Pedagogika

Pedagogika

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2022/2023
I rok 4950 zł
II rok 5490 zł
I semestr 1800 zł
II semestr 3150 zł
III semestr 3660 zł
IV semestr 1830 zł
I semestr 300 zł x 6
II semestr 525 zł x 6
III semestr 610 zł x 6
IV semestr 610 zł x 3

Promocja dla studentów pedagogiki

Osoby, które ukończą w semestrze letnim 2021/22 studia I stopnia na kierunku Pedagogika i zapiszą się na studia II stopnia mogą zdobyć Przygotowanie Pedagogiczne za jedyne 500 zł. Jest to jednorazowa opłata za cały okres studiów podyplomowych, realizowanych w WSZ Edukacja. Jedynym warunkiem jest nauka na I, a następnie II stopniu Pedagogiki w naszej Uczelni.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.09.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Uwielbiasz pracę z ludźmi i rozwój osobisty? Pedagogika daje ci te możliwości. Pozwala na wybór różnych dróg w życiu – po tym kierunku możesz pracować w edukacji, w domach kultury, firmach szkoleniowych, jako trener personalny, w instytucjach publicznych czy w świetlicach terapeutycznych. To, jaką drogę wybierzesz po studiach lub jeszcze w ich trakcie, zależy od ciebie. W WSZ Edukacja znajdziesz specjalistów, którzy przekażą ci wiedzę oraz wskażą praktyczne możliwości na rynku pracy.

Zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci WSZ Edukacja uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach. W WSZ Edukacja możesz studiować pedagogikę na studiach magisterskich i licencjackich.

W ramach studiów II stopnia możesz wybrać spośród pięciu specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • NOWOŚĆ: Psychologia dla zawodów służących społeczeństwu
 • NOWOŚĆ: Zarządzanie oświatą

Ponadto rozbudowana oferta studiów podyplomowych umożliwia nabycie dodatkowych, specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Pedagogika

Gdzie możesz pracować po skończeniu studiów?

Przedszkola, organizacje pozarządowe, szkoły, prywatne placówki oświatowe, instytucje państwowe, domy kultury, gabinety terapeutyczne, świetlice środowiskowe, organizacja wydarzeń, treningi rozwoju osobistego, firmy szkoleniowe.

5

specjalności

które pozwolą Ci kształcić się w kierunku, który najbardziej Cię interesuje.

5

kierunków studiów podyplomowych

związanych z pedagogiką i rozwojem osobistym, na których możesz kontynuować naukę już po uzyskaniu dyplomu licencjata.

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2022/2023
I rok 4950 zł
II rok 5490 zł
I semestr 1800 zł
II semestr 3150 zł
III semestr 3660 zł
IV semestr 1830 zł
I semestr 300 zł x 6
II semestr 525 zł x 6
III semestr 610 zł x 6
IV semestr 610 zł x 3

Promocja dla studentów pedagogiki

Osoby, które ukończą w semestrze letnim 2021/22 studia I stopnia na kierunku Pedagogika i zapiszą się na studia II stopnia mogą zdobyć Przygotowanie Pedagogiczne za jedyne 500 zł. Jest to jednorazowa opłata za cały okres studiów podyplomowych, realizowanych w WSZ Edukacja. Jedynym warunkiem jest nauka na I, a następnie II stopniu Pedagogiki w naszej Uczelni.

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.09.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzanie Oświatą

Absolwent specjalności Zarzadzanie oświatą zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Uzyska uprawnienia do wykonywania pracy  we stanowisku dyrektora we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Absolwent ukończy studia z:

 • uprawnieniami do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie;

 • rozwiniętymi kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą;

 • znajomością aktualnych trendów w zarządzaniu oświatą;

 • praktycznymi umiejętnościami planowania pracy własnej oraz zespołu nauczycieli

 • nauczy się tworzenia dokumentów (zarządzania, decyzje administracyjne), związanych z prawem wewnątrzszkolnym.

