Zarządzanie

Zarządzanie

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

• Rachunkowość sektora finansów publicznych,
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim,
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie,
• Wycena wartości przedsiębiorstwa,
• Coaching w Biznesie,
• Zarządzanie przedsiębiorstwem.

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:

 • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
 • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
 • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
 • wiedza na temat badania rynku;
 • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
 • ogólna wiedza z dziedziny marketingu;
 • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
 • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;

Wyższa Szkoła Zarządzania
„Edukacja”
od 17 lat kształci najlepszych
specjalistów od zarządzania.

Zarządzanie

Specjalizacje:

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:

• Rachunkowość sektora finansów publicznych,
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim,
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie,
• Wycena wartości przedsiębiorstwa,
• Coaching w Biznesie,
• Zarządzanie przedsiębiorstwem.

6210 zł

brutto

tyle wynosi mediana zarobków brutto kierowników ds. sprzedaży. Najlepsi w tym sektorze mogą zarobić ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie.

6608 zł

brutto

może zarobić kierownik projektu. Tyle wynosi mediana zarobków osób na takich stanowiskach w Polsce.

Płatność za rok Płatność za semestr Płatność na raty
Studenci rozpoczynający studia
od roku akademickiego 2022/2023
I rok 4950 zł
II rok 5490 zł
I semestr 1800 zł
II semestr 3150 zł
III semestr 3660 zł
IV semestr 1830 zł
I semestr 300 zł x 6
II semestr 525 zł x 6
III semestr 610 zł x 6
IV semestr 610 zł x 3

Promocja na wpisowe

Osoby, które dopełnią formalności rekrutacyjnych w WSZ „Edukacja” w czasie trwania promocji (tj. do 30.06.2022 r.) zostaną objęte częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty rekrutacyjnej. Nie zwlekaj. Zapisz się na studia i zaoszczędź.

Do 30 czerwca opłata wpisowa wynosi 0 zł!

Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ „Edukacja” i OKiDZ Edukacja (przez pierwszy rok trwania usługi).

Program zniżkowy „W Grupie taniej”

W ramach Grupy Edukacja, do której należy nasza uczelnia został wprowadzony program zniżkowy „W Grupie taniej” obejmujący 3 rodzaje zniżek dla naszych klientów. Szczegóły są dostępne na stronie: https://grupaedukacja.com/program-znizkowy-w-grupie-taniej/

Wysokość opłat

Szczegółowa wysokość opłat związanych ze studiowaniem jest umieszczona w zarządzeniu udostępnionym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.


Przedmioty podstawowe

 • Koncepcje zarządzania
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Strategie i style radzenia sobie ze stresem
 • Metodologia pracy naukowej

Przedmioty kierunkowe

 • Logistyka
 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Badania operacyjne
 • Seminarium magisterskie
 • Prawo handlowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • + przedmioty do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Doskonalenie i rozwój pracowników
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie
 • Umiejętności kierownicze
 • Systemy motywowania do pracy
 • Strategie personalne
 • Prawo pracy

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W FIRMIE

 • Podstawy spekulacji na rynku Forex
 • Standardy rachunkowości
 • Strategiczne decyzje finansowe
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstw
 • Dokumentacja rozliczeń w handlu międzynarodowym
 • Rachunkowość informatyczna

WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Standardy wyceny
 • Metody wyceny przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena nieruchomości
 • Podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw
 • Źródła finansowania a wartość firmy

RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
 • Zamówienia publiczne
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych.
 • Specjalistyczne ewidencje w sektorze finansów publicznych ( służba zdrowia, jednostki kultury, itp.)
 • Plan finansowy w sektorze finansów publicznych ( planowanie wynagrodzeń, zatrudnienia)

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

W ramach kierunku możesz wybrać następujące specjalizacje:
• Coaching w Biznesie,
• Rachunkowość sektora finansów publicznych,
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim,
• Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie,
• Zarządzanie przedsiębiorstwem,
• Wycena wartości przedsiębiorstwa.

Coaching w Biznesie

Absolwent specjalności Coaching w Biznesie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Zdobędzie takie umiejętności jak efektywna praca z grupą i wspieranie rozwoju klientów oraz pracowników ( coaching indywidualny i grupowy) , będzie potrafił w praktyce zastosować wiedzę z takich dziedzin jak zarządzanie , socjologia, socjologia organizacji, psychologia społeczna i psychologia biznesu, komunikacja społeczna, mediacje, negocjacje oraz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowania przywództwa w organizacji. Będzie potrafił występować publicznie, znał i rozumiał zasady autoprezentacji w środowisku biznesowym.

Rachunkowość sektora finansów publicznych

Studia magisterskie na specjalności rachunkowość budżetowa umożliwią zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości budżetowej. Słuchacze poznają między innymi organizację rachunkowości w jednostkach takich jak: szpitale, zoz, urzędy gminne, szkoły, biblioteki, domy kultury fundacje i stowarzyszenia. Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie sprawozdawczość finansowa i budżetowa. Następną grupę przedmiotów stanowić będą zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, realizacji kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę kontroli zarządczej oraz procedury postepowania kontrolno-podatkowego .
Słuchacze po ukończeniu studiów stopnia będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach jednostek sektora finansów publicznych.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, przedsiębiorstwie czy korporacji zgodnie z planami organizacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jeżeli na studiach I stopnia ukończyłaś/łeś specjalność Psychologia w Zarządzaniu lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR) albo podobną, to pewnie już wiesz, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej, ale jednocześnie jest przez nią uzasadniana. W czasie studiów magisterskich będziesz rozwijać i doskonalić umiejętności powiązane z takimi kwestiami makro jak: struktura, wartości, kultura, jakość, zaangażowanie, sprawność, kompetencje, zarządzanie talentami czy zarządzanie rozwojem w kontekście długoterminowych kwestii ludzkich jako elementów procesów zarządzania strategicznego organizacji. Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności, które pomogą ci budować strategię, która będzie odpowiadać potrzebom organizacji oraz będzie zgodna z obecną bądź pożądaną kulturą organizacyjną, a także wyposaży organizację w zdolność efektywnego radzenia sobie z zewnętrznymi naciskami i żądaniami z nich wypływającymi. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy jako specjalista ds. HR, doradca personalny, trener szkoleń, a także do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych i menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji sektora publicznego.

Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać finansami w przedsiębiorstwie i biznesie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość w Firmie. W czasie studiów magisterskich poszerzysz wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości przedsiębiorstwa oraz poznasz związane z tym podstawy prawne. Będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje w zakresie podstaw spekulacji na rynku Forex, standardów rachunkowości, strategicznych decyzji finansowych w firmie oraz polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Dowiesz się jak praktycznie zarządzać ryzykiem i jak wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania strategicznego finansami firmy. W trakcie studiów przygotujesz się do pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych i administracji publicznej. Możesz pełnić rolę kierownicza, osoby odpowiedzialnej za kształtowanie strategii finansowej firmy, jako analityk finansowy itp.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy korporacji? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W czasie studiów będziesz rozwijać i doskonalić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w biznesie i pełnienia ról menedżerskich. Uzyskasz kwalifikacje umożliwiające pracę w obszarze zarządzania na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zysku. W trakcie studiów przygotujesz się nie tylko do pełnienia funkcji specjalisty, menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu ale także do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Jaką wartość ma przedsiębiorstwo? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz studiując na specjalności Wycena Wartości Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy muszą podejmować liczne decyzje, zarówno te o charakterze czysto operacyjnym, jak i posiadające wymiar strategiczny. Wszelkie podejmowane działania służą jednemu celowi, a mianowicie osiągnięciu korzyści zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. Najlepszą miarą osiągniętego sukcesu firmy jest wartość wyrażona w pieniądzu i określona w wiarygodny sposób.
W trakcie studiów zapoznasz się z zasadami i standardami , podstawami prawnymi wyceny, poznasz metody wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą Ci zaistnieć na rynku pracy jako specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw na potrzeby banków, przejęć czy sprzedaży firm.

Chcesz rozpocząć studia?
Zarejestruj się online na kierunku:
Zarządzanie
Studia II stopnia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz informacji i pomocy?
Skorzystaj z formularza, odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.