Zarządzanie

Zarządzanie

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od ponad 20 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
• Coaching w Biznesie
• Zarządzanie przedsiębiorstwem.

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od ponad 20 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
• Coaching w Biznesie
• Zarządzanie przedsiębiorstwem.

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2023/2024
I rok 5250 zł
II rok 5490 zł
I semestr 2100 zł
II semestr 3150 zł
III semestr 3660 zł
IV semestr 1830 zł
I semestr 350 zł x 6
II semestr 525 zł x 6
III semestr 610 zł x 6
IV semestr 610 zł x 3

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.09.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 września opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

• Coaching w Biznesie,
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie
• Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Coaching w Biznesie

Absolwent specjalności Coaching w Biznesie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Zdobędzie takie umiejętności jak efektywna praca z grupą i wspieranie rozwoju klientów oraz pracowników ( coaching indywidualny i grupowy) , będzie potrafił w praktyce zastosować wiedzę z takich dziedzin jak zarządzanie , socjologia, socjologia organizacji, psychologia społeczna i psychologia biznesu, komunikacja społeczna, mediacje, negocjacje oraz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowania przywództwa w organizacji. Będzie potrafił występować publicznie, znał i rozumiał zasady autoprezentacji w środowisku biznesowym.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji zgodnie z planami organizacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jeżeli na studiach I stopnia ukończyłaś/łeś specjalność Psychologia w Zarządzaniu lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR) albo podobną, to pewnie już wiesz, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności powiązane z takimi kwestiami makro jak: struktura, wartości, kultura, jakość, zaangażowanie, sprawność, kompetencje, zarządzanie talentami czy zarządzanie rozwojem w kontekście długoterminowych kwestii ludzkich jako elementów procesów zarządzania strategicznego organizacji. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności, które pomogą ci budować strategię, która będzie odpowiadać potrzebom organizacji oraz będzie zgodna z obecną bądź pożądaną kulturą organizacyjną, a także wyposaży organizację w zdolność efektywnego radzenia sobie z zewnętrznymi naciskami i żądaniami z nich wypływającymi. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. HR, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych i menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość w Firmie. W czasie studiów magisterskich poszerzysz wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa oraz poznasz związane z tym podstawy prawne. Będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie standardów rachunkowości, strategicznych decyzji finansowych w firmie oraz polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać ryzykiem i jak wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania strategicznego finansami firmy. W trakcie zajęć pozyskasz przydatną wiedzę i umiejętności w pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę kierownicza, osoby odpowiedzialnej za kształtowanie strategii finansowej firmy.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Coaching w Biznesie

Absolwent specjalności Coaching w Biznesie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu oraz prezentuje odpowiednią postawę umożliwiającą sukces w środowisku biznesowym. Znajomość narzędzi life coachingu oraz business coachingu i mentoringu absolwent umie wykorzystać w środowiskach współczesnych organizacji jak i własnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada w szczególności takie umiejętności jak efektywna praca z grupą i wspieranie rozwoju/kompetencji klientów/pracowników (coaching indywidualny i grupowy). Absolwent potrafi w praktyce zastosować wiedzę z takich dziedzin jak zarządzanie, socjologia, socjologia organizacji, psychologia społeczna i psychologia biznesu, komunikacja społeczna, kognitywistka, mediacje oraz negocjacje.  Potrafi budować i podtrzymywać trwałe relacje oraz zaufanie, zawierać i negocjować kontrakty, określać cele i przeprowadzać/wspierać proces współpracy biznesowej. Potrafi mediować i rozwiązywać konflikty pomiędzy jednostkami i grupami pracowniczymi. Zna zasady projektowania grup roboczych, potrafi motywować oraz inspirować do twórczej realizacji zadań. Potrafi dokonywać analizy potencjału kompetencji klientów i pracowników. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowania przywództwa w organizacji. Potrafi występować publicznie, zna i rozumie zasady autoprezentacji w środowisku biznesowym. Zna zasady diagnozowania kultury organizacyjnej, rozumie możliwości wpływania na kulturę organizacyjną przedsiębiorstw, potrafi przy wykorzystaniu technik i narzędzi wpływu dokonywać zmian kultury organizacyjnej zarówno w pracy z jednostką i grupami. Zna zasady projektowania strategii zmiany kultury organizacyjnej w środowiskach wielokulturowych.

Absolwent specjalności Coaching w Biznesie jest przygotowany do pracy:

- jako coach biznesu w przedsiębiorstwach i firmach

- jako life – coach w coachingu prywatnym

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent o specjalności Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Dodatkowo po ukończeniu specjalności strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie drugiego stopnia absolwent jest przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do szerszego wykorzystania wiedzy z zakresu polityki personalnej przedsiębiorstwa, w tym przygotowania i wdrażania strategii personalnej firmy, procedur doboru i zatrudniania pracowników, systemów wynagradzania i oceniania okresowego. Zdobyta wiedza i umiejętności predestynują absolwenta do zatrudnienia na średnich i wyższych stanowiskach kierowniczych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Absolwent specjalności Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do pracy:

- na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla,

- w działach HR

- w agencjach consultingowych,

-  na stanowisku: doradca ds. personalnych,

- jako menedżer ds. zarządzania kadrami

- jako specjalista ds. administracji personalnej, komunikacji wewnętrznej itp.

-  jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

 

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Firmie

Absolwent o specjalności Zarzadzanie finansami i rachunkowość w firmie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków wykorzystywaną przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, stosowania instrumentów kontroli finansowej oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania Absolwent jest przygotowany do podejmowania przedsięwzięć naukowo – badawczych, a także studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent specjalności Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Firmie jest przygotowany do pracy:

- na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla

- w przedsiębiorstwach finansowych i niefinansowych

- w jednostkach budżetowych

- w biurach rachunkowych oraz w firmach audytorskich.

- na stanowiskach samodzielnych księgowych

- jako  pracownik służb finansowo-księgowych

- na stanowisku głównego księgowego

- na stanowisku  kontrolera wewnętrznego.

- jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwent o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także. Dodatkowo po ukończeniu specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem absolwent jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do szerszego wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, zwłaszcza sprawowania funkcji menedżerskich na średnim i wyższym szczeblu zarządzania. Absolwent posiada wiedzę o kategoriach organizacji gospodarczych i otoczenia będących podstawami prowadzenia biznesu oraz kreowania przyszłości. Dysponuje także umiejętnościami rozpoznawania i kształtowania sytuacji biznesowych. Nabyte w toku studiów kompetencje umożliwiają prowadzenie działalności w obszarze rynku kapitałowego, rynku pracy, rynku produktów oraz rynku zaopatrzenia, w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.. Absolwent jest przygotowany do podejmowania przedsięwzięć naukowo-badawczych a także studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem jest przygotowany do pracy:

- w instytucjach rządowych i jednostkach samorządowych

- w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w agencjach marketingowych itp

- jako menedżer na średnim i wyższym szczeblu zarządzania.

- jako członek zarządu

- jako członek rady nadzorczej przedsiębiorstw

-  jako doradca z dziedziny zarządzania w firmach consultingowych.

-  jako przygotowany do  prowadzenia własnej działalności.

 

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Zarządzanie
Studia II stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.