 • wiedzą, jak radzić sobie w trudnych sytuacji w kontaktach z ludźmi – nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 • wiedzą o stosowaniu prawa w praktyce szkolnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie umiał wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Psychologia dla zawodów służących społeczeństwu

Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu psychologii, przydatne w zawodach zaufania publicznego. Są to profesje, w ramach których zadania zawodowe wykonywane są w interesie społecznym lub społeczności, stanowiąc główną misję zawodową; zawody, gdzie relacje interpersonalne są bazą czynności zawodowych, a interesem społecznym jest dobrostan, rozwój, zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo i możliwość uzyskania pomocy, bądź zmniejszenia deficytów psychospołecznych wychowanka/pacjenta/klienta.

Posiądzie też wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie:

 • Podstawowych mechanizmów psychospołecznego rozwoju człowieka w ciągu  życia, przebiegającego prawidłowo jak i w sposób zaburzony
 • specyfiki kształtowania osobowości i tożsamości człowieka
 • metod i właściwej interpretacji diagnoz specjalistycznych
 • podstawowej terapii zaburzeń zachowania, w tym terapii zaburzeń o podłożu neurorozwojowym,
 • pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i starszymi podopiecznymi, zarówno tymi, u których rozwój psychospołeczny przebiega prawidłowo jak i odbiega od przyjętej normy rozwojowej
 • pracy edukacyjnej (w szkołach i placówkach edukacyjno-terapeutycznych i opiekuńczych w zakresie wsparcia i doskonalenia rodziców/opiekunów w pełnieniu ich ról; wsparcia uczniów z różnych kręgów kulturowych i o specyficznych potrzebach; wsparcia dzieci i młodzieży wybitnej).

Przykładowe miejsca pracy absolwenta:

- placówki ochrony zdrowia, szpitale
- ośrodki odwykowe
- Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne
- Pracownie Pedagogiczno-Psychologiczne
- Domy Seniora
- ośrodki interwencji kryzysowej
- służby mundurowe, kuratoria, itp.

Pogłębiona wiedza z zakresu zagadnień psychologicznych  umożliwia również samorozwój samego absolwenta specjalności Psychologia dla zawodów służących społeczeństwu, co w połączeniu z jego kompetencjami społecznymi  oraz wrażliwością etyczną na problemy swoich klientów i podopiecznych, może skutkować zwiększeniem atrakcyjności na aktualnym rynku pracy.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Ta specjalność jest dostępna wyłącznie dla absolwentów po licencjacie z kierunków pedagogicznych, czyli posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej, jest przygotowany do pracy na rzecz jednostki, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i resocjalizacyjnego. Absolwent jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i podejmowania działań profilaktycznych w zakresie opieki, wychowania oraz działań terapeutycznych. Legitymuje się profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia warsztatów i treningów wychowawczych i komunikacyjnych oraz prowadzenia zajęć́ grupowych z socjoterapii. Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, internat, bursa) i pozaszkolnych placówkach wspierających, takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze oraz w placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, a także w placówkach związanych z wymiarem sprawiedliwości i organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej. Absolwent może też kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i na studiach III stopnia.

Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową dysponuje rozszerzoną wiedzą: definiuje, opisuje, wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania resocjalizacji w obszarach diagnozowania zaburzeń społecznych oraz środowiska wychowawczego, zna zasady terapii, socjoterapii, komunikacji interpersonalnej i zarządzania relacjami wychowawca – wychowanek/ beneficjent. Absolwent kończąc studia posiada umiejętności: z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, między innymi umiejętności analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka/ osoby dorosłej/ klienta). Dodatkowo absolwent nabywa kompetencje społeczne: jest otwarty na potrzeby uczniów i rodziców, jest twórczy i kreatywny przy podejmowaniu działań resocjalizacyjnych, jest wrażliwy na prawidłową realizację procesu resocjalizacyjnego; rozumie znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii.
Studia drugiego stopnia w zakresie specjalności: „Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową” przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku wychowawcy w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich; zakładach poprawczych; zakładach karnych; zakładach śledczych; ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych; a także na stanowisku kuratora sądowego.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Ta specjalność jest dostępna wyłącznie dla absolwentów po licencjacie z kierunków pedagogicznych, czyli posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Studia na specjalności Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne przygotują Absolwenta do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkolnych ośrodkach karier, akademickich biurach karier i w instytucjach w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zagadnienia, które będą realizowane w czasie nauki przygotują studentów do projektowania, organizowania i udzielania indywidualnej oraz grupowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Zostaną przygotowani do diagnozowania problemów rodzin, problemów wychowawczych oraz trudności szkolnych. Absolwent kończąc studia posiada umiejętności: z zakresu poradnictwa zawodowego, rodzinnego i wychowawczego oraz integrowania podmiotów w sytuacjach szkolno-wychowawczych, rodzinnych oraz zawodowych.

Wybrane zagadnienia poruszane w toku studiów:


Przedmioty podstawowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Wykorzystanie form artystycznych w kształceniu dzieci i młodzieży
 • Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa dziecka
 • Metodologia badań społecznych 1,2
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Podstawy gerontologii
 • Debaty w psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Seminarium magisterskie 1,2,3
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Antropologia filozoficzna
 • Pedagogika aksjologiczna
 • Andragogika
 • Podstawy zarządzania firmą edukacyjną
 • Psychologia wychowawcza
 • Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej
 • Pedagogika porównawcza
 • PraktykaPrzedmioty specjalizacyjne


PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI KRYMINOLIGII

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wybrane problemy wiktymologii
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Postępowanie z osobami sprawiającymi problemy wychowawcze


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 • Psychoterapia i psychoedukacja
 • Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • Interwencja w sytuacji kryzysowej
 • Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trening asertywności
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z superwizją

Warsztaty na specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

 • Pedagogika zabawy
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Socjoterapia z superwizją
 • Trening samoświadomości


RESOCJALIZACJA Z KURATELĄ SĄDOWĄ

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i etiologii kryminalnej
 • Wywiad środowiskowy w pracy kuratora
 • Metody resocjalizacji w warunkach instytucji i środowisku otwartym
 • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej
 • Prognoza społeczno-kryminologiczna
 • Etyka zawodowa a prawa człowieka

Warsztaty na specjalności resocjalizacja z kuratelą sądową

 • Model kurateli sądowej
 • Diagnoza konstatująca efektywność nadzoru kuratorskiego
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Nawiązywanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z podopiecznymi


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
 • Teoretyczne podstawy poradnictwo
 • Poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwo kariery
 • Profilaktyka przemocy i agresji w środowisku wychowawczym
 • Diagnostyka psychopedagogiczna


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA / Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / Z EDUKACJĄ PLASTYCZNĄ

 • Metodyka edukacji środowiskowej i przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej i technicznej
 • Metodyka edukacji językowej – polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Słownictwo i konwersacje 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Sprawności zintegrowane 1
 • Praktyczna nauka języka angielskiego – Pisanie i gramatyka

Warsztaty dla specjalizacji Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją plastyczną

 • Wstęp do historii sztuki i kultury (chronologia historii sztuki)
 • Podstawy kompozycji, gamy barwne, zagadnienia perspektywy, plany na obrazie
 • lub

 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby
 • Praktyczna nauka rysunku, malarstwa i rzeźby (zaawansowane techniki malarskie i rzeźbiarskie)


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Ekologia wybrane zagadnienia
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Podstawy ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zagrożenia zdrowia człowieka
 • Zabawy i gry ruchowe o charakterze kompensacyjnym i korekcyjnym

Warsztaty na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją zdrowotną

 • Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej
 • Gry i zabawy terenowe
 • Podstawy nauki o żywieniu


Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Pedagogika
Studia II stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.