Wzory dokumentów

Dokumenty związane ze stypendiami (prosimy o wydruk dwustronny!)
Wytyczne do wniosku o stypendium socjalne
Zał. nr 2 Wniosek o stypendium socjalne
Zał. nr 3 Wzór zaświadczenia z US
Zał. nr 4 Oświadczeni o działalności gospodarczej
Zał. nr 5 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym.pdf
Zał. nr 6 Wniosek o stypendium rektora
Zał. nr 7 Wniosek o zapomogę
Zał. nr 8 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Zał. nr 9 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami
Zał. nr 10 Oświadczenie o byciu bezrobotnym bez rejestracji w UP
Formularz MSDN Academic Alliance
Formularz MSDN AA (doc)
Formularz MSDN AA (pdf)
Formularz wymiany legitymacji
Formularz wymiany legitymacji
Wnioski do Rektora, Dziekana i Kanclerza (doc i pdf)
WROCŁAW Wniosek do Dziekana
WROCŁAW Wniosek do Dziekana
OGÓLNE Wniosek do Rektora
OGÓLNE Wniosek do Rektora
OGÓLNE Wniosek do Kanclerza
OGÓLNE Wniosek do Kanclerza
Podania dotyczące praktyk (doc i pdf)
Dziennik praktyk na kierunku filologia praktyka specjalizacyjna – tłumaczeniowa
Dziennik praktyk na kierunku Pedagogika sem III
Podanie o praktykę
Podanie o zaliczenie praktyki
Sprawozdanie z odbytej praktyki/pracy zawodowej
Dziennik praktyk na kierunku pedagogika specj. pedag.przedszkolna i wczesnoszkolna
Dziennik praktyk dla kierunku Filologia, specjalizacja Nauczycielska
Dziennik przebiegu praktyki specjalność resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna
Dziennik praktyk na specjalności terapia pedagogiczna
Dziennik praktyk dla kierunku Filologia, specjalizacja Translatoryka biznesowa
Dziennik praktyk Pedagogika II stopnia Specjalność Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią
Dziennik praktyk Pedagogika II stopnia Specjalność Wczesna edukacja dziecka w modelu Wrocławskiej Szkoły Przyszłości
Szczegółowy plan praktyk
KARTA OCENY PRAKTYKANTA
Zarządzenie dot. wprowadzenia ramowego i szczegółowego programu praktyk na kierunku – Ząrzadzanie I stopnia
Zarządzenie Rektora dot. regulaminu studenckich praktyk zawodowych
Dokumenty związane z obroną pracy dyplomowej
Strona tytułowa studia I stopnia
Strona tytułowa studia II stopnia
DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DO OBRONY
OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM
 Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy do obrony
Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu