Wzory dokumentów

Dokumenty związane ze stypendiami (prosimy o wydruk dwustronny!)
Regulamin świadczeń dla studentów
zał. nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
zał. nr 3 Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
zał. nr 4 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
zał. nr 5 (dla studenta) Oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych
zał. nr 6 (dla rodziny) Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych

(proszę zwrócić uwagę na miejsca do uzupełnienia w części z klauzulami informacyjnymi)
zał. nr 7 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
zał. nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Formularz wymiany legitymacji
Formularz wymiany legitymacji
Wnioski do Rektora, Dziekana i Kanclerza (doc i pdf)
WROCŁAW Wniosek do Dziekana (doc)
WROCŁAW Wniosek do Dziekana (pdf)
OGÓLNE Wniosek do Rektora (doc)
OGÓLNE Wniosek do Rektora (pdf)
OGÓLNE Wniosek do Kanclerza (doc)
OGÓLNE Wniosek do Kanclerza (pdf)
Podania dotyczące praktyk (doc i pdf)
Dziennik praktyk na kierunku Pedagogika
Podanie o praktykę
Podanie o zaliczenie praktyki
Sprawozdanie z odbytej praktyki/pracy zawodowej
Szczegółowy plan praktyk
Zarządzenia dot. praktyk są dostępne na stronie BIP
Dokumenty związane z obroną pracy dyplomowej
Strona tytułowa studia I stopnia
Strona tytułowa studia II stopnia
DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DO
OBRONY
OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy
do obrony
Egzamin dyplomowy – informacje