie”

Dzięki promocji można zyskać miesiąc nauki bez żadnych opłat. Wystarczy polecić studiowanie jednego z naszych kierunków studiów I i II stopnia. Za każdą zrekrutowaną osobę naliczamy miesiąc bezpłatnego czesnego. Nie ma limitu poleconych osób.

Program zniżkowy „W Grupie taniej”

W ramach Grupy Edukacja, do której należy nasza uczelnia został wprowadzony program zniżkowy „W Grupie taniej” obejmujący 3 rodzaje zniżek dla naszych klientów. Szczegóły są dostępne na stronie: https://grupaedukacja.com/program-znizkowy-w-grupie-taniej/

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Ta specjalność jest dostępna wyłącznie dla absolwentów po licencjacie z kierunków pedagogicznych, czyli posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Absolwent specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej, jest przygotowany do pracy na rzecz jednostki, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i resocjalizacyjnego. Absolwent jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i podejmowania działań profilaktycznych w zakresie opieki, wychowania oraz działań terapeutycznych. Legitymuje się profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia warsztatów i treningów wychowawczych i komunikacyjnych oraz prowadzenia zajęć́ grupowych z socjoterapii. Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, internat, bursa) i pozaszkolnych placówkach wspierających, takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, a także w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości i organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII jest wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie kryminologii i wiktymologii w kontekście zwalczania przestępczości, diagnozowania zachowań przestępczych oraz nabędzie kompetencje pedagogiczne pozwalające na prowadzenie profesjonalnej działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej. Absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolenia i wychowania OHP, policji i innych placówkach wymagających specjalistycznego przygotowania zawodowego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

Absolwent specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową” dysponuje rozszerzoną wiedzą: definiuje, opisuje, wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania resocjalizacji w obszarach diagnozowania zaburzeń społecznych oraz środowiska wychowawczego, zna zasady terapii, socjoterapii, komunikacji interpersonalnej i zarządzania relacjami wychowawca – wychowanek/ beneficjent. Absolwent kończąc studia posiada umiejętności: z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, między innymi umiejętności analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka/ osoby dorosłej/ klienta). Dodatkowo absolwent nabywa kompetencje społeczne: jest otwarty na potrzeby uczniów i rodziców, jest twórczy i kreatywny przy podejmowaniu działań resocjalizacyjnych, jest wrażliwy na prawidłową realizację procesu resocjalizacyjnego; rozumie znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii.
Studia drugiego stopnia w zakresie specjalności: „Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową” przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku wychowawcy w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich; zakładach poprawczych; zakładach karnych; zakładach śledczych; ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych; a także na stanowisku kuratora sądowego.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Ta specjalność jest dostępna wyłącznie dla absolwentów po licencjacie z kierunków pedagogicznych, czyli posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Studia na specjalności Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne przygotują Absolwenta do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkolnych ośrodkach karier, akademickich biurach karier i w instytucjach w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zagadnienia, które będą realizowane w czasie nauki przygotują studentów do projektowania, organizowania i udzielania indywidualnej oraz grupowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Zostaną przygotowani do diagnozowania problemów rodzin, problemów wychowawczych oraz trudności szkolnych. Absolwent kończąc studia posiada umiejętności: z zakresu poradnictwa zawodowego, rodzinnego i wychowawczego oraz integrowania podmiotów w sytuacjach szkolno-wychowawczych, rodzinnych oraz zawodowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Na specjalizację pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim zapraszamy osoby, które w zakresie komunikacji językowej w języku angielskim są na poziomie podstawowym (poziom A2 ESOKJ) i skończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. Podstawowym celem kształcenia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III języka angielskiego. Absolwent specjalności ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji językowej w języku obcym (poziom B2 ESOKJ) oraz wiedzę podstawową i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwent specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim” zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej). Zdanie egzaminu z języka angielskiego, wymaganego przez ministra, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną, rytmiką i plastyką

Na ten kierunek zapraszamy osoby, które skończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.
Specjalizacja PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ, PLASTYCZNĄ I RYTMIKĄ przygotowuje do realizacji celów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w obszarach: poznawczym, artystycznym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym, a także programów nauczania, zadań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych w przedszkolu, szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących się dziećmi młodszymi. Dodatkowo absolwent nabywa poszerzone kompetencje umożliwiające mu prowadzenie zajęć w oparciu o systemy wychowania muzycznego E. J. Dalcroze’a oraz C. Orffa, które traktują śpiew, ruch z muzyką, grę na instrumentach perkusyjnych oraz dziecięcą ekspresję ruchową jako podstawowe elementy rozwoju psychoruchowego i poznawczego dziecka. Ponadto będzie umiał wykorzystać różnego rodzaju twórcze działania artystyczne i ruchowe w kształceniu i wychowywaniu dziecka. Kończąc studia Absolwent będzie dysponował poszerzoną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdzie pracę w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wychowawcy dziecka młodszego w różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

Na ten kierunek zapraszamy osoby, które skończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.
Specjalizacja PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ przygotowuje do realizacji celów wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego w obszarach: poznawczym, fizycznym, emocjonalnym
i społecznym, a także programów nauczania, zadań wychowawczo-profilaktyczny
i opiekuńczych w przedszkolu, szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących się dziećmi młodszymi. Dodatkowo absolwent nabywa poszerzone kompetencje umożliwiające mu prowadzenie zajęć ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, w oparciu o właściwą dietę i aktywność fizyczną. Będzie umiał prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wykorzystują posiadane umiejętności metodyczne i organizacyjne związane z realizacją edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej. Kończąc studia Absolwent będzie dysponował poszerzoną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdziesz pracę w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wychowawcy dziecka młodszego w różnego rodzaju instytucjach oświatowo-wychowawczych. Może również kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.


Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:


Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Wykorzystanie form artystycznych w kształceniu dzieci i młodzieży
 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Metodologia badań społecznych 1,2
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawy gerontologii
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Seminarium magisterskie 1,2,3
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Antropologia filozoficzna
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej
 • Pedagogika porównawcza
 • PraktykaPrzedmioty specjalizacyjne


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLIGII

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wybrane problemy wiktymologii
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Postępowanie z osobami sprawiającymi problemy wychowawcze


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 • Psychoterapia i psychoedukacja
 • Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • Interwencja w sytuacji kryzysowej
 • Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trening asertywności
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją

Warsztaty na specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

 • Pedagogika zabawy
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Socjoterapia z superwizją
 • Trening samoświadomości


RESOCJALIZACJA Z KURATELĄ SĄDOWĄ

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wywiad środowiskowy w pracy kuratora
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności resocjalizacja z kuratelą sądową

 • Model kurateli sądowej
 • Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Nawiązywanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z podopiecznymi


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
 • Teoretyczne podstawy poradnictwo
 • Poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwo kariery
 • Profilaktyka przemocy i agresji w środowisku wychowawczym
 • Diagnostyka psychopedagogiczna


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA / Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / Z EDUKACJĄ PLASTYCZNĄ

 • Metodyka edukacji środowiskowej i przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej i technicznej
 • Metodyka edukacji językowej – polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Słownictwo i konwersacje 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Sprawności zintegrowane 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Pisanie i gramatyka

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją plastyczną

 • Wstęp do historii sztuki i kultury (chronologia historii sztuki)
 • Podstawy kompozycji, gamy barwne, zagadnienia perspektywy, plany na obrazie
 • lub

 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby
 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby (zaawansowane techniki malarskie i rzeźbiarskie)


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Ekologia wybrane zagadnienia
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Podstawy ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zagrożenia zdrowia człowieka
 • Zabawy i gry ruchowe o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnym

Warsztaty na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej
 • Gry i zabawy terenowe
 • Podstawy nauki o żywieniu


Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Pedagogika
Studia II stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.